UNIQA už vyplatila desiatky plnení zo životnej poistky, ktoré sa týkali ochorenia na COVID 19


			UNIQA už vyplatila desiatky plnení zo životnej poistky, ktoré sa týkali ochorenia na COVID 19
12.10.2020 Produkty

Pandémia koronavírusu naplno zasiahla fungovanie krajiny a poisťovne aktuálne evidujú zvýšený záujem klientov o informácie, či a ako životné poistenie kryje aj ochorenie na COVID 19. 

Pripomíname preto, že UNIQA nemá vo výlukách v životnom poistení pandémiu alebo epidémiu. Znamená to, že v rámci životného poistenia  v prípade ochorenia na COVID-19 majú klienti kryté všetky dôležité riziká.

Ak klient ochorel na koronavírus a požiada poisťovňu o finančné plnenie zo životného poistenia, môže sa spoľahnúť, že jeho životná poistka mu kryje všetky dôležité riziká ako je smrť, poistenie práceneschopnosti, hospitalizáciu či chirurgický zákrok.

Ľudia nahlasovali najmä vznik práceneschopnosti (PN) a hospitalizáciu

„Od marca tohto roka boli nahlásené desiatky poistných udalostí, ktoré sa týkali ochorenia na COVID 19. Vyplatené poistné udalosti sa týkali najmä denných dávok v prípade PN a denných dávok počas hospitalizácie. Taktiež sme vyplácali aj poistné plnenie dvoch úmrtí následkom ochorenia na koronavírus,“ hovorí Ľubica Antalová z oddelenia likvidácie poistenia osôb UNIQA.

Ochorenie na COVID 19 je v rámci poistného krytia aktuálne zaradené medzi akútne infekčné ochorenia, čo znamená, že pri poistení PN, dennej dávky počas hospitalizácie a pripoistení chirurgických nákladov sa neuplatňuje čakacia doba. „Podmienkou však je, že človek pred vstupom do poistenia nemal podozrenie alebo potvrdenú diagnózu ochorenia na koronavírus ani predpoklad karantény či testovania“  upozorňuje Roman Holček z oddelenia poistenia osôb UNIQA

V rámci pripoistenia dávok pri PN stále platí, že poisťovňa nebude uplatňovať sankcie za neskoré nahlásenie poistnej udalosti. Prvotné stanovenie diagnózy, ktorá je v zmysle všeobecných poistných podmienok považovaná za ochorenie (podozrenie na COVID-19) a jej následné preklasifikovanie (potvrdenie COVID-19) bude považované za jednu poistnú udalosť a nebude opätovne plynúť karenčná doba,“ informuje Roman Holček z oddelenia poistenia osôb UNIQA.

Keďže práve v tomto krízovom období ľudia intenzívnejšie uvažujú o zabezpečení života a zdravia, klienti si môžu uzatvoriť rizikovú životnú poistku na diaľku s možnosťou akceptácie poistenia zaplatením poistného, t.j. bez potreby osobného kontaktu klienta so sprostredkovateľom poistenia a bez nutnosti podpisu klienta.

Pripomíname, že životné poistenie kryje v prípade ochorenia na COVID 19 tieto riziká:

Denné odškodné v prípade PN následkom ochorenia na Covid – 19: poisťovňa v plnej výške vyplatí dojednané dávky za počet dní PN, podľa dojednaného typu (od 1.dňa PN resp. po uplynutí dojednanej karenčnej doby plynúcej od začiatku PN). V rámci tohto pripoistenia nebudú uplatňované sankcie za neskoré nahlásenie poistnej udalosti.

Hospitalizácia následkom ochorenia na Covid – 19: poisťovňa vyplatí dojednanú výšku dennej dávky na deň počas trvania hospitalizácie.

Invalidita následkom ochorenia na Covid-19: ak by sa poistený stal invalidným následkom C19, poisťovňa vyplatí plnenie v dojednanej výške poistnej sumy

Chirurgicky zákrok z dôvodu ochorenia na Covid – 19: poisťovňa vyplatí  jednorazové poistné plnenie, ak poistený podstúpil chirurgický zákrok, počas ktorého bol hospitalizovaný minimálne 24 hodín a to vo výške poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve.

Kritické choroby a ochorenie Covid – 19: koronavírus síce nie je na zozname kritických chorôb, avšak v súvislosti s konečným pľúcnym zlyhaním, ktoré je zahrnuté v rámci pripoistenia kritických chorôb, môže vzniknúť nárok na poistné plnenie.

Smrť následkom ochorenia na Covid-19: UNIQA by v prípade úmrtia poisteného  vyplatila plnú poistnú sumu oprávneným osobám

Zdroj: UNIQA Poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články