Vplyv vládnych opatrení na poistenie pre firmy a živnostníkov. Toto radí UNIQA


			Vplyv vládnych opatrení na poistenie pre firmy a živnostníkov. Toto radí UNIQA

Opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu tvrdo dopadajú na podnikateľov, firmy a živnostníkov. Situácia, v ktorej sa mnohí z nich aktuálne ocitli, môže mať dopad aj na ich poistenie.

UNIQA poisťovňa ponúka  najdôležitejšie informácie, ktoré sa týkajú jednotlivých typov poistení pre živnostníkov a právnické osoby.

Poistenie a odklad splátok úveru

V prípade, že si klient odloží splátky úveru (úplne alebo čiastočne), je stále je krytý na všetky riziká (smrť, invalidita, PN, strata zamestnania) poistené v zmluve. Klient preto bude platiť predpísané poistné aj počas doby odkladu splátok úveru.

Poistenie motorových vozidiel

Ak živnostníci alebo podnikajúce osoby dočasne vyradia vozidlo z evidencie kvôli aktuálnej situácii ( pokles tržieb a pod.), jeho vyradením z evidencie (aj keď len dočasnej) už vozidlo nie je spôsobilé na jazdu po pozemných komunikáciách (nemá EČV) a teda končí aj poistenie. O dočasnom vyradení vozidla by mal poistník informovať poisťovňu mailom, vrátane scanu/fotografie dokladu, ktorý tento úkon potvrdzuje.

V prípade PZP poistenie končí dňom vyradenia z evidencie. Po opätovnom zaradení vozidla do evidencie je možné uzavrieť novú poistnú zmluvu, UNIQA v takom prípade garantuje rovnakú výšku poistného.
V prípade KASKO poistenie končí takisto. Ponúkame však možnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu KASKO, ktorá bude obsahovať špeciálne krytie na tie riziká, ktoré sa netýkajú jazdy vozidla.

V prípade plnenia z PZP nebude prípadné dlhšie užívanie náhradného vozidla vyvolané aktuálnou situáciou predmetom krátenia. Pokiaľ nebude stačiť klientovi dohodnutý limit poistnej čiastky z pripoistenia náhradného vozidla, bude do odvolania limit pre toto krytie navýšený o 50%. To znamená, že namiesto 10 dní sa akceptuje 15 dní.

Aj keď stanice STK a EK sa opäť otvárajú, niektoré vozidlá nemusia mať platnú STK z obdobia, keď boli tieto pracoviská z nariadenia vlády zatvorené. V takýchto prípadoch zatiaľ nebudeme za neplatnú STK uplatňovať postih. Ak by sa však preukázalo, že vozidlo nemalo platnú STK a EK už k 01.01.2020 a technický stav vozidla mal priamu súvislosť s okolnosťami nehody resp. s rozsahom škody, budeme neplatnú STK posudzovať individuálne.

Platnosť poistenia aktuálne nevyužívaného majetku  

Podľa všeobecných poistných podmienok sa poistenie vzťahuje na poistený majetok, ktorý musí byť o.i. riadne využívaný na mieste poistenia a na účely, na ktoré je určený. V aktuálnej situácii sa môže stať, že vzhľadom na opatrenia vlády z dôvodu pandémie COVID-19 nemôže byť počas trvania týchto opatrení poistený majetok využívaný na účel, na ktorý je určený.

Ide napríklad o hotely, penzióny a pod. V takýchto prípadoch nebude poisťovňa takéto preukázateľné a dočasné nevyužívanie považovať za porušenie podmienok poistenia. Samozrejme, v prípade, ak je majetok v tejto dobe nevyužívaný, je potrebné aby klient vykonal opatrenia na zamedzenie vzniku škôd v zmysle podmienok poistenia (napr. uzavretie prívodu vody a pod.).

Zároveň však platí, že súčasne s nevyužívaním majetku nedôjde k inej zmene účelu použitia majetku alebo zmene rizika poisteného majetku.

Poistenie prepravovaného tovaru 

V súvislosti s opatreniami prijatými v dôsledku COVID 19 je možné, že dôjde k zvýšeniu rizikovosti pri samotnej preprave zásielok – predovšetkým z dôvodu omeškania (státia na hraničných priechodoch), prípadne zmeny trasy z dôvodu napr. uzavretia hraníc.

V zmysle medzinárodných dohôd nie je dopravca zodpovedný za okolnosti, ktoré nevie odvrátiť alebo ovplyvniť. Aj keď je počas státia v kolóne väčšia pravdepodobnosť vzniku škôd spôsobených napr. krádežou, pri poistení prepravy zásielok štandardne nejde o výluku z poistenia a riziko krádeže počas státia na hraničných priechodoch je poistením kryté, samozrejme, v rozsahu podmienok konkrétnej poistnej zmluvy.

Cestovné poistenie 

Cestovné poistenie je možné uzavrieť, ale vzhľadom na aktuálne varovanie MZV SR, ktoré vyhlásilo riziko 3.stupňa pre celý svet, je začiatok platnosti posunutý na 15.4. 2020. V prípade, že bude toto opatrenie predĺžené, bude upravený aj najbližší možný termín začiatku platnosti CP. Nechceme totiž klientov poisťovať na obdobie, keď aj tak nesmú vycestovať.

Cestovné poistenie si však môžu stále uzatvoriť bez obmedzenia vodiči z povolania, ako napríklad vodiči kamiónov, ktorí majú výnimku a môžu cestovať za hranice Slovenska.

Zdroj: UNIQA Poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články