Živly: Domy a domácnosti najviac ničí požiar, krupobitie, víchrice a povodne 


			Živly: Domy a domácnosti najviac ničí požiar, krupobitie, víchrice a povodne 

Prichádzajúce letné obdobie so sebou prináša riziko živelných udalostí, ktoré bývajú často dôsledkom náhlej zmeny počasia.

Podľa štatistík UNIQA dokážu živly napáchať veľké škody najmä na domoch, bytoch a domácnostiach. Za minulý rok bol z pohľadu škôd na privátnom majetku najničivejším živlom oheň, nasledujú krupobitie a víchrica, záplavy a povodne.

Pripomíname, že škody následkom živlov sú kryté už v základnom poistení nehnuteľnosti a domácnosti. Ak je v poistení správne nastavená poistná suma, poistka by mala v prípade živelnej udalosti pokryť náklady na obnovu bývania. 

Najničivejším živlom je oheň 

Takmer štvrtina zo všetkých škôd, ktoré vyplatila UNIQA fyzickým osobám na domoch, bytoch a domácnostiach, išla na výplatu škôd následkom požiaru, ktorý ničil príbytky ľudí v najväčšej miere. „Z toho takmer 280 tis EUR sme vyplatili majiteľom bytov, ktoré poškodil výbuch v bytovom dome v Prešove koncom minulého roka,“ hovorí riaditeľka oddelenia likvidácie UNIQA Dagmar Lukovičová. Pripomíname, že nebezpečenstvo výbuchu je kryté v rámci požiaru už v základnom poistení. 

„Pod ďalšie poistné udalosti následkom požiaru sa podpísali najmä neodborné inštalácie krbov či piecok, zanedbaná revízia  a čistenie komínov, nevhodné umiestnenie vykurovacích zariadení v blízkosti nedostatočne tepelne odolných materiálov ale aj poruchy elektronických zariadení a elektrospotrebičov," pripomína Dagmar Lukovičová.

Samostatnú kapitolu tvoria škody z nepozornosti, ako je napríklad ponechanie otvoreného ohňa bez dozoru, najčastejšie išlo o horiace dekoratívne sviečky alebo ponechanie jedla na zapnutom sporáku. 

Ak Vám požiar poškodí dom, byt alebo zariadenie domácnosti, poisťovňa Vám škody preplatí už zo základného poistenia majetku. Pozor! Dôležité je však poistiť si majetok komplexne – teda aj nehnuteľnosť, aj domácnosť. Často sa totiž stáva, že ľudia si napr. pri uzatváraní hypotéky poistia dom alebo byt, pretože je to k hypotéke povinné, domácnosť však nechajú nepoistenú.

„V prípade škody spôsobenej napr. požiarom potom poisťovňa preplatí poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti, ale nie škody na hnuteľných veciach a zariadení, ako je nábytok či spotrebiče,“ hovorí riaditeľ oddelenia poistenia majetku UNIQA Tomáš Kráľovič.

V prípade, že sa požiar  rozšíri aj na susedné byty či domy, ich majitelia si môžu preplatenie škody nárokovať u majiteľa nehnuteľnosti, kde požiar vznikol. V prípade, že ten má v rámci poistenia majetku poistenú aj zodpovednosť za škodu, náklady za škodu na byte či dome suseda sa uhradia z jeho poistky. 

Krupobitie, víchrice a záplavy – za krátky čas vysoké škody 

Náhle zmeny počasia, na ktoré meteorológovia upozorňujú aj v súvislosti s klimatickými zmenami, dokážu napáchať za krátky čas obrovské škody. Krupobitie, víchrica, povodne a záplavy sú hneď po požiari najčastejšími živlami, ktoré ničia príbytky ľudí. Škody následkom živelných pohrôm na domoch a domácnostiach tvoria 25 % všetkých škôd, ktoré UNIQA minulý rok vyplatila klientom.

Z nich najviac škôd spôsobilo práve krupobitie, ktoré bolo zvlášť intenzívne na prelome júna a júla a poškodilo najmä strešné krytiny domov, vonkajšie rolety a balkóny. Značné škody však zanechali aj búrky spojené so silnou víchricou. Hlásenia klientov sa najčastejšie týkajú strhnutých a poškodených striech z domov a bytoviek, rozbitých okien a zničených plotov. Lietajúci záhradný nábytok ničil balkóny a presklené dvere, ničivá víchrica však poškodila aj interiér domácností. 

Klienti tiež následkom silných búrok hlásili poškodenia spotrebičov, televízie, počítačov a satelitných parabol následkom úderu blesku. Poisťovne vždy rozlišujú, či škoda na majetku vznikla následkom priameho alebo nepriameho úderu blesku. Priamy úder blesku znamená, že blesk bezprostredne prešiel cez poistenú vec. Škody spôsobené priamym úderom blesku sú automaticky kryté v základnom poistení domácnosti.

Nepriamy úder blesku je poškodenie alebo zničenie predmetov poistenia prepätím spôsobeným napäťovou špičkou v elektrickej sieti alebo atmosférickým prepätím. „Väčšina zmlúv na poistenie domu a domácností sa už dnes uzatvára s balíkom pripoistení, súčasťou ktorého je aj nepriamy zásah blesku,“ hovorí Tomáš Kráľovič z oddelenia poistenia majetku UNIQA.

Voda ničila najmä garáže a pivnice domov 

Silné letné búrky bývajú často spojené s prívalovými zrážkami a lokálnymi záplavami a povodňami.  „V rámci škôd na domoch a bytoch klienti hlásili najmä zatopenie objektov, keď následkom silnej búrky došlo vo viacerých prípadoch k upchatiu kanalizácií, čo spôsobilo zaliatie pivníc a garáží,“ hovorí Dagmar Lukovičová z oddelenia likvidácie UNIQA. Škody na domoch, bytoch a zariadení domácnosti následkom povodne a záplavy sa hradia z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré kryje živelné pohromy už v základnom poistení. 

Pozor na poistné sumy 

Problémom pri likvidácii škôd však bývajú často staré poistky, ktoré sú stanovené na nižšie sumy, ako je aktuálna hodnota nehnuteľnosti. V takýchto prípadoch sa potom môže stať, že poistné plnenie nepokryje  výdavky na obnovu bývania.

Klientom preto odporúčame skontrolovať si staré zmluvy a zreálniť poistné sumy na základe aktuálnej hodnoty nehnuteľnosti. Nová poistka im už garantuje, že ak uvedú správnu rozlohu nehnuteľnosti, nedôjde k podpoisteniu.

„Poistná suma je stanovená poisťovňou na základe údajov o rozlohe nehnuteľnosti, ktoré nám uvedie klient a poistenie sa dojednáva s automatickou indexáciou poistnej sumy,“  vysvetľuje Tomáš Kráľovič z oddelenia poistenia majetku UNIQA.  Znamená to, že v prípade vzniku škody sa poistné plnenie nezníži z dôvodu uplatnenia koeficientu podpoistenia, pretože hodnota nehnuteľnosti je stanovená správne. 

Zdroj: UNIQA Poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články