Prezident Insurance Europe: Poisťovníctvo trpí pod ťarchou zastaraných pravidiel


			Prezident Insurance Europe: Poisťovníctvo trpí pod ťarchou zastaraných pravidiel

V Bukurešti sa konala 11. medzinárodná konferencia k poisťovníctva, ktorú opätovne organizovala Insurance Europe (IE). Aké zaujímavé závery priniesla?

V Bukurešti sa konala 11. medzinárodná konferencia k poisťovníctva, ktorú opätovne organizovala Insurance Europe (IE). Zúčastnilo sa jej 400 predstaviteľov príslušných poisťovní a ďalej i mnohí politici a regulátori z celého sveta. Konferencia mala tento rok názov „Rýchlo vpred: Budúcnosť poistenia". 
 
Na konferencii aktívne vystúpili špičkoví manažéri poisťovní a vybraní regulátori, ale slovo dostal napríklad aj zástupca Greenpeace, ktorý vyzval poisťovne, aby zastavili poisťovanie a investovanie do uhoľného priemyslu. Záujemcovia sa môžu s väčšinou prezentácií a videí oboznámiť prostredníctvom webových stránok konferencie. [1] V tomto článku budú spomenuté len vybrané informácie z vystúpenia prezidenta IE Andreasa Brandstettera, ktorý je tiež predsedom predstavenstva a výkonným riaditeľom UNIQA Group. Plný text jeho vystúpenia nie je k dispozícii, takže možno vychádzať len z téz obsiahnutých v jeho prezentácii.
 
Brandstetter spomenul v úvode význam európskeho poisťovníctva. Denne je vyplatené poistné plnenie vo výške 2 mld. EUR. Poisťovatelia spravujú aktíva vo výške 10 biliónov EUR, čo predstavuje 60 % európskeho hrubého domáceho produktu.
 
Upozornil, že v roku 2018 nebola viac ako polovica škôd z katastrof poistená. To možno chápať aj ako príležitosť. Značný význam pre budúci rozvoj má jeho informácie, že poisťovatelia sa zaviazali investovať do udržateľných investícií [2] v období 2018 – 2020 približne 50 mld EUR. Pritom Brandstetter poukázal na nutnosť, aby solventnostné kapitálové požiadavky podľa režimu Solventnosť II odrážali reálne riziká. Na dosiahnutie cieľa – mať naozaj udržateľnú Európu – je podľa jeho názoru potrebné spojiť úsilie finančného a celého súkromného sektora, občianskej spoločnosti a tvorcov politiky.
 
Brandstetter venoval značnú pozornosť kybernetickému poisteniu. Uznal, že existuje viacero faktorov, ktoré majú negatívny vplyv na ponuku tohto poistenia. Jedným z nich je určite nedostatok údajov o minulých kybernetických útokoch, respektíve nimi spôsobených škodách. V tejto oblasti je nevyhnutná účinnejšia spolupráca so štátom. Poisťovatelia by mali získať k takýmto potrebným údajom, trebárs anonymizovaným, prístup.
 
Okrem poistenia prírodných katastrof či katastrof vôbec, udržateľných investícií a kybernetického poistenia je budúcou príležitosťou európskych poisťovateľov takisto oblasť penzií. Brandstetter konkrétne poukázal na dva problémy. V rámci EÚ bol vyčíslená medzera v úsporách na penzie [3] vo výške 2 biliónov eur. Podpora zo strany štátu a motivácia k úsporám je preto žiaduca. Druhý problém sa týka toho, že rozdiel medzi dôchodkovým príjmom mužov a ženy v Európe je 37 %. Je to téma, ktorá sa diskutuje predovšetkým na národnej úrovni. Má ale aj istú európsku dimenziu. 
 
Možno by mohol pomôcť preklenúť tieto problémy paneurópsky penzijný produkt (Peppa). Brandstetter zdôraznil, že však musí byť bezpečný a ponúkať sporiteľom atraktívne výnosy. Ďalšou podmienkou pre uplatnenie tohto produktu je korekcia Solventnosti II tak, aby odrážala reálne dlhodobé riziká.  
 
Pokiaľ ide o reguláciu, tak v prezentácii sú zahrnuté viacmenej len slogany, ale úplne výstižné. Európske poisťovníctvo vraj trpí pod ťarchou zastaraných pravidiel. Brandstetter kladie otázku, či je možné s nimi kráčať do budúcnosti. Odpoveď je jasná. Nemožno! Je nutné mať také pravidlá, ktoré umožnia inovácie. Správna prudenciálne pravidlá, založené na riziku, nesmie podhodnocovať alebo preceňovať riziko. Pravidlá riadenia (správania) musia byť použiteľné v budúcnosti a prinášať výsledky pre klientov. Poisťovateľom musí byť umožnený prístup k relevantným údajom. 
 
[2] udržateľným investíciami (sustainable investments) sa rozumejú napríklad priame investície do podnikov, ktoré by mali pomôcť čeliť klimatickým zmenám či deštrukcii životného prostredia. Súvisiacim pojmom sú "ESG investície", čo sú investície do projektov v oblasti životného prostredia (environmental), v oblasti sociálnej (social) a v oblasti správy a riadenia (governance).
[3] Medzera v úsporách na penzie sa definuje napríklad ako rozdiel medzi súčasnými úsporami na penzie a tou výškou úspor, ktorá by generovala "žiaduci" príjem na dôchodku.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články