Insurance Europe: Čo chystá Brusel v súvislosti s orgánmi dohľadu?


			Insurance Europe: Čo chystá Brusel v súvislosti s orgánmi dohľadu?

Insurance Europe (IE) vydala v januári vyhlásenie, v ktorom informuje o prerokúvaní správy o preskúmaní činnosti európskych orgánov vo Výbore pre hospodárstvo a menu (ECON) Európskeho parlamentu.

IE pokladá výsledok hlasovania v zásade za pozitívny s tým, že určité obavy zostávajú, pokiaľ ide o návrhy na zmenu riadenia (governance). 

Vo finančnom sektore EÚ je vytvorený „Európsky systém finančného dohľadu" a jeho súčasťou je tiež EIOPA (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), ktorý bol zriadený nariadením č. 1094/2010 / EÚ. Európsky parlament sa teraz zaoberá návrhom na zmeny všetkých relevantných nariadení, ktoré sa týkajú európskych orgánov dohľadu, teda vrátane nariadenia 1094/2010/EÚ.

K rokovaniu ECON sa vyjadril Olav Jones, zástupca generálnej riaditeľky IE: „Vítame niekoľko návrhov v správe k návrhu príslušného nariadenia, ktoré by mohli urobiť EIOPA viac čitateľnou a zodpovednou a poskytnúť jej jasnejší mandát. Návrhy posilňujú tiež právomoc lokálnych orgánov dohľadu na výkon ich činnosti, čo by malo umožniť, aby EIOPA lepšie využívala svoju existujúcu právomoc.  

Najmä návrh prepojiť užšie rozpočet EIOPA s jej fungovaním, a to pri zvýšenej kontrole zo strany Európskeho parlamentu a Rady EÚ, môže pomôcť zabezpečiť zodpovednosť (accountability – byť transparentný, zodpovedný, mať jasné práva a povinnosti) EIOPA. Je tiež vítaný návrh podporiť financovanie EIOPA minimálne 35 % zo strany Európskej komisie. 

Je taktiež pozitívne, že národným orgánom dohľadu zostáva zodpovednosť za dohľad nad internými modelmi. Úzka väzba medzi modelom poisťovne a jej rizikovým profilom znamená, že takýto dohľad musí zostať pri vedúcom orgáne dohľadu (lead supervisor). Avšak IE uznáva, že EIOPA by mohla, ak bude požiadaná príslušným orgánom dohľadu, poskytovať poradenstvo a pomáhať riešiť spory.

Kladne možno hodnotiť tiež návrhy týkajúce sa mandátu EIOPA. Vzhľadom k tomu, že niekoľko predchádzajúcich vlastných iniciatív EIOPA vyvolalo otázky ohľadom prioritizácie jej zdrojov, je dôležité, že činnosť EIOPA – vrátane pokynov a odporúčaní –  bude silne zviazaná s jej mandátom vymedzeným v legislatíve.   

IE podporuje aj návrhy smerujúce k lepšej koordinácii dohľadu nad cezhraničným poisťovacím obchodom. To by malo EIOPA umožniť, aby realizovala svoju úlohu pri zabezpečovaní bezpečného a konkurenčného trhu pre poisťovateľov, ktorí vykonávajú svoju činnosť aj cezhranične.

Avšak v oblasti správy a riadenia (governance) nie je isté, či kvalita rozhodovania a prípravy EIOPA sa môže zlepšiť bez zapojenia národných orgánov dohľadu do navrhovanej novej výkonnej rady. IE sa domnieva, že súčasná správna rada EIOPA značne ťaží zo zapojenia národných orgánov dohľadu, ktoré majú každodennú skúsenosť s výkonom dohľadu a majú znalosti o rôznych poistných produktoch, dostupných na európskom poistnom trhu." 

Na záver treba podčiarknuť, že prerokúvaní návrhu nového nariadenia v Európskom parlamente je potrebné naďalej venovať pozornosť, pretože činnosť EIOPA má vplyv a dopad aj na prevádzkovanie poisťovacej činnosti v Českej republike. Spresnenie jej mandátu je nevyhnutné okrem iného z toho dôvodu, aby sa nedublovala dohľadovú činnosť a zbytočne sa nezvyšovali implementačné náklady poisťovní. 

Zdroj: 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.