Insurance Europe a BIPAR sú za posunutie účinnosti IDD!


			Insurance Europe a BIPAR sú za posunutie účinnosti IDD!

Insurance Europe podporuje myšlienku Výboru pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu na posunutie termínu účinnosti smernice IDD z 23. februára na 1. októbra 2018.  

Na nedávnej konferencii Trendy v poisťovníctve 2017 sa objavila informácia, že Výbor pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu vyzval Komisiu, aby pripravila návrh na posunutie termínu účinnosti smernice IDD) z 23. februára na 1. októbra 2018. Túto výzvu jednoznačne podporila aj Insurance Europe (IE). 

Generálna riaditeľka IE Michaela Koller sa k tomu vyjadrila nasledovne: „Európski poisťovatelia vítajú výzvu Výboru pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu, s cieľom posunúť aplikáciu IDD. Poisťovatelia potrebujú na implementáciu IDD dostatočný čas, pretože ju môžu vykonať s právnou istotou len vtedy, keď budú známe finálne pravidlá.“

Procesy distribúcie poistenia budú značne ovplyvnené novými požiadavkami IDD na prevádzkovanie tohto podnikania. Aby z nich mohli ťažiť spotrebitelia, potrebujú poisťovatelia primeraný čas na riadnu implementáciu týchto požiadaviek. Preto sa IE obracia s výzvou na všetky príslušné inštitúcie EÚ, aby uznali dôležitosť posunutia termínu aplikácie IDD a podnikli patričné ​​kroky," doplnila Michaela Koller. 

Dôvody pre posunutie termínu nadobudnutia účinnosti IDD spočívajú jednoznačne v oneskorení legislatívneho procesu. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1469, ktorým sa ustanovujú štandardizovaný formát pre informačný dokument o poistnom produkte (Text s významom pre EHP), bolo totiž uverejnené v Úradnom vestníku EÚ 12. augusta 2017.

Oveľa väčším problémom je však oneskorenie legislatívneho procesu u aktov v prenesenej právomoci. V IDD (čl. 25 ods. 2) je Komisia oprávnená prijímať delegované akty za účelom upresnenia zásad týkajúcich sa požiadaviek na dohľad nad produktom a na jeho riadením.

Pritom musí primerane zohľadniť vykonávané činnosti a povahu predávaných poistných produktov a distribútora. Obdobné procesy sa týkajú poistných produktov s investičnou zložkou. 

Konkrétne ide o akty v rámci prenesenej právomoci k článku. 28 IDD (konflikty záujmov), čl. 29 (informovanie zákazníkov) a čl. 30 (posúdenie vhodnosti a primeranosti a podávanie správ zákazníkom).  

Na základe týchto splnomocnení prijala Komisia 21. septembra 2017 dve zodpovedajúce nariadenia a postúpila ich Európskemu parlamentu a Rade na posúdenie. V súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ sa v článku. 39 IDD stanovuje, že tieto delegované akty nadobudnú účinnosť, len ak proti nim Európsky parlament a Rada nevznesú námietky v lehote troch mesiacov odo dňa, kedy im bol tento akt oznámený. Alebo tiež v prípade, ak obe tieto inštitúcie EÚ pred uplynutím lehoty informujú Komisiu o tom, že nevznesú námietky. Z ich podnetu sa uvedená lehota môže predĺžiť o tri mesiace.

Z toho je úplne jasné, že nebude dostatok času na zodpovednú implementáciu celého súboru pravidiel k IDD, teda k implementácii samotnej smernice a tiež všetkých delegovaných aktov, nehovoriac o výstupoch EIOPA.

Preto tiež BIPAR (Európska federácia poisťovacích sprostredkovateľov) navrhuje posunúť termín nadobudnutia účinnosti IDD o jeden rok, pretože berie do úvahy celkové bezprecedentné množstvo právnych predpisov a pravidiel, s ktorými sa budú musieť poisťovací sprostredkovatelia v roku 2018 vyrovnať. 

Na záver možno uviesť, že do 28. októbra 2017 nebol v Úradnom vestníku EÚ zverejnený žiadny z vyššie uvedených delegovaných aktov, takže právna istota je naozaj nanajvýš ohrozená. 

Zdroj: IE, BIPAR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články