Účelová životná poistka za 100-tisíc eur. Podvod odhalili v Allianz-SP


			Účelová životná poistka za 100-tisíc eur. Podvod odhalili v Allianz-SP
16.2.2018 Poistný trh

V životnom a úrazovom poistení v Allianz-SP narástol počet aj odhalená výška podvodov, ktorá vlani predstavovala sumu vyše 241-tisíc eur. Výrazne sa na náraste podpísal najmä jeden pokus o podvod pri životnej poistke.  

Celkovo odhalila Allianz – SP v minulom roku 1775 poisťovacích podvodov, čo je mierny pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu, avšak celková výška uchránenej hodnoty, respektíve odhalených podvodov bola vyššia keď dosiahla sumu 4,31 milióna eur. Aké sú niektoré vybrané konkrétne prípady  poisťovacích podvodov? 

Za zamlčanú rakovinu chceli vyplatiť životnú poistku

V košickom regióne nám manželka nebohého ako oprávnená osoba nahlásila, že jej manžel zomrel na onkologické ochorenie a požiadala o vyplatenie jeho životnej poistky, ktorá bola uzatvorená približne 1 rok pred úmrtím poisteného. Predpokladané poistné plnenie bolo predbežne vypočítané na sumu cca 100 000 eur.

Po doložení lekárskych správ bolo zistené, že chorobu, ktorej podľahol, mu diagnostikovali niekoľko dní pred uzatvorením poistnej zmluvy. Preverením všetkých skutočností sa zistilo, že poistený v čase uzatvorenia poistenia vedel o svojom závažnom ochorení a túto podstatnú skutočnosť pri vypĺňaní dotazníka zamlčal.

Ak by uviedol pravdivé informácie, poistnú zmluvu na krytie rizika rakoviny by s ním poisťovňa neuzatvorila. S prihliadnutím na skutočnosť, že mal vysokoškolské vzdelanie v oblasti medicíny a viac ako 35-ročnú prax v zdravotníctve je nepochybné, že uzatvorením zmluvy sa snažil finančne zabezpečiť svojich pozostalých príbuzných. Požadované poistné plnenie bolo zamietnuté.

Za nehodu si chcela zvýšiť nárok o 10-tisíc eur

Poškodená, ktorá počas dopravnej nehody utrpela ujmu na zdraví, sa prostredníctvom svojho zástupcu snažila dodatočne uplatniť svoj nárok na náhradu škody za bolestné, trvalé následky a sťaženie spoločenského uplatnenia. Dodatočný nárok si chcela uplatniť po tom, ako jej už bolo vyplatené poistné plnenie na základe doložených zdravotných záznamov vyhotovených počas liečenia jej zranení.

Poškodená doložila lekárske správy, ktoré potvrdzovali dlhší čas liečenia, aj vyšší stupeň zdravotného postihnutia a s tým spojeného spoločenského obmedzenia, aké jej boli dosiaľ priznané a vyplatené. Rozdiel medzi vyplatenou sumou a nanovo požadovanou presahoval sumu 10-tisíc eur.

Keďže išlo o závažné rozdiely v posúdení zdravotného stavu poškodenej, bol vypracovaný posudok z odboru lekárstva, ktorý zistil jednoznačné rozdiely smerujúce k úmyselnému navýšeniu finančných nárokov poškodenej osoby. V tejto veci momentálne spolupracuje Allianz - SP s políciou, ktorá posudzuje podklady.

Zamestnancovi „prišili“ 9 poistných udalostí

Strojárenská výrobná firma z juhovýchodného Slovenska nahlásila v mene svojho zamestnanca škodu, keď zamestnanec počas výkonu práce zanedbal povinnosť skontrolovať nastavenie pracovného stroja, čo spôsobilo vyrobenie nepodarkov za približne 700 eur.

Keďže na tohto zamestnanca bolo za krátky čas nahlásených niekoľko poistných udalostí, bola vykonaná previerka. Tá odhalila, že zamestnanec nemal vedomosť o žiadnej škode, ktorú by spôsobil svojmu zamestnávateľovi. Dotknutý zamestnanec potvrdil, že jeho zamestnávateľ s ním žiadne škodové udalosti neprerokoval a neuplatnil si uňho žiadnu náhradu škody.

Dodatočne bolo zistené, že v mene poisteného zamestnanca nahlásil zamestnávateľ až 9 poistných udalostí, o ktorých zamestnanec nevedel, nespôsobil ich a ani doložené dokumenty osobne nepodpísal.  Celková škoda presiahla 5000 eur. Spoločnosť sme požiadali o vrátenie bezdôvodného obohatenia.

Zdroj: Allianz - SP, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články