Expert Allianz SDSS: „Ľudí treba naučiť správne sporiť. Ide o zásadný predpoklad úspešnosti systému“


			Expert Allianz SDSS: „Ľudí treba naučiť správne sporiť. Ide o zásadný predpoklad úspešnosti systému“
26.4.2017 Produkty

Priemerný vek 39 rokov, s vymeriavacím základom 880 eur a s úsporami na osobnom dôchodkovom účte okolo 5300 eur. Taký je približný profil klienta, ktorý si sporí v II. pilieri v Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (Allianz SDSS).

Podľa slov predsedu predstavenstva spoločnosti Mariána Kopeckého, veľká časť sporiteľov by sa mala zamyslieť nad prehodnotením rozloženia svojich úspor v jednotlivých dôchodkových fondoch. „Myslíme si, že mnohí klienti si nesporia v tom správnom fonde. Vhodnou edukáciou a objasňovaním aspektov sporenia na súkromnú penziu to chceme napraviť.

Marián_Kopecký - ASDSS
Predstavte nám fungovanie Allianz Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti za posledné obdobie?

Allianz SDSS je dlhodobo lídrom na trhu starobného dôchodkového sporenia na Slovensku. Ku koncu roka 2016 sme spravovali majetok v dôchodkových fondoch v objeme 2,223 mld. eur pre 425 061 sporiteľov. Trhový podiel našej spoločnosti tak predstavuje vyše 32 percent. Našou stratégiou je ponúkať len dva fondy, a to jeden garantovaný a jeden negarantovaný fond, s cieľom poskytovať klientom prehľadné investičné možnosti.

Za predchádzajúci rok sme dosiahli v GARANT dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde zhodnotenie 1,78 % p. a. a v PROGRES akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde až 10,84 % p. a. Dosiahli sme tak za rok 2016 ako jediní dvojciferné zhodnotenie, čo nás v negarantovaných fondoch radí na 1. miesto spomedzi všetkých 13 negarantovaných fondov na trhu vrátane indexových fondov.

Darilo sa nám aj v prvom štvrťroku 2017, za ktorý sme v tomto fonde dosiahli zhodnotenie 4,85% za kvartál a skončili tak druhí. Spomenuté zhodnotenia sú, samozrejme, už vrátane poplatkov a bez zohľadnenia inflácie.

Ako si Slováci sporia vo vašej Allianz SDSS a ktoré typy dôchodkových fondov využívajú najviac?

Hodnota majetku vo fonde PROGRES bola ku koncu roka skoro 309 miliónov eur, čím je tento fond bezkonkurenčne najväčším negarantovaným fondom na trhu. Z pohľadu inej optiky však stále predstavuje iba 13,9 percent hodnoty majetku vo fondoch, ktoré Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť spravuje.

Z dobrej výkonnosti fondu PROGRES, ktorú som už spomenul, sa tak v roku 2016 mohlo tešiť iba necelých 20 percent našich sporiteľov. Je to problém ani nie tak nových, mladých klientov, ale skôr existujúceho portfólia sporiteľov, ktorí si u nás sporia už nejaký ten čas, a ktorých je väčšina.

Tento fakt pripisujem najmä pasivite sporiteľov a tomu, že sa o svoje úspory patrične nezaujímajú. Druhým významným fenoménom je skutočnosť, že mnohí sporitelia neposudzujú investičné riziko z dlhodobého pohľadu, čo je práve v prípade druhého piliera a sporenia si na dôchodok veľkou chybou.

Čomu pripisujete dané návyky vašich klientov?

Ak zoberiem ich priemerný vek (39 rokov) a zostávajúcu očakávanú dobu sporenia (skoro 30 rokov), tak by sporenie na dôchodok mali brať ako investovanie na veľmi dlhé obdobie. To sa však nedeje. Tento nedostatok vo finančnej gramotnosti nášho priemerného sporiteľa si uvedomujeme, a preto neustále vykonávame edukačné aktivity, a to v rôznych smeroch.

Aspekt potrebnej komunikácie a edukácie ľudí totiž hodnotíme ako nesmierne podstatný až kľúčový. Preto aj budeme vyvíjať úsilie, aby táto téma rezonovala v diskusiách s kompetentnými štátnymi autoritami. Myslíme si, že ako my, správcovia dôchodkových úspor, tak aj tvorcovia legislatívy v tejto oblasti, sme spoluzodpovední za správny „investičný“ sentiment a uvažovanie sporiteľov, ktoré ich vo finále dovedú k správnym rozhodnutiam a čo najvyššej sume dôchodkových úspor v starobe.

O to viac, keď téma sporenia si v druhom pilieri je pre ľudí „poľom neoraným“, v ktorom nemajú patričné skúsenosti a ani nevedia, odkiaľ čerpať potrebné informácie.

Každá DSS-ka má povinnosť zaslať svojim sporiteľom výpis z ich osobných dôchodkových účtov, a to najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí kalendárneho roka. Vedia sa v nich sporitelia správne orientovať?

Najľahšou cestou pre sporiteľa je navštíviť našu webovú stránku, kde má klient možnosť kliknúť si na „Výpis z účtu“. Tam nájde základné informácie o jednotlivých položkách na výpise zo svojho osobného dôchodkového účtu aj s návodom, ako ich správne čítať a interpretovať, a to v popisnej forme, ako aj vo forme infografiky.

Sme si vedomí toho, že mnoho našich sporiteľov sa v obdržanom výpise nevyzná, preto kladieme veľký dôraz na servis klientom prostredníctvom call centra, našich pobočiek či internetovej stránky. Ich prostredníctvom náš sporiteľ dostane zrozumiteľnú a vyčerpávajúcu informáciu.

Okrem spomenutého sa snažíme tieto aj mnoho ďalších podstatných a zaujímavých informácií tlmočiť klientom cez rozposielanie pravidelných newsletterov.

Kto je pre vás typickým klientom druhého dôchodkového piliera a aký typ poistenia z vašej ponuky uzatvára? Vidieť v tomto smere aj regionálne rozdiely, alebo čo zohráva dôležitú úlohu?

Náš klient má v priemere 39 rokov a nasporený objem majetku na osobnom dôchodkovom účte v priemere vo výške približne 5 300 eur. Jeho priemerná mesačná hrubá mzda dosahuje približne 880 eur, nakoľko priemerná mesačná výška príspevku činí 35 eur u platiacich sporiteľov. II. pilier je lákadlom najmä pre mladších sporiteľov a ľudí v strednom veku.

Drvivá väčšina našich sporiteľov si sporí v GARANT dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde (vyše 80 %). Môžeme skonštatovať, že čím sú sporitelia starší, tým si sporia v priemere vyšším mesačným príspevkom. Za posledné roky tiež evidujeme nové zmluvy (prestupové i novovstupové) najmä z regiónov južného a západného Slovenska, vrátane hlavného mesta, plus silný je aj Žilinský okres.

Prirodzene, mnoho ľudí pracuje napríklad v Bratislavskom kraji, ale trvalé bydlisko má inde, čo môže niektoré fakty čiastočne skresliť. Dá sa povedať, že úspešnosť uzatvárania zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení závisí od viacerých faktorov ako je napríklad vnímanie II. piliera u ľudí v danom regióne, ich životná úroveň či aktivita obchodných sietí v tej oblasti.

Aké technologické novinky využívajú vaši klienti? Ktoré inovácie zasiahli aj túto oblasť?

Bezplatný prístup sporiteľa na svoj osobný dôchodkový účet prostredníctvom zabezpečenej časti našej internetovej stránky je úplnou samozrejmosťou. Čo sa týka noviniek, Allianz – Slovenská DSS ponúka svojim klientom, ako jediná na trhu, možnosť postupného presunu aktív z jedného fondu do druhého. Klient tak svoje prostriedky presúva postupne, čím znižuje riziko strát v dôsledku pohybu trhov.

Okrem toho ohľadom už spomenutej edukácie ľudí a ich potrebného „postrčenia“ k tým optimálnejším sporiacim schémam, už nejaký čas naša spoločnosť ponúka na svojej internetovej stránke a jej zabezpečenej časti pre sporiteľov možnosť vyplnenia investično-rizikového dotazníka. Na jeho základe zmapujeme sporiteľove investičné vedomosti a skúsenosti, ako aj averziu voči riziku, a následne sporiteľ dostane návrh vhodného pomeru sporenia si medzi fondmi GARANT a PROGRES.

Tento navrhovaný alokačný pomer zohľadňuje nielen už spomenuté kritériá, ale aj samotné informácie o sporiteľovi, ako je jeho vek či výška úspor. Momentálne pracujeme na rozšírení tejto, myslím si, že veľmi potrebnej a prospešnej služby, aj smerom von pre agentov či ľudí, ktorí si zatiaľ nesporia v našich fondoch. Samozrejme, v zjednodušenej podobe.

Allianz funguje celosvetovo vo viac ako 70-tich krajinách sveta – vymieňate si skúsenosti aj ohľadom fungovania sporenia na penziu?

Samozrejme, náš vrcholový a stredný manažment chodí na pravidelné školenia do Mníchova – centrály Allianzu, a zároveň sa zúčastňujeme spoločných diskusií s manažmentom penzijných fondov pod správou Allianzu najmä v oblasti strednej a východnej Európy. Pri tejto príležitosti si vymieňame veľmi cenné skúsenosti, prípadne sa inšpirujeme nápadmi našich kolegov. Výmena znalostí a skúseností prebieha na rôznych úrovniach a v rôznych oblastiach ako portfólio manažment a tzv. okruh „best practice“, risk manažment, interný audit či compliance.

A čo sa týka nastavenia samotného systému, musím hrdo prehlásiť, že ani nie my by sme sa mali inšpirovať, ale naopak susedné krajiny by mali čo „odkukávať“ od nás. Nehovorím teraz o makroekonomických nastaveniach a politických rozhodnutiach, ale o konkrétnych parametroch rozhodujúcich z pohľadu sporiteľov.

Penzijné fondy na Slovensku majú u nás istú historickú genézu, legislatíva je pomerne dobre nastavená, úspory majú možnosť si naši klienti kombinovať vo fondoch podľa vlastného uváženia, pričom jeden musí byť garantovaný fond. Čo sa týka výšky poplatkov strhávaných klientom a teda nákladovosti celého systému či flexibility v možnostiach sporenia a investovania, sme, dovolím si tvrdiť, na špičke v celom spomenutom regióne.

Ako funguje vaša distribučná sieť pri II. dôchodkovom pilieri a na čom v tomto smere staviate? Ktoré ďalšie komunikačné kanály využívate a na čo sa budete zameriavať v ďalších mesiacoch?

Naše obchodné aktivity staviame na troch pilieroch. Jednak na využívaní obchodnej siete svojej materskej spoločnosti Allianz – Slovenskej poisťovne, na využívaní front-officu a zdieľaných pobočiek a na využívaní externých sietí finančných sprostredkovateľov.

Prostredníctvom všetkých týchto pilierov chceme ľuďom komunikovať jednak nevyhnutnosť sporenia si na dôchodok v súčasnom období demografickej krízy, fakt, že to človeka nestojí ani cent navyše, ako aj naše nové, už spomenuté služby. Neustálu výhodnosť vkladania dobrovoľných príspevkov či flexibilitu a široké možnosti pri sporení si v DSS-ke nevynímajúc.

Okrem toho, momentálne sa sústredíme v spolupráci s naším najväčším externým maklérom aj na rozbeh tzv. biometrického podpisovania zmlúv v „teréne“, čo by malo priniesť vyšší komfort pre všetky zúčastnené strany – klienta, sprostredkovateľa i našu spoločnosť a zároveň zvýšiť bezpečnosť a stupeň verifikovateľnosti v procese uzatvárania zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení so sporiteľmi.

Významnou správou pre mnohých sporiteľov, ktorú chceme tlmočiť, bude aj skutočnosť, že po zastabilizovaní druhého piliera, ktorého sme svedkami za posledné dva roky a ktoré, pevne veríme, že nebude iba dočasné, je v prípade veľkej množiny sporiteľov potrebné sa zamyslieť a prehodnotiť svoju alokáciu úspor v jednotlivých fondoch.

Myslíme si totiž, že mnohí sporitelia si nesporia v tom správnom fonde. Tento proces bude však veľmi postupný a nesmie byť uskutočnený „hurá“ systémom, nakoľko musí rešpektovať niekoľko aspektov súvisiacich so samotným individuálnym sporiteľom.

Zdroj: oPoistení.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články