Vojtech Kosík, Allianz-SP: Dôkladným preverovaním podozrivých prípadov chránime čestných klientov


			Vojtech Kosík, Allianz-SP: Dôkladným preverovaním podozrivých prípadov chránime čestných klientov

Nulová tolerancia voči podvodom. Týmto záväzkom sa Allianz – Slovenská poisťovňa snaží aktívne zabrániť neoprávneným výplatám a chrániť poctivých klientov, ktorí nežiadajú plnenia bez právneho nároku.

Vyššia škodovosť totiž poisťovňu tlačí do vyššieho poistného, ktoré platia všetci klienti. Politika ochrany proti podvodom stojí podľa Vojtecha Kosíka, vedúceho skupiny špeciálnych činností Allianz – SP na troch pilieroch: prevencia, odhaľovanie a vyšetrovanie podvodov. Ako to funguje v praxi?

 Kosik_Allianz-SP

K akým záverom ohľadom poistných podvodov ste v rámci vášho oddelenia špeciálnych činností dospeli za minulý rok?
V minulom roku sme sa špeciálne zamerali najmä na havarijné poistenie vozidiel, keď sme zaviedli obhliadku jazdených vozidiel pri vstupe do poistenia. Analýzou vykonanou na vzorke 3261 obhliadnutých jazdených vozidiel sme zistili, že až 62 percent vozidiel starších ako 1 rok vstupuje do poistenia s menšími či väčšími poškodeniami. Týmto opatrením sa nám podarilo znížiť riziko prípadného neoprávneného uplatnenia poškodenia, ktoré na vozidle vzniklo pred začiatkom poistenia.

Naša každodenná práca, spoločne s kolegami, rozmiestnenými v jednotlivých regiónoch Slovenska, spočíva v každodennej analýze indikovaných podozrení a následnom preverovaní, vyšetrovaní či zaobstarávaní rôznych dôkazných materiálov, ktoré potvrdzujú, alebo vyvracajú požadovaný nárok na plnenie. Snažíme sa konať čo najrýchlejšie, aby sme o relevantnosti podozrenia vedeli rozhodnúť čo najskôr a zbytočne nezdržiavali ich likvidáciu.

V Allianz-SP ste za posledné mesiace výrazne zmenili obhliadky škôd. Aké to prinieslo zmeny do vašich procesov?
Uvedená novinka nám pomáha v tom, že dokumentácia vozidiel, ktoré vstupujú do poistenia, zamedzuje klientom uplatniť si škody, ktoré vznikli pred uzatvorením poistnej zmluvy. Pomáha nám to najmä pri likvidácii poistnej udalosti.

Obhliadajú sa všetky motorové vozidlá vstupujúce do poistenia, ktoré sú staršie ako jeden rok. Obhliadka vozidla je zaužívaný spôsob preukázania nárokov poškodeného na náhradu škody. Ide o vizuálne písomné a fotografické zdokumentovanie rozsahu poškodenia vozidla spravidla vykonávané pracovníkom poisťovne. Obhliadka má významný vplyv na spôsob likvidácie poistných udalostí v havarijnom poistení.

Táto zmena obhliadky vozidiel sa týka len vašej poisťovne? Alebo v čom ste špecifickí oproti ostatným poisťovniam?
Ostatné poisťovne vozidlá obhliadali na vstupe do poistenia už dávnejšie. My sme chceli byť viac proklientski, a nebolo v našom záujme zaťažovať klientov, ktorí sa rozhodli poistiť si svoje vozidlo u nás. Analýzou poisťovacích podvodov sme však dospeli k tomu, že veľa škôd nám klienti hlásili krátko po vzniku poistenia. Preto je obliadka u nás de facto povinná ešte pred uzatvorením zmluvy.

Pokiaľ pri nej zistíme nejaké poškodenia, tie sa zdokumentujú a my sa po vzniku následných poškodení snažíme urýchlene platiť klientovi vzniknutú škodu, na ktorú má nárok. Zhotovením fotodokumentácie cez vytvorenú aplikáciu, ktorá fotky vozidla okamžite prenesie do systému k poistnej zmluve, sa nám podarilo znížiť prípadné neoprávnené uplatnenie škody bez právneho základu.

Likvidátor poistnej udalosti má totiž pri takto nahlásenej škode prístup k fotodokumentácii zhotovenej pri vstupe do poistenia a môže ju hneď porovnať so stavom vozidla pri nahlásení škody, čím sa zjednoduší odhalenie prípadného podvodu.

Darí sa vám odhaľovať poistné podvody nielen doma, ale aj v zahraničí. Ako sa prešetrujú takéto prípady?
Klienti sa častokrát domnievajú, že v cudzine nebudeme môcť vykonať šetrenie, avšak aj tam máme svojich partnerov, s ktorými pri vyšetrovaní spolupracujeme. Spolupracujeme jednak s tamojšou políciou a takisto aj rôznymi partnermi v rámci skupiny Allianz v tej-ktorej krajine. Tak isto to funguje aj recipročne. Ak oni potrebujú nejakú previerku na území Slovenskej republiky, vykonáme ju pre nich my, takže ide o obojstrannú spoluprácu.

Posun nastal aj v zabezpečovaní podkladov pre trestné konanie. Čo sa teda muselo zmeniť pri komunikácii s políciou?
Snažíme sa s políciou spolupracovať už na začiatku samotného prešetrovania prípadu, keď je to podozrenie skutočne reálne a hrozí, že ide o kvalifikovaný poisťovací podvod. V minulosti sme celú dokumentáciu zabezpečovali my ako poisťovňa a materiály sme kompletne odovzdali polícii.

Častokrát naše možnosti v procese zabezpečovania dôkazov nedovoľovali, aby sme podozrivé prípady doviedli v trestnom konaní do úspešného konca. V súčasnosti s políciou spolupracujeme už od začiatku vyšetrovania. Polícii odovzdávame potrebné informácie vždy už na začiatku prešetrovania ak existuje vážne podozrenie z kvalifikovaného podvodu.

Na prešetrovaní polícia následne participuje v rámci našich zákonných možností. Ak je jednoznačne preukázané, že ide o poisťovací podvod, klientovi rovno zasielame návrh na výpoveď.

Čo vás čaká v najbližších mesiacoch?
Čaká nás analýza trendov spôsobov páchania poisťovacích podvodov v iných oblasiach a vyhodnotenie konečných výsledkov za rok 2016, pokiaľ ide o obhliadky škôd pri vstupe do poistenia. A tiež ďalšia tvrdá každodenná práca, na úseku prevencie, odhaľovania a prešetrovania podozrení, ktorú sa snažíme na našom oddelení robiť čo najlepšie a najrýchlejšie, aby sme čo najmenej zaťažovali našich poctivých klientov.

Samozrejme, vnímame aj ďalšie nové trendy na úseku páchania poisťovacích podvodov,  nakoľko vynaliezavosť páchateľov nepozná hranice. Uvediem príklad z praxe - klient si uzatvoril poistnú zmluvu v oblasti cestovného postenia, priamo z cudziny cez internet. Zatajil pritom, že sa zdržiava v cudzine.

Keď došlo k poistnej udalosti krátko po uzatvorení zmluvy, začali sme okolnosti uzatvorenia zmluvy preverovať a zistili sme, že zmluva bola uzatvorená zo zahraničia a lekárske správy obsahovali nepravdivé údaje.

V tomto, ako aj vo viacerých podobných prípadoch sme po potvrdení podozrenia podali trestné oznámenie. Poisťovací podvod, spáchaný hoci aj v štádiu pokusu, je trestným činom. Páchateľovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až do 8 rokov.

Zdroj: oPoistení.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články