UNIQA v minulom roku posilnila po všetkých stránkach


			UNIQA v minulom roku posilnila po všetkých stránkach

Vlani ukončená integrácia spoločností AXA do UNIQA výrazne upevnila pozíciu značky UNIQA nielen v Česku a na Slovensku, ale aj v strednej Európe.

Tam sa aktuálne radí UNIQA Insurance Group k piatim najsilnejším hráčom. Podstatne sa zvýšil aj príspevok českej a slovenskej UNIQA ku koncernovým výsledkom.

Prvýkrát sú v predbežných výsledkoch agregované dáta tak za UNIQA, ako aj za bývalé dve poisťovacie spoločnosti AXA, ktoré boli integrované po akvizícii k 31. augustu 2021.

Hospodársky výsledok UNIQA pojištovny 2021

Celkový hrubý zisk UNIQA pojišťovny (Česko aj Slovensko) predstavoval vlani podľa platných účtovných štandardov SR 1,575 miliardy českých korún. Z toho pripadalo na českú časť 1,137 miliardy korún a na slovenskú časť 438 miliónov korún (17,34 milióna EUR).

Celkový čistý zisk UNIQA 2021 dosiahnutý v oboch krajinách bol 1,210 miliardy korún.

„Rok 2021 bol pre naše spoločnosti rokom jedna v jej novodobej histórii. Prebehli zásadné zmeny, ktoré priniesli novú štruktúru riadenia, najmä sa nám však na konci augusta podarilo úspešne spojiť naše pôvodné poisťovne do jednej silnej entity, ktorá sa spoločne s penzijnými spoločnosťami a investičnou spoločnosťou stala jadrom novej finančnej skupiny. Za to, že sa nám v tak náročnom roku podarilo na jednej strane posilniť a na strane druhej dosiahnuť skvelé výsledky, patrí veľká vďaka všetkým našim klientom, partnerom a zamestnancom,“ komentoval minuloročné čísla generálny riaditeľ skupiny UNIQA v Česku a na Slovensku Martin Žáček .

UNIQA (Česko aj Slovensko spoločne) sa podieľala v medzinárodnej časti koncernu celkom 30% poistného. Patrí tým k najaktívnejším aj najvýnosnejším entitám európskeho koncernu UNIQA Insurance Group.

„Našou ambíciou je patriť k najsilnejším hráčom poistného trhu v regióne CEE. Po akvizícii spoločností AXA je našou stratégiou poskytovať komplexnú ochranu aj investičné riešenie. Čísla minulého roka ukazujú už konkrétne výsledky bez ohľadu na veľmi zložité rámcové podmienky. Súčasne budujeme našu budúcnosť dôslednou transformáciou zameranou na potreby a priania klientov.

Úspešnosť procesu nám ukazujú vlaňajšie zlepšené výsledky merania spokojnosti klientov vo všetkých momentoch zákazníckej cesty. To je pre nás tým najpádnejším dôkazom, že to, „čo robíme“ a „ako to robíme“, je naozaj zmysluplné a udržateľné aj do budúcnosti,“ zdôraznil Robert Gauci, prezident dozornej rady a predseda Shareholder Business Committee UNIQA v ČR av SR .

Predbežné výsledky UNIQA Slovensko

Spoločnosť UNIQA na Slovensku (jej právna podoba sa v polovici roku 2021 zmenila z akciovej spoločnosti na pobočku českej UNIQA pojišťovny) priniesla na poistnom vlani celkom 264,2 milióna EUR, čo zodpovedalo trhovému podielu 10,6 % a štvrtej pozícii medzi členskými poisťovňami SLASPO (vo výsledku sú už započítané výkony pôvodných lokálnych pobočiek českých AXA poisťovní). Za UNIQA je v rebríčku slovenského trhu výrazná medzera; nasledujúce dve poisťovne v poradí majú zhruba polovičné poistné.

Pomer životného a neživotného poistného v prípade slovenskej pobočky UNIQA bol vlani 46,2 ku 53,8 %. Životné poistné dosiahlo koncom roka 2021 úroveň 122,1 milióna EUR, zatiaľ čo neživotné dosiahlo hodnotu 142,1 milióna EUR. Trhové podiely slovenskej pobočky UNIQA podľa odvetvia boli veľmi vyrovnané: 10,1 % v životnom a bezmála 11 % v neživotných segmentoch.

Predbežné výsledky UNIQA Česko

Podľa predbežných výsledkov Českej asociácie poisťovní posilnila UNIQA vlani na predpísanom poistnom v Českej republike o 3,5 % a zakončila rok 2021 na hodnote 11,80 miliardy korún. UNIQA tak obsadila v rebríčku poisťovní šieste miesto, resp. piate miesto, pokiaľ ide o skupiny poisťovní.

Z poradia a výkonov poisťovní tiež vyplýva, že prvých šesť hráčov českého poistného trhu výrazne odskočilo od zvyšných poisťovní, pretože medzi šiestym a siedmym miestom je teraz rozdiel bezmála 7 miliárd českých korún na ročnom poistnom.

Minuloročná fúzia UNIQA s poisťovňami AXA sa prejavila aj inak: viac sa vyrovnali aktuálne trhové podiely neživotného a životného poistného: za rok 2021 na neživotnom poistení predpísala UNIQA celkom 8,22 miliardy korún, čo zodpovedalo podielu 8,3 % na trhu, zatiaľ čo na životnom poistnom to bolo 3,58 miliardy korún, čo znamenalo trhový podiel 7,4%.

V minulosti bol podiel UNIQA na životnom poistení menší. V oboch segmentoch navyše dokázala UNIQA posilniť, keď v neživotnom poistení si pripísala medziročne na poistnom 4,1 %, zatiaľ čo v životnom poistnom sa zlepšila o 2,1 %.

Z neživotných odvetví preukázala UNIQA v ČR najvyššiu dynamiku v retailovom poistení majetku a zodpovednosti, kde medziročne vzrástla na poistnom o 19,8 %, čo bolo najrýchlejšie tempo medzi veľkými poisťovňami. Predpis poistného znel ku koncu roka 2021 na 750 miliónov korún.

Rastovú trajektóriu minulých rokov neopustili ani oba druhy poistenia vozidiel: poistné za povinné ručenie vzrástlo o 1,8 % na 3,12 miliardy korún (ďalej najsilnejší druh neživotného poistenia UNIQA) a poistné za havarijné poistenie stúplo o 6,5 % na 3,01 miliardy korún. Fúziou s AXA významne posilnil kmeň zmlúv povinného ručenia, ktorý prekonal miliónovú hranicu (k 31. 12. 2021 mala UNIQA 1 035 526 kusov zmlúv). Podnikateľské poistenie priniesla celkom na poistnom vlani 891 miliónov korún, čo medziročne znamenalo stabilný výsledok.

Ťažisko životného biznisu UNIQA je v bežne platenom poistnom. To vlani posilnilo o

2,1%. Celkovo sa na zmluvách s bežne plateným poistným predpísalo 3,57 miliardy korún. Aj jednorazové poistné zaznamenalo v roku 2021 podstatný nárast o 16,6 %, ale vzhľadom na nízku základňu nemá pre UNIQA veľký význam.

Predbežné výsledky koncernu UNIQA Insurance Group

Napriek mimoriadne náročným podmienkam zažil koncern vlani nad očakávania priaznivé výsledky. Z veľkej časti za to vďačí uskutočneniu fúzie so spoločnosťami AXA na českom, slovenskom a poľskom trhu. Integrácia bola dokončená v lete 2021 a prvýkrát sú tak za minulý rok vykazované celkové čísla na všetkých troch uvedených trhoch už pod hlavičkou UNIQA.

Predpísané poistné vzrástlo medziročne o 14 % na 6,36 miliardy EUR, kde sa už plne prejavil efekt integrácie v regióne strednej Európy. Bol dosiahnutý lepší poistno-technický výsledok, ako aj výsledok z finančného umiestnenia.

Zatiaľ čo prognózy počas roka hovorili o možnom hrubom zisku medzi 330 a 350 miliónmi EUR, skutočný výsledok bol 382 miliónov; čistý zisk predstavoval 315 miliónov EUR. Materská rakúska UNIQA posilnila na poistnom o 2,1 %. Medzinárodná časť obsahujúca entity v 17 európskych štátoch prispela vlani sumou poistného 2,42 miliardy EUR a posilnila o 42,1 %. Aj hrubý zisk medzinárodnej časti výrazne vzrástol na 133,7 milióna EUR.

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články