UNIQA prináša aktualizované poistenie zodpovednosti pre vrcholový manažment


			UNIQA prináša aktualizované poistenie zodpovednosti pre vrcholový manažment
22.2.2022 Produkty, Poistný trh

Technologický pokrok, prísne regulácie a normy, napätý trh práce a pandemické obmedzenia vytvárajú pre top manažment vo firmách nové výzvy a veľký tlak.

Aj preto význam poistenia riadiacich pracovníkov v dnešnom dynamickom a nestabilnom svete podnikania narastá. Podľa nemeckej štúdie z minulého roka rastú v súvislosti s pandémiou COVID-19 riziká insolvencie, vyššieho ohrozenia kybernetickej bezpečnosti a stúpa počet akcionárskych hromadných žalôb.

S účinnosťou od februára 2022 preto platia v UNIQA nové poistné podmienky pre zodpovednostné poistenie topmanažérov, ktoré zohľadňujú aktuálny stav právnej úpravy zodpovednosti členov orgánov spoločnosti a zároveň ponúkajú rozsah krytia plne porovnateľný s poistným trhom. Špeciálny produkt pre poistenie zodpovednosti členov vrcholových orgánov korporácií je známy pod anglickou značkou D&O (Directors´and Officers´ Liability).

Prečo si ho uzatvoriť?

  • je jedným z nástrojov ochrany majetku spoločnosti a osobného majetku fyzických osôb v jej vedení, keďže tí zodpovedajú za prípadnú škodu celým svojim majetkom
  • aktuálne sa zvyšuje počet nárokov na náhradu škody voči členom štatutárnych či dozorných orgánov, a to jednak zo strany tretích osôb (veriteľov, zákazníkov, akcionárov), ako aj zo strany samotnej spoločnosti (prípadne dcérskej spoločnosti, správcu a pod.), a to nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku.

Čo je predmetom poistenia

Poistenie sa vzťahuje na povinnosť poisteného člena orgánu nahradiť finančnú škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností konať so starostlivosťou odborného hospodára, s lojalitou, potrebnými znalosťami a starostlivosťou. Nárok na odškodnenie môžu vzniesť tak tretie strany (napr. veritelia, zákazníci, akcionári), ako aj spoločnosť samotná (napr. jej dcérske spoločnosti alebo insolvenčný správca).

„Typickými situáciami, ktoré môžu viesť k uplatneniu nároku na náhradu finančnej škody sú napríklad zlá organizácia práce vedúca k finančnej strate spoločnosti, nevhodný výber manažérov na kľúčové pozície, nerešpektovanie inštrukcie danej akcionármi a pod.“, hovorí manažér poistenia zodpovednosti UNIQA Pavol Pastír.

Okrem finančnej škody sa z poistenia hradia tiež náklady na právnu ochranu, náklady na vyšetrovanie, ktoré sa vynakladajú na zistenie nároku alebo zmenšenie škody, náklady v súvislosti so zásahom regulatórneho orgánu, náklady na obranu v konaní proti majetku a osobnej slobode, náklady na osobné potreby v súvislosti zabavením majetku (napr. školné, náklady na bývanie a energie), náklady v súvislosti s vydávacím (extradičným) konaním, náklady insolvenčného konania, náklady na psychologickú pomoc či náklady na zachovanie dobrého mena.

Ďalšie výhody tohto poistenia:

  • poskytnutie krytia po skončení funkčného obdobia a uplynutí platnosti poistnej zmluvy. Ochrana platí aj pre dedičov či právnych nástupcov poistených, pokiaľ sú povinní spôsobenú škodu nahradiť,
  • poskytuje dodatočnú lehotu pre uplatnenie nároku v trvaní 12 mesiacov po skončení doby trvania poistenia,
  • poskytuje retroaktívny dátum až k dátumu založenia spoločnosti,
  • kryje následky konaní poistených osôb, ktoré nastanú v zahraničí. Poistenie sa dojednáva s územnou platnosťou na celom svete, s výnimkou USA a Kanady.

Výšku poistnej sumy si stanovuje klient a odvíja sa od charakteru podnikania ako aj ekonomických výsledkov spoločnosti. UNIQA umožňuje uzatvoriť si poistenie s výškou hornej hranice poistnej sumy štandardne v miliónoch eur, prípadne aj vo vyšších sumách. 

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články