Po novom roku budete potrebovať na talianske zjazdovky poistenie zodpovednosti


			Po novom roku budete potrebovať na talianske zjazdovky poistenie zodpovednosti

Koncom novembra Taliansko schválilo nové nariadenie, podľa ktorého bude musieť mať každý lyžiar alebo snowboardista od 1. januára 2022 na talianskych zjazdovkách uzavreté poistenie zodpovednosti pre prípad škody na majetku alebo na zdraví spôsobené iným osobám.

Pripomíname, že túto povinnosť lyžiari ľahko splnia tým, že si uzatvoria cestovné poistenie s vyšším rozsahom krytia. Prípady zranení lyžiarov na zjazdovkách totiž eviduje UNIQA každoročne. Prax ukazuje, že v zahraničí ľudia veľmi dobre poznajú svoje práva a vedia sa ich dôsledne domáhať až na súdoch.

Nová norma účinná od 1.1.2021 v Taliansku predpisuje aj ďalšie povinnosti: okrem poistenia zodpovednosti, kde zatiaľ nie je definovaný nevyhnutný limit plnenia, nesmú byť športovci na talianskych svahoch pod vplyvom alkoholu a mladí do 18 rokov musia nosiť lyžiarsku prilbu.

Nové nariadenie budú na svahoch v Taliansku kontrolovať. Pokiaľ by zistili pochybenia, lyžiar či snowboardista príde na mieste o skipas. Okrem toho bude povinný zaplatiť pokutu vo výške 100-150 Eur.

Správne zvolené cestovné poistenie kryje aj spôsobené škody

Najjednoduchšou cestou, ako splniť túto požiadavku, je uzatvorenie cestovného poistenia, ktoré obsahuje aj poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám. V rámci všetkých cestovných balíkov s vyšším krytím (okrem základného balíka Basic) je zahrnutá aj poistná ochrana pre neúmyselné škody alebo ujmy na zdraví až do limitu 200 000 EUR.

„Konkrétne pre Taliansko odporúčame turistom túto vyššiu hladinu krytia, pretože poškodení tam žiadajú spravidla jedno z najvyšších odškodnení na našom kontinente a sú vo vymáhaní veľmi úspešní“, upozorňuje Eva Trajboldová, manažérka poistenia osôb UNIQA.

Klientom s platnou zmluvou cestovného poistenia, ktorá zahŕňa poistenie zodpovednosti za škodu, bude vydaný certifikát v angličtine, ktorý potvrdzuje poistné krytie a ktorý bude možné pri kontrole v talianskych lyžiarskych strediskách predložiť. Klienti si o potvrdenie môžu požiadať e-mailom na adrese travel@uniqa.sk. Klienti s ročnými zmluvami CP, ktoré je možné predlžovať, si môžu o certifikát požiadať takisto mailom na travel@uniqa.sk. V žiadosti je potrebné uviesť číslo poistnej zmluvy. V prípade rodinných zmlúv vydá UNIQA potvrdenie pre všetky poistené osoby.

UNIQA upozorňuje, že na tento účel nie je vhodné poistenie zodpovednosti z poistenia domácnosti, pretože u časti veľmi starých zmlúv sa môžu vyskytnúť nízke a teda  nedostačujúce poistné sumy.

Okrem toho kompletný zoznam poistených osôb krytých v zmluve (napr. manželia, partneri, rodičia, starí rodičia, maloleté deti žijúce v spoločnej domácnosti a pod.) je definovaný iba vo Všeobecných poistných podmienkach a nie je ho možné zo strany poisťovne overiť, rovnako ako nie je prípustný dodatočný zber osobných údajov týchto len nepriamo identifikovaných osôb.

Ak však má niekto uzatvorené poistenie občianskej zodpovednosti cez samostatnú zmluvu, certifikát pre neho bude možné vystaviť. Klienti oň môžu požiadať na call centre UNIQA +421 2/ 32 600 100 .

Pripomíname, že poistenie zodpovednosti možno samozrejme využiť aj inokedy ako na lyžiarskych svahoch: hodí sa aj v hoteli alebo v obchode. Pokiaľ turista na túto novú povinnosť zabudne, môže si poistenie zodpovednosti zaobstarať aj pri nákupe skipasu v pokladni lyžiarskeho strediska na dobu pobytu.

Pre bežecké lyžovanie a ďalšie zimné športy nie je poistenie zodpovednosti v Taliansku vyžadované.

Čo robiť, keď nastane poistná udalosť

Prípady zranení lyžiarov eviduje UNIQA každoročne. Prax ukazuje, že v zahraničí ľudia veľmi dobre poznajú svoje práva a vedia sa ich dôsledne domáhať až na súdoch. Podľa štatistík sa väčšina prípadov odškodného sa zranenie pri lyžovačke týka práve alpských svahov.

Pády a zranenia pri vystupovaní zo sedačkovej lanovky ale aj prípad, keď počas lyžovačky v Taliansku narazil do cudzinca náš poistený. Zranený lyžiar utrpel niekoľkonásobné zlomeniny a otras mozgu. UNIQA takisto eviduje prípad, keď sa klient na zjazdovke v Rakúsku  zrazil s iným zahraničným lyžiarom.

Horská služba ho odviezla helikoptérou do nemocnice, kde mu ošetrili a zafixovali zlomenú nohu. Po polroku klientovi prišla výzva od právnika zrazeného lyžiara. Nárokoval si bolestné 35.000 Eur za spôsobenú ujmu.

„Klient mal poistenú zodpovednosť na zdraví iba na 20.000 €. Ak by sme mu vyplatili túto sumu, limit by nekryl nárok poškodeného. Zabezpečili sme preto právnika, ktorý zastupoval klienta pred súdom, ktorý priznal zrazenému lyžiarovi nárok na bolestné, plnenie však znížil na 13.500 €. S právnymi poplatkami bolo celkové plnenie za klienta 19.100€ a teda  nemusel nič doplácať,“  popisuje prípad Eva Trajboldová.

  • Ak dôjde k škode alebo ujme na zdraví inej osoby za účasti klienta s poistením zodpovednosti UNIQA, vždy kontaktujte miestnu políciu a zaistite si kontakty na svedkov udalosti.
  • Urobte si dokumentáciu, nakreslite si plánik miesta nehody
  • Nikdy nepodpisujte žiadnu dokumentáciu udalosti, pokiaľ textu nerozumiete. Odporúčame nepodpisovať nič, čomu nerozumiete a ak, tak s výhradou, že textu nerozumiete. Môže sa totiž stať, že pri spornej kolízii, kde nie je jasný vinník, môžete takto nechtiac na seba prevziať vinu, aj keď za zrážku nemôžete.
  • Na pomoc sa odporúča zavolať asistenčnú službu k cestovnému poisteniu, dostupnú 24 hod denne telefonicky. Odborne erudovaní a jazykovo vybavení pracovníci asistencie k cestovnému poisteniu môžu prevziať komunikáciu a vybavovanie za Vás.
  • Uschovajte si všetky doklady.
  • Po návrate bezodkladne nahláste poistnú udalosť a poskytnite poisťovni dokumentáciu a súčinnosť.

„Klienti sú podľa poistných podmienok povinní škodám predchádzať. Poistenie zodpovednosti sa tak nevzťahuje na úmyselne spôsobené škody, škody pod vplyvom alkoholu a návykových látok a na situácie, keď klient porušil zákonné normy alebo nariadenia platné v navštívenej krajine či konkrétnom stredisku,“ vypočítava najdôležitejšie výluky z poistnej ochrany Eva Trajboldová z UNIQA.

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články