UNIQA eviduje za prvý polrok nárast počtu poistných podvodov


			UNIQA eviduje za prvý polrok nárast počtu poistných podvodov
5.8.2021 Škody

Medziročný nárast počtu vyšetrovaných prípadov o 6 %. Hodnota odhalených podvodov medziročne takmer dvojnásobná. Najväčší výskyt podvodov opäť v poistení áut.

UNIQA poisťovňa odhalila za prvých šesť mesiacov tohto roka celkovo 188 nových sporných poistných udalostí, v porovnaní s rokom 2020 to bolo o 6% viac. Vyšetrovanie s preukázaním podvodných aktivít bolo v sledovanom období ukončené v 178 kauzách (vrátane niektorých starších z minulých rokov).

„Tiež klienti“ sa chceli neoprávnene obohatiť celkovo o sumu 317 000 EUR. Celková uchránená čiastka tak medziročne vzrástla zhruba na dvojnásobok. Za prvých šesť mesiacov roka 2021 sa podstatne zvýšila priemerná suma, o ktorú chceli podvodníci UNIQA poisťovňuobrať v dokázaných prípadoch: z vlaňajších približne 1 620 eur na tohtoročných 2 900 eur.

Podvádzalo sa najmä v autopoistení

Najväčšiu dynamiku sporných prípadov registruje  UNIQA v PZP a v poistení majetku: ich počty vzrástli medziročne o 18%, resp. o 17%. Počty nových prípadov v havarijnom poistení zostali rovnaké, ale v súčte s PZP bol ich podiel na všetkých nových kauzách takmer 60%.

V havarijnom poistení bola priemerná výška preukázaných pokusov tento rok o viac ako 16% nižšia ako vlani a predstavovala 2 100 EUR. Viac ako dvojnásobnú výšku mal však priemerný odhalený pokus o obohatenie z PZP, konkrétne 4 370 EUR.

Zaznamenal tak strmý nárast oproti vlaňajšku. Dôvodom je skutočnosť, že vyšetrovatelia sa zamerali na detailné skúmanie nárokov na poistné plnenie za ujmu na zdraví po dopravných nehodách zavinených klientami z PZP UNIQA. Tu je jeden prípad za všetky, kde sa dôsledným vyšetrovaním podarilo okrem peňazí poisťovne ochrániť aj práva našej klientky.

Obeť alebo vinník? Vyšetrovatelia sa zúčastnili vyšetrovaní tragickej dopravnej nehody motorkára a automobilu, kedy vinníkom bola podľa prvotne zistených skutočností polície vodička vozidla - naša poistená. Pozostalí okamžite uplatnili svoje nároky na náhradu vzniknutej škody, urgovali a domáhali sa vyplatenia.

Kvôli obozretnosti vyšetrovateľov sa výplata odložila a prípad bol odovzdaný súdnemu znalcovi na preskúmanie. Zo záverov znaleckého skúmania bolo zistené, že motocyklista niekoľkonásobne prekročil povolenú rýchlosť v neprehľadnom úseku cesty a naša poistená nemala najmenšiu šancu stret predvídať ani mu zabrániť. Nároky na náhradu škody boli preto odmietnuté.

Ďalšie podvody v poistení motorových vozidiel sa týkajú prípadov, v ktorých sa klienti snažia využiť dávnejšie poškodené časti z iných vozidiel a tieto si uplatniť či už zo svojho havarijného poistenia, alebo z PZP iného.

Vyskytli sa aj prípady, v ktorých si poškodení a vinníci vymenia svoje pozície v hláseniach škodových udalostí, teda z vinníka, ktorý nemá svoje vozidlo havarijne poistené sa stáva poškodený a naopak. Takýmto konaním deklarujú vznik škody iným spôsobom, ako sa reálne stala. Pomerne často sa stretávame aj so zámerným navýšením škody, aby poškodeným bolo poskytnuté poistné plnenie za spôsobenú škodu vo vyššej miere, ako im pri havárii skutočne vznikla.

Popri poistení áut sa podvádzalo hlavne v poistení majetku. Uchránená hodnota z odhalených podvodov predstavovala za prvých šesť mesiacov 2021 celkovo asi 54 000 eur. Priemerná hodnota neúspešného pokusu o obohatenie z majetkového poistenia predstavovala 2 130 eur.

Pokles podvodov v životnom poistení

Pri poistení osôb došlo medziročne k poklesu novo vyšetrovaných káuz o viac ako 40%. U preukázaných pokusov o podvod sa podarilo uchrániť pred výplatou klientom 37 000 eur.

V životnom poistení sa najčastejšie stretávame s prípadmi, v ktorých si poškodení uzatvoria poistné zmluvy až po vzniku poistnej udalosti a tieto poistné zmluvy boli „urobené na mieru“ tak, aby poškodení za čo najmenšie vynaložené náklady vo forme poisťovni zaplateného lehotného poistného (majú poistené len riziká, ktoré sa vzťahujú na vzniknutý úraz) a aby dostali čo najvyššie odškodnenie.

Stretávame sa aj s prípadmi, kedy sa nás klienti snažia presvedčiť, že im ujma na zdraví vznikla v dôsledku úrazu,  avšak následným dôkladným a rozsiahlym šetrením, prípadne aj za pomoci znaleckého skúmania sa nám podarí preukázať, že klienti utrpeli deklarovanú ujmu dávno pred úrazom, prípadne žiadnu neutrpeli a tak „len chceli využiť príležitosť prilepšiť si“. Opäť ponúkame prípad, ktorý riešila UNIQA tento rok.

Rýchlo, než to zrušia. Klientovi bola zrušená poistná zmluva úrazového poistenia pre veľké množstvo škôd a aj na základe informácie od obchodného zástupcu, že klient sa správa neštandardne. Klient totiž obchodnému zástupcovi opakovane volal a pýtal sa ho na konkrétne podmienky poistenia a následne uplatňoval škody. Takto si ešte vo výpovednej lehote uplatnil škodu vzniknutú úrazom a následne aj trvalé následky z tohto úrazu. Opakovaným preskúmaním posudkového lekára bolo zistené, že klient žiadny úraz neutrpel. Neoprávnené nároky klienta boli zamietnuté.

Ďalšou zaujímavou a v poslednom období dosť často preferovanou skupinou hlásení v životnom poistení sú fiktívne úrazy. Klienti do hlásenia poistnej udalosti za pomoci ošetrujúceho lekára uvedú nepravdivé údaje o vzniku a rozsahu zranenia, pričom deklarovaný úraz vôbec neutrpeli a takto si následne uplatňujú rôzne nároky, ktoré majú v poistnej zmluve poistené. 

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články