Podmienky pre sporiteľa v II. pilieri pri žiadosti o predčasný dôchodok majú špecifiká


			Podmienky pre sporiteľa v II. pilieri pri žiadosti o predčasný dôchodok majú špecifiká
19.2.2020 Produkty

Pre poistenca z I. piliera aj poistenca z I. piliera, ktorý je zároveň sporiteľom II. piliera dôchodkového systému platia v prípade žiadosti o predčasný starobný dôchodok sčasti rovnaké podmienky.

Na získanie nároku na dávku môžu požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku a získali najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia.
 
V ich situácii je však pri žiadosti o predčasný starobný dôchodok aj rozdiel.
 
Žiadateľ o predčasný starobný dôchodok z I. piliera musí spĺňať aj podmienku, že suma jeho predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.
 
Žiadateľ o predčasný starobný dôchodok, ktorý je sporiteľom II. piliera, má túto podmienku stanovú inak, súčet súm predčasného starobného dôchodku z I. piliera a doživotného predčasného starobného dôchodku z II. piliera ku dňu začatia ich vyplácania musí byť vyšší ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu.
 
O predčasný starobný dôchodok z II. piliera môže sporiteľ požiadať v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. V prípade, že sporiteľ ešte nepoberá predčasný starobný dôchodok z I. piliera (vyplácaný Sociálnou poisťovňou), môže požiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera len súčasne so žiadosťou o predčasný starobný dôchodok z I. piliera v Sociálnej poisťovni.
 
Po podaní žiadosti vystaví dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, certifikát o výške nasporených prostriedkov na osobnom dôchodkovom účte.
 
Sociálna poisťovňa zašle sporiteľovi nasledujúci deň od vyhotovenia certifikátu ponukový list s ponukami jednotlivých dôchodkov. Spôsob zaslania ponukového listu sporiteľ určí v žiadosti o dôchodok (listinne alebo elektronicky).
Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články