Sociálna poisťovňa vymáha pohľadávky po novom: vo vlastnej réžii


			Sociálna poisťovňa vymáha pohľadávky po novom: vo vlastnej réžii

Od októbra 2017 Sociálna poisťovňa začala vymáhať pohľadávky vo vlastnej réžii. Prestala ich postupovať exekútorom a v súlade so zmenenou legislatívou s dlžníkmi komunikuje a robí všetky úkony na vymoženie dlhov vo vlastnej réžii.

Kým pri vymáhaní pohľadávok prostredníctvom exekútorov Sociálna poisťovňa v závislosti od spôsobu hodnotenia dosiahla úspešnosť 25 až maximálne 30 %, od roku 2017 sa situácia výrazne zlepšila. Od 2. 10. 2017 do 30. 6. 2019 Sociálna poisťovňa v 227 005 konaniach priamo vymáhala pohľadávky vo výške 272,98 mil. eur, z ktorých vymohla 113,64 mil. eur.

Predstavuje to úspešnosť 41,6 %, pričom osobitne za prvý polrok 2019 je výsledok ešte lepší a dosahuje takmer 44 %. Znamená to nielen finančný prínos pre ekonomiku Sociálnej poisťovne, ale ide aj o dôležitý signál pre neplatičov, že výzvy na úhradu svojich dlhov nemôžu ignorovať a že možnosť vyhnúť sa plateniu sa radikálne znižuje.

Pre dlžníka, resp. povinného tento spôsob vymáhania znamená úsporu trov vymáhania, ktoré by inak musel zaplatiť súdnym exekútorom (odmena 20 % plus trovy konania). Konanie je rýchle a jeho dĺžka závisí len od možnosti dlžníka uhradiť svoje dlhy.

Základ zvýšenej úspešnosti pri exekúciách, v ktorých koná priamo Sociálna poisťovňa, spočíva podľa Petra Višvádera, hovorcu Sociálnej poisťovne v zjednodušení a skrátení celého procesu. „Ide o vymáhanie bez administratívnej záťaže, je vykonávané priamo v informačnom systéme s tvorbou elektronického spisu, s elektronicky doručovanými dokumentmi dlžníkovi, zamestnávateľom, bankám a s plne automatizovanými úkonmi tam, kde je to legislatívne možné. Užívateľsky je celý proces veľmi komfortný, pretože automaticky generuje najbližší krok a z toho vyplývajúcu úlohu."

Proces sa zjednodušil administratívne a skrátil sa oproti exekučnému konaniu prostredníctvom súdnych exekútorov o všetky úkony, ktoré zabezpečoval súd. Sociálna poisťovňa nemusí čakať na vydanie poverenia, všetky konania vrátane odvolacích sa uskutočnia v rámci vlastnej inštitúcie. V prípade úhrady dlhu sa celý proces veľmi rýchlo zastaví a konaním dotknutý účet, mzda alebo dávka sa odblokuje bezprostredne po prijatí úhrady.

V súčasnosti týmto spôsobom Sociálna poisťovňa vymáha všetky pohľadávky, či ide o rozhodnutia vydané Sociálnou poisťovňou alebo súdmi (výnimkou je len to, ak má dlžník výlučne nehnuteľný majetok, speňažením ktorého môže byť pohľadávka uhradená).

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články