Česko: Covid-19 dopadá na nedostatkový automobilový a spracovateľský priemysel


			Česko: Covid-19 dopadá na nedostatkový automobilový a spracovateľský priemysel

Vplyvy aktuálnej situácie na český spracovateľský priemysel sú vážne vzhľadom na jeho závislosť od vývozu a vysokej miery zapojenia do medzinárodných dodávateľských reťazcov.

Koronavírus tvrdo zasiahol českú ekonomiku

Česká republika má mnoho výhod - počnúc geografickou polohou, ktorá z nej robí križovatku medzi rozvíjajúcou sa a vyspelou časťou Európy, cez relatívne lacnú a kvalifikovanú pracovnú silu, rastúci domáci dopyt až po spracovateľský priemysel. Ten je do značnej miery integrovaný s Nemeckom, najväčšou ekonomikou eurozóny.

Česko je tiež cieľom mnohých zahraničných investícií. Vďaka tomu sa táto krajina stala neoddeliteľnou súčasťou dodávateľských reťazcov nielen na európskej, ale aj na svetovej úrovni a v poslednom desaťročí zaznamenala významný hospodársky aj spoločenský rozvoj. Tieto silné stránky sa bohužiaľ v čase krízy, akou je tá, ktorú v súčasnosti prežívame, menia na slabiny.

Európsky spracovateľský priemysel začal spomaľovať už od polovice roka 2018 a všeobecnú neistotu zvyšovalo aj obchodné napätie a Brexit. Do toho sa náhle objavil koronavírus, ktorý všetkým ekonomikám zasadil nečakane krutú ranu.

Opatrenia, ktoré postihnuté krajiny v súvislosti s nákazou prijali (napr. obmedzenie voľného pohybu osôb, uzatvorenie obchodov a hraníc a pod.), spočiatku utlmili maloobchod a cestovný ruch, ale následne viedli aj k čiastočnému zastaveniu výrobných aktivít nielen v Európe, ale aj vo zvyšku sveta.

Vplyvy aktuálnej situácie na český spracovateľský priemysel sú vážne vzhľadom na jeho závislosť od vývozu a vysokej miery zapojenia do medzinárodných dodávateľských reťazcov.

Dopady na automobilový a spracovateľský priemysel

Automobilový priemysel je českou exportnou jednotkou (v roku 2019 predstavoval 20% vývozu), a tak teraz patrí k najviac postihnutým odvetviam. Spomalenie predaja automobilov v Európe a Číne v kombinácii s čínsko-americkým obchodným napätím a Brexitom už v roku 2019 negatívne ovplyvnilo rast automobilového priemyslu nielen v Českej republike, ale v Európe všeobecne.

Predaj osobných automobilov v Českej republike v roku 2019 medziročne klesol o 4,4%, zatiaľ čo tržby na úrovni EÚ vzrástli o obyčajné 1,2%. Koronavírus potom spôsobil ďalší pokles tržieb v dôsledku dočasného uzavretia výrobných závodov, ale aj kvôli nedostatočnému zásobovaniu. Domáci predaj sa v prvom štvrťroku 2020 prepadol oproti rovnakému obdobiu v roku 2019 o 16%.

Tohtoročný marcový predaj potom za marcom 2019 zaostáva dokonca o 36 %. Pre ilustráciu, predaje automobilov v EÚ klesli v marci 2020 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 51 % a v prvom štvrťroku 2020 v porovnaní s prvým štvrťrokom 2019 o 26%. Európske združenie automobilových výrobcov (EAMA) odhaduje, že výsledkom je zhruba 140 000 nevyrobených motorových vozidiel a zasiahnutých je okolo 45 tisíc zamestnancov.

Vzhľadom na neistotu ohľadne vývoja pandémie je veľmi ťažké odhadnúť, kedy problémy v tomto odvetví skončia. Predikcie agentúry Bloomberg naznačujú, že automobilová výroba v Českej republike môže v roku 2021 ďalej klesať, než postupne dôjde k jej oživeniu. Úrovne produkcie pred koronavírusom by malo Česko dosiahnuť po roku 2024, zatiaľ čo Nemecku by to malo trvať len do roku 2022. Postupné oživenie bude závisieť na uvoľnení prijatých nariadení a na vývoji európskeho výrobného reťazca motorových vozidiel. 

Prudké zníženie zahraničného dopytu silne postihlo tiež strojárstvo a ani tu nie je krátkodobý výhľad priaznivý. Index PMI spoločnosti IHS Markit pre výrobný sektor sa v marci 2020 zastavil na úrovni 41,3 bodov, čo je hlboko pod päťdesiatimi bodmi, a teda pod hranicou medzi rastom a poklesom. Ide o najnižšiu hodnotu od mája 2009, kedy trvalo 5 mesiacov, než sa index znovu vrátil do pozitívnej úrovne a prekročil päťdesiatbodovú medzu znamenajúcu zlepšenie. 

České úrady prijali preventívne opatrenia veľmi skoro, čo samozrejme ovplyvnilo aj ďalšie odvetvia ekonomiky: cestovný ruch, retail (okrem supermarketov a lekární), dopravu a podnikanie spojené s voľným časom.

Tieto kroky domáce hospodárstvo značne zaťažia, čo sa prejaví v poklese reálneho HDP, ktorý bude výraznejší ako v roku 2009. Podľa odhadu MMF prepad HDP dosiahne 6,5% (v roku 2009: -4,8%). Kedy dôjde k oživeniu, zatiaľ nie je jasné. Bude záležať na vývoji pandémie a na rýchlosti a rozsahu uvoľňovania ochranných opatrení. Isté však je, že aktuálna hospodárska kríza je súčasne tou najhoršou od Veľkej hospodárskej krízy tridsiatych rokov minulého storočia.

Hoci česká vláda prijala viacero krokov na podporu ekonomiky, dôsledky aktuálnej situácie sa na hospodárstvo už začínajú prejavovať. Česká národná banka znížila svoju hlavnú sadzbu z 1,75% na 1% a česká koruna sa tak dostala pod tlak (viďte graf 2). Oslabenie kurzu českej koruny by malo podporiť konkurencieschopnosť českých vývozcov, ale zároveň povedie k zvýšeniu cien dovážaného tovaru.

Vládne podporné opatrenia, ktoré majú aspoň čiastočne pomôcť vyrovnať sa s vnútorným šokom (napr. podporou domáceho dopytu), ale nebudú stačiť na to, aby sa ekonomika vysporiadala s poklesom zahraničného dopytu, ktorá je závislá na oživení na európskej úrovni. Výsledkom bude rastúca miera nezamestnanosti a s tým súvisiaci ďalší tlak na verejné financie.

Tie už ovplyvnil pokles daňových príjmov a vyššie náklady kvôli podporným opatreniam. Vďaka skutočnosti, že úroveň verejného dlhu ČR (30,8 % v r. 2019) je jedna z najnižších v EÚ, má vláda dostatočný fiškálny priestor na podporné vládne opatrenia aj za cenu výrazného nárastu deficitu štátneho rozpočtu v roku 2020.

Záver

Vypuknutie pandémie covid-19 českú ekonomiku vážne poškodilo. V roku 2020 sa očakáva prepad reálneho HDP o 6,5% a dôvodom sú nielen opatrenia proti šíreniu vírusu, ale aj prudké zhoršenie ekonomickej aktivity obchodných partnerov Česka. Tento rozsiahly a neočakávaný šok spôsobí zhoršenie makroekonomických ukazovateľov, ako je nezamestnanosť, výmenný kurz, saldo bežného účtu platobnej bilancie a verejné financie.

Medzi najviac postihnuté sektory patrí automobilový priemysel, cestovný ruch, maloobchod (okrem supermarketov a lekární), reštaurácie, hotely, doprava a strojárstvo. Ohľadne vývoja pandémie zatiaľ panuje značná neistota.

Česká vláda má dostatočný fiškálny priestor a už ohlásila rozsiahle podporné opatrenia na stimuláciu domácej ekonomiky. Vzhľadom k tomu, že česká ekonomika je veľmi otvorená a silno integrovaná v európskom dodávateľskom reťazci, bude jej oživenie do značnej miery závisieť na tom, ako sa s krízou vyrovnajú jej obchodní partneri, ktorí sa nachádzajú predovšetkým v EÚ.

Autor: Matthieu Depreter, analytik Credendo

Zdroj: Credendo

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články