Credendo: „Treba mať správne informácie v reálnom čase, aby biznis fungoval“


			Credendo: „Treba mať správne informácie v reálnom čase, aby biznis fungoval“
28.7.2017 Poistný trh, Produkty

Podnikáte, našli ste si nového biznis partnera? Ak si ho chcete preveriť, môžete nazrieť do Obchodného registra i do Registra účtovných závierok, pozrieť si databázu neplatičov Finančnej správy, Sociálnej i zdravotných poisťovní, ale to vám istotu fungovania dobrej spolupráce a pravidelného platenia faktúr nezaručí.

Ako prezrádza Marek Gašparík, riaditeľ slovenskej pobočky Credendo – Short – Term EU Risks úvěrová pojišťovna,  dôležité je mať kvalitné online informácie v aktuálnom čase a po ruke hĺbkovú analýzu podnikania vášho obchodného partnera.

 

Čo aktuálne pozorujete v podnikateľskom sektore – deje sa tam niečo zaujímavé, z pohľadu možných príležitostí či rizík? 

Na slovenskom podnikateľskom trhu začínajú byť podnikatelia trochu opatrnejší, a to v rôznych oblastiach. Ekonomika nenapreduje už tak intenzívne ako po uplynulé roky, firmy preto veľmi dobre zvažujú svoje ďalšie kroky v biznise.

Aj v tomto roku by si slovenská ekonomika mala udržať pomerne slušné tempo rastu, k čomu predpokladáme prispeje rovnako domáci, ako aj zahraničný dopyt. Vzrásť by mali investície podnikov, najmä v automobilovom priemysle a energetike. Podnikatelia sa k príležitostiam v biznise stavajú obozretne a zvažujú, s kým a za akých podmienok budú spolupracovať.

Čiže aktívnejšie si firmy preverujú biznis partnerov a vyberajú si tých zodpovedných, s ktorými môžu spolupracovať. Ako danú situáciu vnímajú vaši kolegovia zo zahraničia, kde Credendo pôsobí?

Bavíme sa s kolegami aj z okolitých krajín a prinášame klientom hĺbkové analýzy daného sektora z rôznych hľadísk. Naposledy sme exportérov do Veľkej Británie informovali so zásadnou informáciou z Asociácie britských poisťovní. V roku 2016 tam vzrástol počet poistných udalostí o 40 percent, konkrétne na 210 miliónov libier, čo je druhá najvyššia suma po roku 2009.

Mať včas kvalitné informácie aj z iných trhov, kde podnikateľské subjekty podnikajú, je pre nich veľmi dôležité v rámci biznisu. Poistenie pohľadávok ich chráni pred rizikom neuhrádzania pohľadávok z obchodného styku a vyhnú sa prípadným potenciálnym rizikám.  Prirodzene, každý segment má isté špecifiká, ktoré musíme ako poisťovňa zohľadňovať.

Darmo budeme napríklad slovenskému poľnohospodárovi podávať informácie o gréckom trhu, keď podniká na trhu domácom. Exportérov zaujímajú skôr krajiny, kde pôsobia. V rámci tzv. country risk reportov naši kolegovia spracovávajú hĺbkové analýzy jednotlivých krajín, z ktorých vychádzame v rámci odkrývania potenciálnych rizík.

Vnímate nejaké potenciálne riziká aj na našom trhu?

Poistenie je vhodným nástrojom na zníženie kreditného rizika a nákladov na nedobytné pohľadávky, napríklad pre exportné firmy alebo firmy, ktoré nemajú dostatok vlastných zdrojov na kontrolu a riadenie kreditného rizika. Dôležité je potenciálne riziká správne eliminovať, či už v rámci životného alebo i neživotného poistenia.

Napríklad v posledných rokoch sa často stretávame v poľnohospodárstve s dlhými obdobiami sucha, často spojenými s vysokými teplotami, či silnými mrazmi počas jarných alebo jesenných mesiacov. Extrémne výkyvy počasia dokážu prekvapiť aj v našom slovenskom prostredí, čo prekvapilo poľnohospodársky sektor.

Problematické obdobie v uplynulých mesiacoch prežívali aj stavebné firmy kvôli rôznym problematickým zákazkám a výstavbou diaľnic. V súčasnosti nevnímame žiadny sektor ako výrazne rizikový. Samozrejme, v každej oblasti sú firmy s rizikovejším profilom i také, ktoré fungujú úplne štandardne. Treba to vedieť správne vyhodnotiť a reagovať na potenciálne hrozby. Problematické je, ak vznikne panika na trhu kvôli jednej poistnej udalosti či jednej škode, ktorá sa následne dotkne celého sektora.

Kde si ako poisťovňa overujete, či je klient či jeho obchodný partner dostatočne solventný?

Využívame jednak vlastné databázy v rámci našej skupiny Credendo,ale i rôznych informačných agentúr z celého sveta. Nášmu zákazníkovi vieme preveriť jeho obchodného partnera z akékoľvek kúta našej zemegule.

Jednoducho, podpora, ktorú   klientom denne poskytujeme, je založená na vedomostiach obchodných podmienok a zvyklostí na trhoch po celom svete. V prípade potreby vychádzame aj z rôznych finančných výkazov, čo sa týka platobnej bilancie tej ktorej firmy voči štátnym alebo finančným inštitúciám.

Klient tak získa kompletný prierez aktivít svojho obchodného partnera, s ktorým by chce potenciálne spolupracovať, čo mu následne pomáha v rozvoji jeho biznisu.

Sú aktuálne v legislatíve nejaké rezervy, ktoré by bolo potrebné vyriešiť v rámci predchádzania vzniku pohľadávok? S čím ste nespokojní?

Uvítali by sme možnosť zakotviť záručné poistky priamo do legislatívy s možnosťou predkladať ich pri verejných zákazkách. Nepotešil nás 8-percentný  odvod z neživotného poistenia, teda aj z poistenia pohľadávok. Uvedená skutočnosť nás prinútila prehodnotiť isté interné procesy a prenastaviť ich inak, našťastie, zákazníci to nepocítili v rámci cien. Vzhľadom k profitabilite našej poisťovne nám to do istej miery skomplikovalo život. 

Aktuálne sa veľa hovorí aj o chystanej legislatíve z dielne rezortu financí, ktorá sa má dotknúť aj maklérov, prípadne ich provízií. Čo vy nato?

V minulosti už tu bolo niekoľko takýchto podobných návrhov, ktoré však v konečnej fáze neboli schválené. Sledujeme, ako sa daná situácia bude vyvíjať. Vnímame vysoký dopyt po kvalitnom finančnom sprostredkovaní.

Naši spolupracujúci makléri získavajú štandardné zásluhové provízie, teda po získaní biznisu alebo po uzatvorení poistnej zmluvy, ktoré sú im vyplácané po celú dobu trvania poistnej zmluvy. Individuálne si vieme dohodnúť aj špeciálnu províziu v prípade nadštandardnej transakcie, ktorá bude mať pre nás nemalý význam. V závislosti od objemu zrealizovaných obchodov u nás máme zavedené viaceré možnosti odmeňovania, ktoré sa môžu stať predmetom podnetných diskusií z oboch strán.

V poslednej dobe sa začali objavovať rôzne certifikáty tzv. zodpovedných firiem, ktoré majú svedčať o ich „solventnosti“. Môže certifikát predstavovať ochranu pred insolventnosťou?

Nepoznáme presné kritériá, na základe ktorých sú certifikáty firmám vydávané. Určite je to plusom pre danú firmu a môže jej to pomôcť zviditeľniť sa pred konkurenciou. Niektoré sú hodnotené na základe dosiahnutých výsledkov, iné na základe dopytovania, prieskumu, referencií. Určiť ich dôveryhodnosť je z nášho pohľadu náročné.

Z našich skúseností totiž vyplýva, že do druhotnej platobnej neschopnosti sa môže dostať ktorákoľvek firma v akomkoľvek čase. Pokiaľ váš biznis nediferencujete na viacerých odberateľov a spoliehate sa len na jedného veľkého odberateľa, ktorý vám jedného dňa nemusí uhradiť dôležitú faktúru, takýto certifikát dôveryhodnosti vám veľmi nepomôže.

My sa spoliehame na hĺbkové analýzy daného sektora, aj konkrétnej firmy z rôznych hľadísk, nielen na základe jej finančných výkazov za uplynulé obdobie, ktoré už v danom čase nemusí byť práve aktuálne. Takéto certifikáty majú určite svoju váhu a význam, ale spoliehať sa len na certifikát podľa nás určite nestačí.

Ak určitá firma nemá k dispozícii odborníka na pohľadávky, aké spravidla odporúčate kroky pred tým, ako nadviaže spoluprácu alebo vzťah dodávateľ – odberateľ? 

Každá firma od určitej veľkosti by mala mať interne nastavený systém vedenia pohľadávok, ich sledovania, a v rámci možností aj vlastný interný kredit manažment. Úplne malé firmy, živnostníci, spravidla majú na starosti celé vedenie biznisu a ani obrat, ktorý generujú menšie spoločnosti nemusí byť dostatočne veľký na to, aby mali vlastného analytika na riešenie pohľadávok.

Práve nato môžu využiť služby našej poisťovne. Pri poistení pohľadávky si klient žiada určitý poistný limit, pričom jeho výška sa posudzuje individuálne. Každý obchod je iný a naša poisťovňa prihliada na kredibilitu klientovho odberateľa.  Výška poistného závisí od rizika odberateľov a od poistiteľného obratu. Ochrana pred neplatičmi má v praxi určite zmysel.

Aj inak zdravá firma totiž mohla doplatiť na druhotnú platobnú neschopnosť. Takisto, aj menšie firmy však majú potenciál a ambície rásť, v čom im vieme pomôcť a ustrážime ich dobré obchody s kredibilými a solventnými obchodnými partnermi.

Nemálo firiem sa spolieha pri preverovaní obchodného partnera na účtové závierky a obchodné registre. Je to podľa vás dostatočná ochrana?

Účtovné závierky obsahujú veľké množstvo informácií, pričom viaceré z nich môžu byť pre vaše rozhodovanie o vstupe do obchodného styku s danou firmou užitočné. V prvom rade sa každý pozrie na zisky a tržby, dozviete sa o zadlženosti firmy, aké využívajú vlastné či cudzie zdroje financovania. Aktuálne majú firmy za sebou daňové priznanie za rok 2016, čo je minuloročná veličina avšak vôbec neviete, ako sa za posledný polrok mohla daná firma zmeniť.

Poukazujú na to aj rôzne príklady z praxe, s ktorými sa pravidelne stretávame. Napríklad, istá rumunská spoločnosť bola ešte vlani úplne štandardne fungujúcou spoločnosťou, dokonca kótovaná na burze cenných papierov a na jar tohto roka sa ocitla v insolvencii. Jedna vec sú uplynulé finančné údaje, druhá mať tie správne informácie v reálnom čase. A práve vďaka našim online systémom a hĺbkovým analýzam majú firmy istotu, že sa neocitnú v kríze a v platobnej neschopnosti.

Aké najčastejšie formy budú podnikateľské subjekty využívať v ďalších mesiacoch, aby si ustrážili svoje cash flow a znížili riziko nezaplatenia pohľadávok? 

Pevne verím tomu, že firmy sa budú chrániť práve poistením pohľadávok. Kým ešte menší výpadok príjmu sa dá nahradiť výraznejším navýšením obratu či vyšším počtom zákaziek, väčší výpadok však môže byť pre mnohých likvidačný.

Okrem už spomenutej podpory pri preverovaní a monitorovaní odberateľov, či pomoci pri nastavení procesov kredit manažmentu, vieme firmám poskytnúť aj komplexný servis spojený s vymáhaním pohľadávok.

Čo sa týka rôznych tendrov, teda súkromných ale aj verejných zákaziek, v nich vidíme priestor na využívanie záručných poistiek aj vzhľadom k tomu, že nezvyšujú úverovú angažovanosť poisteného u bánk a umožňujú uvoľniť priestor schválených úverových rámcov pre využitie iných bankových produktov.  

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články