Insurance Europe: Prírodné katastrofy a význam preventívnych opatrení


			Insurance Europe: Prírodné katastrofy a význam preventívnych opatrení
14.6.2021 Zahraničie

Federácia Insurance Europe (IE) informovala o svojej odpovedi na konzultáciu realizovanú orgánom dohľadu EIOPA, ktorá sa týka pilotného prehľadu ukazovateľov rizík vo vzťahu k medzerám v poistnej ochrane, pokiaľ ide o prírodné katastrofy.

Insurance Europe súhlasí s cieľom EIOPA poskytovať transparentné informácie o medzerách v poistnej ochrane v prípade prírodných katastrof. Návrhy predložené EIOPA však vyžadujú isté úpravy, aby vhodne zodpovedali individuálnym okolnostiam v jednotlivých členských štátoch EÚ. Keďže teraz to tak nie je, prehľad rizík bude pravdepodobne zavádzajúci a nebude poskytovať spoľahlivú základňu pre politické rozhodnutia.

Podľa názoru IE vyžadujú návrhy EIOPA aj ďalšie vylepšenia na zabezpečenie toho, aby v prehľade ukazovateľov rizík bola adekvátne premietnutá prevencia. Všeobecne je dôležité mať stále na mysli, že poisťovatelia môžu síce plniť dôležitú úlohu pri adaptácii a zmierňovaní rizík, ale poistná ochrana je, pri určitom zjednodušení, cesta k poskytovaniu finančnej náhrady po vzniku poistnej udalosti.

Nie je to v žiadnom prípade náhrada za účinné preventívne opatrenia, ktoré boli stanovené príslušným právnym predpisom. IE zastáva tiež názor, že zachovanie a vylepšenia dostupnosti a poistiteľnosti pri poistení klimatických rizík nemožno dosiahnuť bez prijatia adekvátnych preventívnych opatrení. 

IE na záver oznamuje, že je pripravená spolupracovať s EIOPA a zaistiť tak úspešnosť tohto dôležitého projektu. Je jasné, že vyššie uvedené stanovisko IE neposkytne čitateľovi komplexný pohľad na danú problematiku. Z tohto dôvodu je účelné upozorniť na sprievodné materiály EIOPA k tejto konzultácii. Ide napr. o technický opis projektu a o charakteristiku projektu v kocke. [1] Z technického opisu sa ukazuje, že EIOPA sa zameriava na štyri riziká: povodne, víchrice, ničivé požiare a zemetrasenia.

[1] The pilot dashboard on insurance protection gap for natural catastrophes | EIOPA (europa.eu) 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články