Insurance Europe: Konkrétne návrhy na uplatnenie zásady proporcionality


			Insurance Europe: Konkrétne návrhy na uplatnenie zásady proporcionality

Insurance Europe (IE) spoločne s Asociáciou vzájomných poisťovateľov a poisťovacích družstiev v Európe (Amica) pripravili spoločnú výzvu, aby Európska komisia zlepšila pravidlá proporcionality v rámci súboru opatrení na Solventnosť II (S II) a zabezpečila tak, aby poisťovatelia neboli neprimerane zaťažení regulačným rámcom.

V spoločnom vyhlásení sa uvádza, že zatiaľ čo systém S II a zvlášť potom prístup založený na riziku má podporu poisťovníctva EÚ, tak zmeny sú nanajvýš potrebné pri pravidlách týkajúcich sa proporcionality. Dôvodom je, že celkový objem pravidiel uvalených na poisťovacie podniky môže byť teraz neprimeraný a zbytočne zaťažujúci vzhľadom na ich aktivity a riziká.

Proporcionalita je podľa IE a Amica zásadným prvkom v súbore opatrení na S II. Bol zahrnutý preto, aby umožnil národným orgánom dohľadu vykonávať proporcionálnu aplikáciu regulačných požiadaviek stanovených poisťovateľom vzhľadom na ich veľkosť, povahu a komplexnosť ich činností. Ako taká môže proporcionalita poisťovateľom pomôcť vyhnúť sa nepotrebným nákladom a malým poisťovateľom potom vyhnúť sa situácii, kedy by museli opustiť podnikanie z dôvodu regulačných požiadaviek, ktoré sú nadmerné vzhľadom k ich aktivitám.  

IE ďalej zdôrazňuje, že zásada proporcionality je v praxi málokedy v rámci S II aplikovaná. Preto obe inštitúcie vyzývajú Európsku komisiu, aby urobila zmeny. Európske poisťovníctvo súčasne prichádza s návrhmi na zlepšenie súčasného stavu s cieľom, aby zásada proporcionality bola aplikovaná účinne a konzistentne naprieč členskými štátmi EÚ a naprieč tromi piliermi S II. 

K celej problematike je dôležité urobiť minimálne dve poznámky. Podľa práva EÚ, napríklad Protokolu č. 2 – o používaní zásad subsidiarity a proporcionality, sa musí pri tvorbe návrhov právnych aktov zohľadňovať potreba postupovať tak, aby každá záťaž, finančná alebo správne, dopadajúca aj na hospodárske subjekty a občanov, bola čo najmenšia a úmerná cieľu, ktorý sa má dosiahnuť.

Zásada proporcionality je pochopiteľne upravená aj v zmluvách a Charte základných práv a slobôd EÚ. Pri začatí projektu S II mala medzi cieľmi tvorcov kľúčovú postavenie, ale nakoniec sa stal priestor pre jej uplatnenie minimálny. Je vhodné tiež vysvetliť, že systém S II pozostáva z troch pilierov: a) kvantitatívnych požiadaviek –  1. pilier; b) aktivity dohľadu – 2. pilier; c) informácie pre dohľad a verejnosť – 3. pilier. 

Okrem vyššie uvedených vysvetlení pre čitateľov, ktorí nie sú priamo angažovaní v projekte S II, je vhodné doplniť, že k vyhláseniu IE a Amica sú pripojené konkrétne návrhy ako urobiť proporcionalitu v rámci S II funkčnú. Časť príslušného materiálu je venovaná revízii S II 2020. Potom nasledujú všeobecné odporúčania a zdôvodnenie potreby zmien v smernici S II.

Prínosom môže byť aj odporúčanie, aby orgán dohľadu EIOPA (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) začal pracovať s komplexným súborom zjednodušenia a prípadov zrieknutie sa práva, ktoré by boli aplikované vo vzťahu k poisťovniam s nízkym rizikom. Záujemcom o túto problematiku možno odporučiť preštudovanie celej prílohy.

Záverom treba podčiarknuť, že tentoraz európski poisťovatelia neprichádzajú len s vecnou kritikou, ale navrhujú konštruktívne opatrenia v oblasti proporcionality a dávajú konkrétne príklady, ako by sa mohla práca na zjednodušenie príslušných pravidiel S II rozvinúť.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články