Insurance Europe požaduje lepšiu reguláciu poisťovníctva


			Insurance Europe požaduje lepšiu reguláciu poisťovníctva

Insurance Europe (IE) vydala vyhlásenie, v ktorom informuje o obsahu novo vydanej publikácie „Making EÚ insurance regulation that works and benefits consumers" ( „Tvorba regulácie EÚ pre poisťovníctvo, ktorá je funkčná a v prospech spotrebiteľov"). 

IE v úvode konštatuje, že poisťovníctvo dôrazne podporuje vysoko kvalitnú reguláciu, ktoré chránia spotrebiteľov a pomáhajú im nakúpiť si správne poistné produkty. IE však tiež upozorňuje, že pravidlá EÚ pre finančné služby nenapĺňajú vždy cieľ podporiť spotrebiteľov a že existujúce regulačné procesy nevedú vždy k dobrým výsledkom. IE považuje za povzbudivé, že tieto problémy v regulácii uznáva aj nová Európska komisia. 
 
V spomínanej publikácii IE vyzýva tvorcov politík EÚ, aby sa:
 
  • Vyhli sa neustálym regulačným zmenám. Tvorcovia politiky by mali vykonávať hĺbkovú analýzu, aby hneď na začiatku zistili, či je nová legislatíva (úrovne 1, 2 a 3) vhodná pre daný účel. Súčasne by mali udržiavať regulačný rámec stabilný a meniť pravidlá iba vtedy, ak to preukázateľne prinesie výhody spotrebiteľom; 
  • Vyhli sa právnej neistote. Tvorcovia politiky by mali venovať potrebný čas a zdroje zmysluplným konzultáciám so všetkými zúčastnenými osobami. Znalosti a skúsenosti poisťovacieho priemyslu môžu EÚ pomôcť produkovať vysoko kvalitnú legislatívu, ktorá je v maximálnej miere právne jasná;
  • Vyhli sa nezrovnalostiam, prekrývaniu a duplicite. Podľa IE musí byť v rámci celej legislatívy EÚ zaistená celistvosť a súdržnosť. Toho môže byť dosiahnuté vyhodnotením kumulatívneho dopadu navrhovaných pravidiel a existujúcich pravidiel na spotrebiteľov;
  • Vyhli sa nevhodným pravidlám a uverejňovaniu informácií, ktoré môžu zavádzať spotrebiteľov. Tvorcovia politiky musia zabezpečiť, že zverejnené informácie sú jasné, zmysluplné a pomáhajú spotrebiteľom pochopiť poistné produkty; 
  • Vyhli sa prekonaným pravidlám a prekážkam, ktoré bránia inováciám a sú v prospech spotrebiteľov. Tvorcovia politík musia konštruovať pravidlá, ktoré sú priaznivé na digitalizáciu, a umožniť tak spotrebiteľom prístup k informáciám alebo službám digitálne, ak si spotrebitelia želajú mať prospech z príležitostí, ktoré digitalizácia ponúka. Mali by tiež vytvárať pravidlá odolné voči budúcnosti a priateľské k inováciám tak, aby bola vhodné pre digitálny vek a umožňovali poisťovateľom reagovať na vyvíjajúce sa potreby a očakávania spotrebiteľov;
  • Vyhli sa príliš krátkym implementačným lehotám. Musí existovať separátne časový rámec na prípravu opatrení úrovne 2 a 3 a pre implementáciu v poisťovacom priemysle. Poisťovateľom by mala byť daná aspoň lehota jedného roka na implementáciu právnych textov úrovne 2, a to od doby ich uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ. 
 
Záujemcom o problematiku regulácie poisťovníctva v EÚ možno odporučiť preštudovanie celej publikácie IE a tiež jej navrhnutej grafickej schémy legislatívneho procesu, ktorý by mal viesť k lepšej regulácii.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články