Pripravujú sa Európania na penziu? Ukázala to Insurance Europe


			Pripravujú sa Európania na penziu? Ukázala to Insurance Europe
18.11.2020 Zahraničie

V rámci každoročnej Výročnej správy spoločnosti Insurance Europe možno získať informáciu, aké aktivity v danej oblasti prebiehali, aké sú prípadné problémy a nechýba ani stanovisko IE, pokiaľ ide o ich riešenie a budúci vývoj. 

Špecificky je vo výročnej správe zaradená informácia o výsledkoch výskumu trhu k dôchodkom, ktorého vykonanie zadala IE. 

IE vychádza z kvalifikovaného odhadu, že v Európe by mali dodatočné úspory na penziu predstavovať ročne 2 bilióny eur. To je dôvod, prečo sú v politickej agende tak hore a prečo sú jednotlivci neustále vyzývaní, aby prevzali zodpovednosť za svoj budúci príjem na dôchodku.

Keďže IE reprezentuje záujmy hlavných poskytovateľov penzijných produktov, tak vykonala, resp. zadala, príslušný výskum trhu. V rámci dotazovania bolo oslovených 10 000 osôb v 10 krajinách s cieľom zistiť, ako sa finančne pripravujú na penziu a čo od svojho penzijného príjmu očakávajú. Aj keď niektoré výstupy boli už zverejnené, tak prednosťou prezentácie vo výročnej správe IE 2019-2020 je jej prehľadnosť, ucelenosť a zrozumiteľnosť.

Dotazovanie prebiehalo v auguste 2019 v Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Luxembursku, Poľsku, Portugalsku, Španielsku a Švajčiarsku, kde bolo oslovených celkom 10 142 osôb vo veku od 18 do 65 rokov. To znamená, že na jednu krajinu pripadalo v priemere zhruba 1 000 osôb, čo je solídna reprezentatívna vzorka. Z celkového počtu respondentov bolo 49 % žien a 51 % mužov z rôznych sociálnych skupín, s rozdielnym vzdelaním a rodinným stavom. 

Hlavné výstupy z prieskumu Insurance Europe

 • takmer polovica respondentov si nesporí na dôchodok,
 • bezpečnosť investovaných prostriedkov je pre nich jednoznačnou prioritou,
 • osoby sporiace na penziu dávajú prednosť digitálnemu prenosu informácií pred poskytovaním informácií v listinnej podobe,
 • vo všetkých oblastiach dopytovania sa ukázalo, že medzi jednotlivými krajinami sú značné rozdiely,
  odpovede boli značne ovplyvnené vekom, pohlavím a zamestnaním jednotlivých respondentov.

Priority pri sporení na penziu

 • bezpečnosť - 60 %
 • flexibilita pri platení (poistného) - 33 %
 • dedičstvo - 32 %
 • likvidita - 32 %
 • náklady - 28 %
 • daňové úľavy - 26 %
 • jednoduchosť - 20 %
 • investičné výkon / výnos - 14 %
 • udržateľné investovanie - 12 %
 • prenositeľnosť - 10 %. 

Kto nesporí na penziu?

Z prieskumu vyplynulo, že nesporí 47 % opýtaných žien a 40 % mužov. Vo vekovej skupine 18-35 rokov nesporí 47 % respondentov, vo vekovej skupine 36-50 rokov potom 41 % a rovnako je tomu u vekovej skupiny od 51 rokov vyššie. Z osôb s nízkym vzdelaním si nesporí  50 %, so stredným vzdelaním 45 % a s vysokým vzdelaním 39 %. Je logické, že federácia IE sa tiež pýtala, prečo príslušní respondenti nesporia. Zistilo sa, že 42 % z tých osôb, ktoré nesporia, si to nemôžu dovoliť. 

V posledných rokoch sa vďaka novej legislatíve EÚ rozširuje počet a rozsah informácií, ktoré musí poisťovňa a poisťovací sprostredkovateľ poskytovať klientovi pred uzavretím zmluvného vzťahu a v jeho priebehu. Preto IE tiež zaujímalo, o aké informácie majú záujem klienti. Na prvom mieste, pokiaľ ide o informácie poskytované pred uzavretím poistnej zmluvy, skončili garancie, potom náklady, riziká, forma výplaty a až nakoniec tejto TOP 5 bol výkon / výnos. 

Získané poznatky z tohto dotazovania sú veľmi cenné. Môžu pomôcť poisťovateľom vyladiť produktové a predajné stratégie a regulátorom poskytujú informácie, o čo majú respondenti naozajstný záujem. Pre všetky zainteresované osoby je dôležité si uvedomiť, že počet osôb, ktoré nesporia na penziu, je príliš vysoké a že je potrebné pokročiť ešte ďalej v osvete a vysvetľovaní významu sporenia na starobu.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články