Poisťovací kapitálový štandard: Insurance Europe volá po rovných podmienkach


			Poisťovací kapitálový štandard: Insurance Europe volá po rovných podmienkach

Insurance Europe (IE) a Pan-European Insurance Forum (PEIF), ktoré je fórom pre výkonných riaditeľov najväčších európskych poisťovní a zaisťovní (Aegon, Allianz, AVIVA, AXA, GENERALI, Mapfre, Munich Re, RSA, Swiss Re, UNIQA a Zurich ) zaslali spoločný list na Európsku komisiu. V ňom vyjadrili názor na vývoj / prípravu poisťovacieho kapitálového štandardu. 

Verzia 2.0 poisťovacieho kapitálového štandardu (Insurance Capital Standard – ICS), ktorú pripravuje IAIS (International Association of Insurance Supervisors – Medzinárodná asociácia orgánov dohľadu v poisťovníctve), by mala byť totiž podľa stanoveného harmonogramu prijatá už v novembri 2019.

Obe inštitúcie zastupujúce európskych poisťovateľov a zaisťovateľov v liste komisárovi Dombrovskisovi zdôraznili potrebu vytvorenia na globálnej úrovni rovnaké podmienky pre medzinárodne aktívne poisťovacie skupiny a pre všetky zúčastnené jurisdikcie, a to v monitorovacom období ICS 2.0. To znamená, že všetky dotknuté jurisdikcie by mali rešpektovať záväzky prijaté v dohode z Kuala Lumpur.

List obsahuje aj výzvu, aby rozhodnutie o všetkých kľúčových aspektoch ICS bola urobená pred prijatím ICS 2.0. Je potrebné zabezpečiť, aby konvergencie a dohoda v rámci dohľadovej komunity bola uskutočniteľná. Nasledujúce päťročné monitorovacie obdobie by malo identifikovať potenciálne nedostatky ICS a opraviť ich, ako bude potrebné. 


Mohlo by vás zaujímať: Pri úhradách faktúr zmapovali 17 krajín Európy a Slovensko je najhoršie


IE a PEIF ďalej upozorňujú, že Európa je teraz angažovaná v preskúmaní Solventnosť II 2020, v rámci ktorého sa posúdi celý rad vylepšení, zvlášť potom jednotlivé adresné nedostatky v úprave dlhodobého obchodu. Činnosť vykonaná na preskúmaní Solventnosťi II 2020 by mala formovať aj príspevky európskych národných orgánov dohľadu a Európskeho orgánu (dohľadu) pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) k projektu ICS. Európske orgány zapojené do projektu ICS by mali zabezpečiť, že ICS: 

  • nevytvorí konkurenčné nevýhody pre Európu voči iným jurisdikciám;
  • nezhorší dostupnosť a nezvýši náklady produktov, ktoré sú spotrebiteľmi vysoko oceňované;
  • neohrozí schopnosť poisťovateľov pokračovať v investíciách do dlhodobého ekonomického rastu;
  • nevyvolá makroprudenciálne riziká a riziká pre finančnú stabilitu, a to vrátane procyklického investičného správania.  

Pre lepšie pochopenie tejto problematiky je účelné ešte načrtnúť základnú ideu ohľadom ICS. V roku 2013 bola IAIS poverená FSB (Financial Stability Board – Rada pre finančnú stabilitu) pripraviť poisťovací kapitálový štandard pre medzinárodne aktívne poisťovacie skupiny. Mal by fungovať ako základ, ku ktorému môže byť pripočítané navýšenie (add-on) pre globálne systémovo dôležitých poisťovateľov (Global Systemically Important Insurers, G-SIIs), ktoré je označované ako „vyššia absorpcia straty" (Higher Loss Absorbency, HLA).

Z informácií FSB vyplýva, že G-SIIs by mali plniť od roku 2019 kapitálové požiadavky v rozsahu základnej kapitálovej požiadavky a HLA. Pokiaľ ide o ICS, v druhej polovici roka 2017 prebehlo testovanie, do ktorého bolo zapojených 50 medzinárodne aktívnych poisťovacích skupín. 


Mohlo by vás zaujímať: Na investovanie stačí aj 30 eur mesačne


Finálna verzia ICS, ktorá nahradí základnú kapitálovú požiadavku, by mohla byť k dispozícii koncom roka 2019. Termíny sa môžu ešte meniť, ale podstata je jasná – súčasťou globálnej regulácie poisťovníctva sú aj kapitálové požiadavky pre G-SIIs a v budúcnosti pre vybrané medzinárodne aktívne poisťovacie skupiny. Kľúčovou otázkou pre Komisiu či EIOPA je, aby na medzinárodnom fóre vystupovali tak, aby medzinárodné kapitálové požiadavky boli v maximálnej miere v súlade so Solventnosťou II.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články