Svetový deň zdravia: Ako sa dá poistiť pre prípad vážneho ochorenia


			Svetový deň zdravia: Ako sa dá poistiť pre prípad vážneho ochorenia

Na dnes (7. apríla) pripadá Medzinárodný deň zdravia. Pripomíname si tým tento deň v roku 1950, kedy bola založená Svetová organizácia zdravia (World Health Organisation - WHO).

 Jej aktivity sú zamerané na prevenciu a postupné odstránenie nebezpečných chorôb. Zlepšenie kvality života možno dosiahnuť aj uzatvorením životného poistenia s pripoisteniami pre prípady, ak človeka postihne závažnejšia choroba.

Životné poistenie môže mať zásadný vplyv na to, ako človek zvládne rôzne zdravotné udalosti, ktoré ho môžu počas života stretnúť. Najmä tie závažnejšie, ktoré môžu mať vplyv na životný štýl celej rodiny. Vo všeobecnosti totiž platí, že poistenie by malo zabezpečiť fungovanie a dôstojný chod domácnosti práve v takých ťažkých situáciách (smrť, dlhodobá pracovná neschopnosť, invalidita); jeho účelom nie je kryť banálnejšie výpadky príjmu.

Vstup do poistenia

Na otázky týkajúce sa zdravotnej kondície narazí človek už pri dojednávaní zmluvy. Tie sú v závislosti od výšky poistnej sumy obsahom zdravotného dotazníka, ktorý je potrebné pravdivo zodpovedať. V prípade vyššej potreby krytia môže poisťovňa vyžadovať zdravotnú dokumentáciu alebo vyšetrenie u lekára. Aktuálny zdravotný stav, ale aj anamnéza a rodinné záťaže, majú totiž vplyv na výšku poistného, na limity poistných čiastok alebo čiastkové výluky z poistenia.

Fajčenie a obezita

UNIQA samozrejme na vstupe do poistenia starostlivo sleduje aj aktuálne „neduhy“. Tie sú zastúpené hlavne fajčením a nadváhou a nebezpečenstvá z nich vyplývajúce sa v životnom poistení týkajú hlavne rizika smrti a pripoistenia závažných ochorení.

UNIQA sa pýta na výskyt „fajčiarskych“ diagnóz, ako sú karcinóm pľúc, ischemická choroba srdca a infarkt, mŕtvica alebo astma v priamej príbuzenskej línii vo veku do 60 rokov. Pokiaľ je zachytený výskyt takýchto ochorení u blízkych osôb fajčiara, ten musí počítať s príplatkom podľa frekvencie, prípadne s výlukou na príslušné choroby. Prirážka sa pohybuje v priemere v nižších desiatkach percent.

„UNIQA však, samozrejme, zohľadňuje priebežný medicínsky pokrok v liečení niektorých ochorení a dostupnosť urgentnej lekárskej starostlivosti. Dokazuje to objektívne klesajúca úmrtnosť u niektorých diagnóz, ako je napríklad srdcový infarkt alebo náhla mozgová príhoda, ako aj lepšie výsledky rekonvalescencie pacientov,“ podotýka Eva Trajboldová, manažérka produktov poistenia osôb UNIQA.

UNIQA súčasne odmeňuje klientov, ktorí sa starajú o svoje zdravie: už pred 4 rokmi zaviedla plošnú zľavu pre tých, ktorí spĺňajú parametre „štíhleho nefajčiara“ (podľa BMI). Ten zaplatí až do 20% menej na rizikách smrti alebo v pripoistení veľmi závažných chorôb.

Zatiaľ čo fajčenie je skôr na ústupe, nadváha či obezita sa aktuálne ukazuje u klientov životného poistenia UNIQA ako silnejúci fenomén. Dá sa špekulovať o dvoch faktoroch: tým aktuálnym bola dlhodobá pandémia so všetkými obmedzeniami, kvôli ktorej sa ľudia menej hýbali a priberali. Úlohu zohráva tiež objektívna skutočnosť, že do životného poistenia vstupujú ľudia vo vyššom veku ako predtým, teda spravidla s vyšším BMI.

Zatiaľ čo táto hodnota sa v UNIQA ešte do roku 2014 držala v priemere pod 25, následne sa už sa pravidelne pohybovala nad touto hranicou, ktorá je medzníkom medzi normálnou hmotnosťou a začínajúcou nadváhou. Dá sa teda povedať, že klienti UNIQA už v priemere zdravú váhu nemajú. Medziročný prírastok BMI zákazníkov UNIQA bol v rokoch 2020 a 2021 zatiaľ najvyšší.

„Fajčenie je však pri uzatváraní životného poistenia výrazne horší faktor ako nadváha či dokonca obezita. Cigarety zvyšujú úmrtnosť už v mladšom veku až dvojnásobne, zatiaľ čo obezita zoberie pár rokov života až starším ročníkom,“ upozorňuje Eva Trajboldová.

Pripoistenie veľmi vážnych ochorení

V posledných rokoch vzrástol záujem o uzavretie práve tohto krytia. V priebehu rokov tiež rastie okruh diagnóz, na ktoré sa toto pripoistenie vzťahuje. UNIQA poisťuje aktuálne 36 diagnóz rozdelených podľa súvislostí do 5 skupín u dospelých osôb (u každej skupiny je možné plniť až 100 % poistnej sumy, celkom teda až päťkrát výplata dohodnutej sumy) a 20 diagnóz u detí, rovnako rozdelených do 5 skupín s maximom poistného plnenia až päťkrát s výplatou dohodnutej čiastky. Zoznam je zostavovaný v spolupráci so zaisťovňou, ktorá dlhodobo sleduje globálne i regionálne trendy.

Okrem dlhodobo štandardne zahrnutých poistných udalostí, ako sú rakovina, srdcový infarkt, mŕtvica, transplantácia orgánov, zlyhanie obličiek, oslepnutie alebo ohluchnutie, boli postupne doplňované aj ďalšie časté diagnózy, ako sú encefalitída, bakteriálna meningitída, roztrúsená skleróza a  Parkinsonova alebo rakovina krčka maternice. U detí pribudli diagnózy cystickej fibrózy a cukrovky 1. typu.

Poistnou udalosťou je lekársky potvrdená diagnóza a naplnenie ďalších podmienok, ktoré sa líšia podľa konkrétnej choroby. Dospelí klienti UNIQA hlásia najčastejšie onkologické nálezy, ďalej srdcové infarkty a mŕtvice.

V minulom roku výrazne pribudlo poistných udalostí spojených so zhubnými nádormi. Predpokladáme, že je za tým zanedbaná prevencia z pandemických rokov 2020 a 2021. Za posledných niekoľko rokov podstatne stúpli aj prípady roztrúsenej sklerózy. U detí sú na prvom mieste diabetes 1. typu a epilepsia, nasledujú tiež novotvary.

Pri zhubných novotvaroch sa v súlade s pokrokom medicíny zmenil prístup k poistnému plneniu:

„Poistná ochrana sa rozširuje, pretože definície poistných udalostí teraz zahŕňajú aj neinvazívne liečebné procesy a postupy, ktoré nespočívajú v operatívnom odstraňovaní novotvarov. Je to v záujme klienta, pretože aj tieto metódy sú samozrejme pre organizmus zaťažujúce a nepríjemné, teda poistenie by malo pomôcť skvalitniť život pacienta aj v týchto chvíľach,“ vysvetľuje Eva Trajboldová.

Dospelí bývajú najčastejšie poistení spravidla na čiastky okolo 10 000 Eur, zatiaľ čo u detí nie sú výnimkou dvojnásobné aj vyššie poistné plnenia.

Poistné krytie invalidity pri duševných ochoreniach

V posledných rokoch dominujú ako príčiny priznania invalidných dôchodkov popri ochorení pohybového aparátu hlavne duševné poruchy alebo psychické ochorenia. Výskumy preukazujú, že pre duševné zdravie boli devastujúce dva covidové roky. Najväčší nárast bol podľa odborníkov zaznamenaný pri depresiách a úzkostných symptómov.

Pri riziku invalidity klienta kryje životné poistenie UNIQA aj množstvo psychiatrických diagnóz. Samozrejme s výnimkou tých, ktorých vznik a vývoj súvisí s konzumáciou alkoholu a návykových látok. Ak je klientovi priznaná invalidita s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 40 % na základe psychiatrickej diagnózy, poskytne UNIQA poistné plnenie dohodnuté v zmluve.

Týka sa to napríklad organických duševných porúch, schizofrénie, porúch s bludmi, afektívnych porúch, neurotických, stresových somatoformných porúch, porúch osobnosti a správania, porúch psychického vývoja alebo neurčenej duševnej poruchy, Alzheimerovej choroby, vaskulárnej demencie alebo úzkostnej poruchy, halucinóznej alebo poruchy poznávania. Duševné poruchy, vrátane symptomatických a schizofrénie sú kryté v životnom poistení UNIQA aj v prípade priznania invalidity nad 40 %.

„Škálu diagnóz, na ktoré sa vzťahuje poistná ochrana, sme významne rozšírili o psychiatrické diagnózy. V súčasnej dobe kryjeme aj preukázaný syndróm vyhorenia ako oficiálne uznané ochorenie, ktoré môže viesť k obmedzeniu schopnosti zárobkovej činnosti nad 40 % a k invalidizácii postihnutej osoby. Poistnú čiastku je možné dojednať až na 180 000 EUR,“ konštatovala Eva Trajboldová, manažérka produktov poistenia osôb UNIQA poisťovne.

Je možné uplatniť si aj nárok z pripoistenia závažných ochorení UNIQA pri diagnóze Parkinsonovej choroby či Alzeimerovej choroby  do veku 65 rokov.

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články