UNIQA: Slováci sú konzervatívnejší ako Česi. V technológiách však vedú


			UNIQA: Slováci sú konzervatívnejší ako Česi. V technológiách však vedú
19.10.2016 Poistný trh

Inovácie v poisťovacom segmente berú stále viac na vedomie individuálne potreby a niekedy dokonca aj životný štýl klientov. A tie sa môžu líšiť krajina od krajiny. Na Slovensku UNIQA poisťovňa ako prvá uviedla na trh kyberpoistenie, v susednom Česku si obľubu získala jej telematika.

Aký je teda český a slovenský poistný trh v rámci jednotlivých segmentov, čo preferujú Slováci či Česi a na čo kladú dôraz? Viac prezrádza pre portál oPoistení.sk Martin Žáček, generálny riaditeľ UNIQA poisťovne.

Martin_Zacek_UNIQA

Do funkcie generálneho riaditeľa UNIQA poisťovne ste boli menovaný pred tromi rokmi, od 1.1.2014. Zo svojej pozície si môžete dovoliť fundovane porovnať slovenský a český poistný trh, keďže riadite obidva trhy. V čom vidíte najväčšie rozdiely, či naopak spoločné znaky z pohľadu ich aktuálnej situácie?
Český a slovenský trh sú si v mnohom blízke. Základné črty oboch národných legislatív boli po zamatovej revolúcii veľmi podobné. I v súčasnosti sú obidve krajiny členmi Európskej únie, pričom sa riadia európskou legislatívou. Obidva trhy sú vyspelé aj v oblasti poisťovníctva. Ak porovnám českého a slovenského klienta, našinec je trochu konzervatívnejší.

Je to vidieť napríklad pri niektorých poistných produktoch, kde existuje možnosť zvoliť si výšku spoluúčasti. Slovenský zákazník si volí nižšiu spoluúčasť a je pripravený platiť vyššie poistné, český klient stavia na vyššej spoluúčasti a platí nižšie poistné pri danom riziku.

Isté rozdiely badať aj v oblasti životného poistenia. V Česku sa primárne predáva investičné životné poistenie, kým na Slovensku klienti ešte stále skôr uprednostňujú kapitálové životné poistenie. Pozitívne ma však prekvapilo, že implementácia technológií prebieha na Slovensku dynamickejšie ako v Česku.

UNIQA poisťovňa paralelne zavádzala v obidvoch krajinách biometrické podpisy, vyššiu rýchlosť a lepšiu akceptáciu sme dosiahli práve na slovenskom trhu. Pokiaľ sa pozrieme do segmentu poistenia motorových vozidiel, v obidvoch krajinách rastie počet poistených automobilov, čo má pozitívny vplyv na PZP i havarijné poistenie.

Na Slovensku sa zatiaľ nepodarilo plne využívať databázu spôsobených škôd cez Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, pritom v Česku to dobre funguje už pár rokov, čo umožňuje dobrú segmentáciu z hľadiska bonusov a malusov. U nás zatiaľ nie je doriešená problematika nemajetkovej ujmy, ktorá v SR nie je obsahom zákona o PZP. V obidvoch krajinách pozorujeme, že výrazne ubúda jednorazové životné poistenie, čo je dôsledkom veľmi nízkych úrokových sadzieb, takže poisťovne už nemôžu poskytnúť atraktívne zhodnotenie pre klientov.

Našimi čitateľmi sú väčšinou ľudia z finančného sprostredkovania a poradenstva. Zaujíma ma teda, aký koncept vo vzťahu k distribúcii či ďalšej stratégii razí UNIQA poisťovňa – chystáte nejaké zmeny či novinky?
Veľkou výhodou našej UNIQA poisťovne je, že sme univerzálnou poisťovňou. Znamená to, že ponúkame produkty životného aj neživotného poistenia. Na druhej strane sme multikanálovou poisťovňou. Na sprostredkovanie poistenia máme vlastných obchodníkov, ale spolupracujeme aj s maklérskymi firmami, máme rozvinuté bankopoistenieaj online kanál.

Toto maticové usporiadanie nám dáva obrovskú mieru flexibility. Za kľúčové pri spolupráci s partnermi považujeme používať v maximálnej možnej miere informačné technológie. Minulý rok to boli napríklad biometrické podpisy, ktoré boli veľmi dobre prijaté zo strany klientov i z hľadiska zrýchlenia a zefektívnenia pri uzatváraní zmlúv na českom i slovenskom poistnom trhu.

Poslednou novinkou, ktorú zavádzame v týchto dňoch, sú online informácie o hlásení stavu poistnej udalosti. Funguje to na jednoduchom princípe – náš klient si bude môcť online zistiť, v akom stave sa jeho poistná udalosť nachádza. Jedným klikom sa každý sám obslúži a my to považujeme za veľký krok vpred voči klientom i sprostredkovateľom. Aktuálne tiež finalizujeme nový web , ktorý by mal fungovať od 1. novembra a bude slúžiť aj na komunikáciu s klientmi.

Kvalita predaja je dnes v oboch krajinách téma, o ktorej sa všeobecne nahlas diskutuje, rovnako aj o výške provízií. Ako sa aktuálne pozeráte na zavedenie modelu zaslúžených a postupne vyplácaných provízií a kvalitu finančného poradenstva?
V Česku sme boli konfrontovaní s tým, že životné poistky sú uzatvárané na dlhú dobu 20 – 30 rokov, s reálnou priemernou duráciou 5 až 6 rokov. V praxi totiž často dochádza k predčasnému vypovedaniu zmlúv zo strany klientov, keďže doba ručenia za províziu bola dva roky a veľa poistných zmlúv v treťom roku jednoducho skončilo.

Na to reagoval český zákonodarca vznikom novely zákona, ktorého výsledné znenie je kompromisom. Umožňuje naďalej vyplácať sprostredkovateľom provízie dopredu, avšak zavádza päťročné storno, teda sprostredkovateľ musí päť rokov ručiť za kvalitu svojej práce a až po piatich rokoch je jeho provízia plne zaslúžená.

Na druhej strane to kladie zvýšené požiadavky na poisťovne, ktoré musia zvážiť, s ktorými sprostredkovateľmi budú spolupracovať ešte efektívnejšie ako doteraz. Kvalita distribútora a jeho dlhodobé pôsobenie na trhu je podstatným faktorom, na ktoré budú poisťovne stále viac prihliadať. Z môjho pohľadu sa kvalita predaja posunula výraznejším spôsobom smerom ku klientovi a prijatá novela je rozumný kompromis pre všetky zúčastnené strany.

V neživotnom poistení funguje vyplácanie provízií priebežne počas celej doby trvania poistenia štandardne a záleží len na kvalite servisu poskytovaného sprostredkovateľom, aby bol klient spokojný. V každom prípade, kvalita finančného poradenstva a ochrana spotrebiteľa sa opäť dostala do popredia, čo vnímam ako dobrý krok.

Ako vidíte trhy životného i neživotného poistenia na Slovensku a v Česku, prípadne ich ďalší vývoj. Čo ich čaká v najbližších mesiacoch?
V životnom poistení nás predpokladám nečakajú z hľadiska poisťovníctva žiadne významné skoky dopredu. Dôvod je jednoduchý. V obidvoch krajinách dochádza k situácii, kedy klesajú úrokové sadzby a v niektorých segmentoch dosahujú záporné hodnoty.

To v praxi znamená, že jednorazové poistné sa významným spôsobom znižuje. Znižovanie začalo výrazne prejavovať v rokoch 2014 a 2015, pokračuje v roku 2016 a nepochybujeme o tom, že bude pokračovať aj v roku 2017.

V obidvoch krajinách bude dochádzať k posunu smerom k poisťovaniu rizík. Životné poistenie bude viac plniť funkciu zabezpečenia pred prípad smrti, invalidity, úrazu, či trvalých následkov. Tieto tzv. biometrické riziká budú narastať, potlačovaná bude sporiaca zložka pri životnom poistení.

Pokiaľ štát nejakým spôsobom nezvýši atraktivitu životného poistenia za pomoci daňových úľav, ako je to zvykom v niektorých okolitých krajinách (pretože životné poistenie je štandardne jednou zo základných foriem sporenia na starobu), väčší pohyb na trhu nemožno predpokladať.

Posledné mesiace zažívajú obe krajiny viaceré snahy o zavedenie noviniek na poistnom trhu. S akými konkrétnejšími osvedčenými novinkami prišla UNIQA?
Inovácie v poisťovacom segmente berú stále viac na vedomie individuálne potreby a niekedy dokonca aj životný štýl klientov. Obidva poistné trhy sú veľmi vyspelé, a tak by som rád spomenul za UNIQA poisťovňu dve novinky, ktoré sme v poslednom období zaviedli v Česku i na Slovensku.

Na slovenský trh sme prišli s kyberpoistením, vzhľadom k neustálemu rozvoju IT technológií a potenciálnych rizík z toho vyplývajúcich. Internet je pre každého jednotlivca obrovským prínosom, jeho využívanie však prináša aj isté riziká, na ktoré reaguje naše poistenie domácnosti, bytu či zariadenia.

V Česku sme ako prví uviedli na trh tzv. telematiku – tá predstavuje najvyšší stupeň využitia satelitnej techniky a mobilnej komunikácie v rámci autopoistenia. Palubná jednotka napojená cez satelit na asistenčnú centrálu stráži posádku i vozidlo 24 hodín denne, pri náraze hlási crash senzor nehodu do centrály a tá aktívne kontaktuje vodiča pri poskytnutí pomoci.

Telematika je veľmi zaujímavou službou aj pre klientov, ktorí majú nízky počet odjazdených kilometrov, pretože môžu získať výrazné zľavy. Navyše, za daný produkt sme boli ocenení ako Pojišťovací inovátor.

Zdroj: oPoistení.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články