Poisťovňa KOOPERATIVA eviduje škody v dôsledku silných dažďov za viac ako 3 milióny


			Poisťovňa KOOPERATIVA eviduje škody v dôsledku silných dažďov za viac ako 3 milióny
20.8.2020 Škody

Tohtoročné leto sa na Slovensku nesie aj v znamení zvýšeného výskytu búrok a prívalových dažďov. Tento prírodný živel spôsobil klientom poisťovne KOOPERATIVA za ostatné dva mesiace škody vo výške viac ako 3 milióny eur.

Tie vznikli v prevažnej miere v dôsledku záplav a povodní, ktoré si vyžiadali svoju daň na  poškodených cestách, častiach nehnuteľností či autách. Pri uzatváraní poistenia svojho majetku je preto dôležité pamätať aj na takéto náhle udalosti.  

 
Na základe škodových udalostí súvisiacich s povodňami, záplavami a prívalovými dažďami, hlásenými počas letných prázdnin, sa najväčšie škody na majetku očakávajú v Prešovskom a Žilinskom kraji. Škody po búrkach sa podľa analýz poisťovne najvýraznejšie prejavujú predovšetkým na lesných cestách či cestách rôznych kategórií, vrátane ich premostení, priepustov a pod.

Z hľadiska poistenia súkromného majetku hlásia Slováci najmä škody na stavebných súčastiach svojich nehnuteľností - prevažne sú to zaplavené pivničné priestory, garáže, poškodené terasy, strechy a zatečené steny.

Spomedzi vzniknutých škôd bolo nahlásených aj viac ako 100 prípadov zaplavenia motorových vozidiel. Okrem škôd, ktoré vznikli najčastejšie v dôsledku záplav a prívalových dažďov, boli počas leta vo zvýšenej miere registrované aj udalosti spôsobené ľadovcom, úderom blesku či letnými víchricami. 

Ako sa poistiť pre prípad rizika povodní 

V súvislosti s ochranou majetku pred prívalovými dažďami a povodňami odporúča KOOPERATIVA komplexné poistenie Bezstarostný domov. Poistenie zahŕňa poistnú ochranu nehnuteľnosti a vybavenia domácnosti, okrem iného aj v prípade združeného živlu – teda poskytuje poistnú ochranu aj pred povodňami a záplavami. Pri dojednaní poistenia poisťovňa KOOPERATIVA nepoužíva povodňové mapy a neuplatňuje výluky v súvislosti s adresou rizika. 
 
Pri povodniach a prívalových  dažďoch  dochádza v prípade poistenia motorových vozidiel najmä ku škodám na vozidlách v dôsledku ich zaplavenia. Tieto poškodenia sú kryté havarijným poistením. V rámci  Povinného zmluvného  poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) však naša poisťovňa poskytuje poistné pre poistené vozidlá formou verejného  prísľubu krytia škôd zo živelných udalostí. Z tohto verejného prísľubu je možné taktiež poskytnúť poistné plnenia u vozidiel poškodených  vybranými živelnými rizikami, ako je povodeň, záplava, víchrica, pád stromov, zosuv pôdy a podobne,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA, Silvia Nosková Illášová. 

Ako postupovať v prípade povodne  

Tak ako pri všetkých škodových udalostiach, aj pri škode na majetku spôsobenej povodňou či záplavou je potrebné nahlásiť túto udalosť poisťovni čo najskôr. Vzniknuté škody je potrebné zdokumentovať fotograficky, a to ešte pred začiatkom ich bezprostredného odstraňovania. Pre tento účel sú úplne postačujúce zábery nafotené telefónom.

Zdokumentovať je nevyhnutné taktiež všetky zmeny, ktoré klienti uskutočnia s cieľom zamedziť ďalšiemu zväčšovaniu vzniknutej škody. 

Klientom odporúčame volať na číslo 0850 111 577, alebo poistnú udalosť nahlásiť online cez webovú stránku našej poisťovne www.koop.sk,“ uzatvára Silvia Nosková Illášová z poisťovne KOOPERATIVA.

Zdroj: Kooperativa poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články