Richard Šálek: Intermap Technologies prináša zásadné inovácie povodňových máp


			Richard Šálek: Intermap Technologies prináša zásadné inovácie povodňových máp
11.2.2022 Rozhovory, Škody

Spoločnosť Intermap Technologies je už od roku 1997 zhotoviteľom máp nebezpečenstva povodní a z nich vytvorených tarifných zón pre potreby poisťovníctva, zaistenia a dnes aj finančných služieb a realít.

Obchodným riaditeľom európskeho zastúpenia kanadsko-americkej spoločnosti Intermap Technologies so sídlom v Prahe je Richard Šálek. Spýtali sme sa ho na inovácie riešení v oblasti poistenia a zaistenia, ktoré už vyše 20 rokov využíva majoritnú časť poistného trhu v ČR, na Slovensku a po novom aj v ďalších krajinách strednej a východnej Európy, kam spoločnosť významne rozšírila svoje aktivity.

Ďakujem Vám, pán riaditeľ, že ste si urobili čas pre otázky portálu opojištěni.cz, môžete nám bližšie predstaviť spoločnosť Intermap Technologies?

Intermap Technologies je významným celosvetovým poskytovateľom geo-priestorových služieb. Zameriavame sa na zaobstarávanie digitálnych výškových modelov, máme vlastné tryskové lietadlá Learjet s unikátnymi IFSAR radarmi (pozn. autora: Interferometric Synthetic Aperture Radar - zhotovovanie a spracovávanie výškových dát s vysokým rozlíšením pomocou techniky zvanej radarová interferometria), modelujeme nebezpečenstvo prírodných rizík , zosuvy pôdy, lesné požiare, …) a nad týmito modelmi poskytujeme dátové, analytické a SW produkty a služby pre rôzne vertikály (poisťovníctvo, finančné služby - banky a sporiteľne, realitný trh, telekomunikácie, doprava, letecký a obranný priemysel).

História spoločnosti Intermap Technologies siaha do roku 1919, kedy bola založená jej predchodkyňa, spoločnosť Pennsylvania Aero Service Corporation, ako prvá spoločnosť pre letecké snímkovanie v Severnej Amerike. Sídlo spoločnosti Intermap je v Denveri, v štáte Colorado v USA, vývoj a spracovanie dát a umelej inteligencie sídli v Calgary v Kanade, spracovanie dát a modelovanie prebieha aj v Jakarte v Indonézii.

Európske obchodné zastúpenie spoločnosti, ktorej predchodcom bola pred akvizíciou spoločností Intermap Technologies spoločnosť MultiMedia Computer, s.r.o. pôvodne založená expertom na geografické informačné systémy, dnešným Executive Vice Presidentom a hlavným SW Architektom spoločnosti Intermap, Zdenkom Drbohlavom v roku 1992, sídli v Prahe. Tam taktiež prebieha vývoj zákazníckych SW riešení vrátane modelovania prírodných rizík. Sme verejne obchodovaná spoločnosť kótovaná na Torontskej burze (TXC) a taktiež na mimoburzovom trhu s akciami (OTCQX). 


Mohlo by vás zaujímať: Ako sa pripraviť na jesenné dažde? Radí Colonnade Insurance


Spoločnosť je už od roku 1997 zhotoviteľom máp nebezpečenstva povodne a z nich vytvorených tarifných zón pre potreby českého a slovenského poisťovníctva. Skúste nám viac načrtnúť túto viac ako 20-ročnú genézu?
Jednou z významných vertikálií, ktorá ovplyvnila ďalšie smerovanie spoločnosti, je poistný a zaistný trh. Ničivé povodne na Morave v roku 1997, kedy veľká voda pripravila desiatky ľudí o životy a tisíce o strechu nad hlavou preukázali, že poisťovne nepočítali s rizikom veľkej vody. Poistené boli aj domy v záplavových oblastiach. Poisťovne vtedy riešili takmer 120-tisíc udalostí spojených s veľkou vodou a celkom vyplatili asi 10 miliárd českých korún. Škody však boli niekoľkonásobne vyššie. 

Poistný trh začal hľadať nástroje na kvantifikáciu rizika povodne, ktoré v tom čase neboli k dispozícii. MultiMedia Computer (MMC) so svojou v tom čase už niekoľkoročnými skúsenosťmi v oblasti geografických informačných systémov a úspešným produktom MaGIS® bol na správnom mieste av správnom čase. S významnými subjektmi na českom poistnom trhu, medzi ktoré patrila aj vtedajšia Česká poisťovňa, a.s., začal pracovať na vývoji špecializovaného nástroja vyhovujúceho požiadavkám poistného trhu.

Predpokladom však neboli iba skúsenosti s vývojom geografických informačných systémov, ale aj schopnosť pre takýto nástroj zaistiť zodpovedajúce dátové zdroje a všetko integrovať do jedného komplexného nástroja, ktorý bolo možné previazať so systémami poisťovní.

Dátové zdroje bol MMC schopný zaistiť vďaka vytvoreniu rastrového ekvivalentu topografických máp RETM pre Vojenský topografický ústav (VTOPÚ) Dobruška v 90. rokoch. Za pomoci vojenských topografických máp RETM25 vytvoril pre Českú poisťovňu, a.s. v rokoch 1997-2002 tzv. Rizikové územie záplav (RÚZ). Spolupráca sa rozšírila aj na pôdu Českej asociácie poisťovní, pre ktorú za pomoci vrstevnicového DTM z RETM25 v rokoch 2003-05 namodeloval prvé povodňové mapy ČR

Súčasne v tom čase vznikal aj systém Aqarius.NET®, ktorý využíval aj ďalšie dátové zdroje vrátane adresných a mapových podkladov od Českého úradu zememeračského a katastrálneho (ČUZK), a ktorý všetko integroval v rámci tejto komplexnej platformy. Systém Aqarius.NET® postupne v rámci ďalšieho zákazníckeho vývoja nabaľoval špecializované analytické funkcionality, ktoré obsahovali prakticky všetko, čo poistný trh potreboval. Analytické a dátové komponenty riešení začali slúžiť aj ako báza pre modeláciu katastrofickej povodňovej expozície, ktorú dodávame poisťovniam počas obnovy zaistenia.

Vďaka spolupráci s Českou asociáciou poisťovní sa platforma Aquaris.NET, dnes už pod názvom Aquarius RMA, stala akýmsi etalónom českého poisťovníctva pre kvantifikáciu rizika povodne v ČR a čoskoro potom aj na Slovensku. Vďaka tomuto viac ako 20-ročnému úsiliu je naše riešenie dnes využívané majoritnou časťou poistného trhu v ČR i na Slovensku. 

Za zmienku stojí tiež to, že naše riešenie je v ČR využívané aj okrem poistného a zaistného trhu aj trhom finančných služieb a realít (banky, stavebné sporiteľne, realitné spoločnosti, znalci a odhadcovia nehnuteľností), ktorý používa naše mapy nebezpečenstva ako doplnkovú informáciu o poistnej situácii danej nehnuteľnosti v rámci procesov ohodnocovania nehnuteľností. 

Tento úspech na českom a slovenskom poistnom trhu bol aj motiváciou akvizície MMC spoločností Intermap Technologies, vďaka ktorému sa otvorila cesta k rozšíreniu vertikálií poisťovníctva aj celosvetovo. V USA ponúkame riešenie pre kvantifikáciu rizík pod názvom InsitePro z dielne pražského zastúpenia, vrátane namodelovaných máp nebezpečenstva povodne s rozlohou cca 10 mil. km2 (132x rozloha ČR). Ďalej sú to krajiny juhovýchodnej Ázie. Disponujeme tiež globálnymi mapami nebezpečenstva povodne WorldFlood a sme súčasťou modelu SwissRe CatNet v1.   


Mohlo by vás zaujímať: Najviac škôd na Slovensku spôsobili tento rok povodne


V druhej polovici roku 2021 ste oznámili poistnému trhu významné inovácie. Prečo prichádzate s takýmito významnými inováciami práve teraz?
Ako každá spoločnosť, ktorá dlhodobo pôsobí na trhu, tak aj Intermap musí držať krok s trendami. Zmena klímy je pre poisťovateľov kľúčovým faktorom rizikovejšieho a zložitejšieho majetkového portfólia. Hospodársky rast, digitalizácia a urbanizácia tiež prispievajú k nárastu rizík a k rekonfigurácii rizikových fondov, meniacich podobu odvetvia. Moderné nástroje a presné dátové podklady umožňujú poisťovateľom optimalizovať rozhodovacie procesy a významne znižovať riziká plynúce z meniacej sa situácie na trhu.

Mobilné technológie zabezpečujú dostupnosť kompletného riešenia kdekoľvek v teréne. Nasadenie cloudu výrazne zjednodušuje a zlacňuje využitie pokročilých nástrojov a dátových sád v rámci existujúcich systémov poisťovní a umožňuje ich nepretržitú aktualizáciu. V súčasnej dobe predstavujeme poistnému trhu celý rad inovácií našich riešení, služieb a dátových sád, na ktorých sme posledné roky pracovali.

Tiež by som rád spomenul, že naše riešenie prešlo auditom Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity. Záverom tohto auditu, ktorý bol prezentovaný celému českému poistnému trhu v septembri 2021 bolo, že spôsob modelovania povodňových rizík je koncepčne vhodný. Modelovací systém poskytuje relevantné výsledky, systém je priebežne aktualizovaný, má potenciál pre ďalšie využívanie aj v budúcnosti a systém vyhovuje rámcom riešení dohodnutých poistným trhom. Vykonaný audit poskytol niekoľko významných odporúčaní, ktoré by malo riešenie reflektovať. Preto sme sa rozhodli načasovať príchod našich inovácií práve na toto obdobie.  


Mohlo by vás zaujímať: Insurance Europe: Prírodné katastrofy a význam preventívnych opatrení


Čoho sa teda týkajú Vaše inovácie?
V súčasnej dobe predstavujeme poistnému trhu celý rad inovácií našich riešení, služieb a dátových sád, na ktorých sme posledné roky pracovali. Predovšetkým sa jedná o modernizáciu SW, užívateľského rozhrania aplikácie Aquarius RMA a RMA webových služieb a aplikačného programového vybavenia.

Ďalej prichádzame s novými analytickými funckionalitami/nástrojmi, ktoré reflektujú potreby trhu, tak ako ich vnímame počas našich diskusií s kľúčovými zástupcami poisťovní a zaisťovní. V neposlednom rade sa jedná o novú generáciu dátových sád/podkladov, ako sú mapy nebezpečenstva povodne a ďalších rizík, podkladové mapy a adresné, parcelné a polygónové databázy, teda dátové sady, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho riešenia, a nad ktorými vlastne prebieha samotná kvantifikácia rizík.

Celý rad noviniek sa týka aj nových spôsobov využitia riešení v systémoch poisťovní či zaisťovní. Tu stojí za zmienku optimalizácia riešení pre použitie na mobilných zariadeniach a rozšírenie o nasadenie s využitím technickoprevádzkového modelu v cloude, hybridne či plne cloudovo. Vďaka tomu sa pre veľké skupinové poisťovne môže riešenie jednoducho stať skupinovou platformou pre regionálne použitie jednoduchým doplnením pre dané krajiny o špecifické dáta.  

Richard Šálek Intermap Technologies je od již od roku 1997 zhotovitelem map 1

 

Obrázok: Schematické zobrazenie riešení pre kvalifikáciu rizík. V strednej časti: Analytické nástroje používané na ohodnotenie rôznych aspektov rizika rôznymi oddeleniami poisťovne. Vľavo: Dáta, ktoré pomáhajú v procese ohodnotenia rizika: mapy nebezpečenstva, podkladové (orientačné) mapy, adresné a parcelné dáta. Vpravo: Užívateľské rozhranie formou webovej mapovej aplikácie ovládanej pracovníkom poisťovne (hore) alebo formou prepojenia do prevádzkových systémov poisťovne.

 

S Vaším príchodom spoločnosť významne rozšírila svoje aktivity do širšieho regiónu strednej a východnej Európy. Ako sa Vám darí?
Český a slovenský poistný trh sú našimi referenčnými trhmi. Pôsobíme prakticky vo všetkých poisťovniach, ktoré sú súčasťou nadnárodných poistných skupín pôsobiacich v širšom regióne strednej a východnej Európy. Naša pozícia na českom a slovenskom trhu je výsledkom viac ako 20-ročného pôsobenia vysoko kvalifikovaného a odborného tímu, ktorý problematikou vývoja grafických informačných systémov, analytických a dátových komponentov riešenie pre kvantifikáciu rizika povodne a ďalších rizík žije.

Tu vznikla možnosť replikovať naše úspechy z českého a slovenského trhu a ponúknuť naše riešenie nadnárodným skupinám aj v ďalších krajinách širšej strednej a východnej Európy. Za týmto účelom sme prišli s novým obchodným modelom na báze subskripcií a novým technickoprevádzkovým modelom nášho riešenia Aquarius RMA pre kvantifikáciu rizík v cloude. Cloud computing je na internete založený model vývoja a používania počítačových technológií.

Je možné ho tiež charakterizovať ako „poskytovanie služieb či programov servermi dostupnými z internetu“ s tým, že používatelia k nim môžu pristupovať vzdialene, napríklad pomocou webového prehliadača alebo mobilného telefónu. Nasadenie cloudu výrazne zjednodušuje a zlacňuje využitie pokročilých nástrojov a dátových sád v rámci existujúcich systémov poisťovní a umožňuje ich nepretržitú aktualizáciu.

Pre veľké poisťovne sa vďaka nasadeniu cloudu tieto nástroje stávajú platformou pre regionálne použitie jednoduchým doplnením o špecifické dáta pre dané krajiny. Vďaka tomu sme rozšírili spoluprácu v rámci niekoľkých významných regionálnych poisťovacích skupín. V súčasnej dobe nasadzujeme naše riešenia do ďalších až 11 krajín strednej a východnej Európy, kde tieto skupiny prostredníctvom svojich prevádzkových entít pôsobia.

V súvislosti s týmto úsilím významne posilňujeme náš risk engineering tím a už tretí rok registrujeme dvojciferný nárast regionálnych príjmov z poskytovania SW, analytických a dátových služieb.

Ďakujem Vám za rozhovor.

Richard Šálek

Richard Šálek vyštudoval ČVUT v Prahe. Počas svojho viac ako 25-ročného pôsobenia v nadnárodných spoločnostiach získal bohaté skúsenosti v oblasti predaja komplexných SW, analytických a dátových riešení naprieč rôznymi vertikáliami i segmentmi trhu. V európskom zastúpení kanadsko-americkej spoločnosti Intermap Technologies, sídliacej v Prahe, pôsobí od roku 2017 ako obchodný riaditeľ pre región strednej a východnej Európy a tiež Ruska. 

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články