COVID-19 a podporné opatrenia európskych poisťovateľov


			COVID-19 a podporné opatrenia európskych poisťovateľov
22.7.2020 Zahraničie

Prezident Insurance Europe Andreas Brandstetter sa zúčastnil okrúhleho stola, ktorý zvolal výkonný podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis za účelom prerokovania opatrení prijatých poisťovateľovi a inými entitami z finančného sektora na zmiernenie dopadov COVID-19 ako na spotrebiteľov, tak podnikateľov.

Pred vyššie uvedenú konzultácií zaujal prezident Brandstetter stanovisko k viacerým otázkam, ktorým európski poisťovatelia v čase pandémie čelí. Zdôraznil, že konzultácie s Európskou komisiou by mali poskytnúť dobrú príležitosť k hlbšiemu pochopeniu dopadov COVID-19 na spotrebiteľov i podnikateľov. Bude možné tiež prezentovať postupy finančného sektora a konkrétne kroky, ktoré boli podniknuté v oblasti pomoci a podpory klientom týchto inštitúcií a širšej verejnosti.

Brandstetter ďalej vyzdvihol tú skutočnosť, že poisťovníctvo pokračovalo v priebehu koronavirusovej krízy v poskytovaní služieb klientom a udržiavalo prevádzkovú činnosť. Súčasne robilo všetko, čo bolo možné, na ochranu klientov a zamestnancov. Pripustil, že koronakríza má významný vplyv na poistné plnenie, investície a peňažné toky (cash-flow), ale tiež zdôraznil, že dobré riadenie rizík a kapitálu znamenalo, že poisťovníctvo zostáva silné a robustné. 

Kľúčovou prioritou podľa Brandstetter zostáva ako vždy dodržať záväzky voči klientom. To znamená predovšetkým vyplatiť poistné plnenia, ktoré sú splatné teraz a poistné plnenia, ktoré budú splatné v budúcnosti. To si vyžaduje obozretné riadenie kapitálových tokov (a investícií), a to najmä v čase ekonomických turbulencií. 

Dôležité je však to, že poisťovatelia nielen plnili svoje zmluvné povinnosti, ale urobili toho oveľa viac. Po prvé, postupovali voči klientom poctivo a prijali opatrenia, aby im pomohli sa vyrovnať s reštrikciami a problémami vyvolanými krízou. Po druhé, poisťovatelia iniciovali mnohé ďalšie opatrenia v oblasti goodwillu a prejavili solidaritu svojimi príspevky do mnohých fondov solidarity, poskytovaním zdrojov a expertíz.  

Brandstetter tiež spomenul, že poisťovatelia brali pri príprave solidárnych opatrení zreteľ na špecifickú situáciu na príslušných trhoch, na potreby klientov a na svoju vlastnú individuálnu situáciu, pričom každý z týchto aspektov sa môže medzi krajinami značne líšiť či meniť. Takýto postup zabezpečuje, že solidárne opatrenia poisťovateľov zodpovedajú lokálnym potrebám, ktoré sa z hľadiska dopadov spôsobených COVIOD-19 dosť líši naprieč Európou, a rovnako zaisťuje, že poisťovatelia sa nedostanú do rizika, pokiaľ ide o ich schopnosť splniť zmluvné záväzky voči klientom, a to či už teraz alebo v budúcnosti.

Významné je, že v závere svojho vyjadrenia Brandstetter uviedol, že aj keď je teraz aktuálna pozornosť venovaná zvládnutiu krízy, tak poisťovníctvo sa začalo pozerať dopredu a skúmať, či a ako v rámci partnerstva verejného a súkromného sektora by mohli byť v budúcnosti pandemické riziká poisťovať a ako by poisťovatelia mohli prispieť k „zelenej" (ekologickej) obnove.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články