Martin Žáček, UNIQA:  „Kvalitné poradenstvo žiadna hromada papierov nenahradí“


			Martin Žáček, UNIQA:  „Kvalitné poradenstvo žiadna hromada papierov nenahradí“
25.11.2016 Poistný trh

Preč sú tie časy, kedy zohrávalo veľkú úlohu to, ako v ktorom segmente poisťovne rastú. Ďaleko podstatnejšie sú v súčasnosti pre poisťovne dva aspekty – musíte byť profitabilní a dostatočne zaujímaví pre klientov.

Byť im partnerom, prinášať im pridanú hodnotu a vedieť, aké sú ich priority. Kam teda smeruje slovenský poistný trh v kontexte s európskymi predpismi a aké výzvy pred ním stoja, objasňuje v rozhovore Martin Žáček, generálny riaditeľ UNIQA poisťovne.


Martin_Zacek_UNIQA

Aké problémy aktuálne trápia slovenské poisťovníctvo najviac z pohľadu vašej poisťovne?

Najväčším problém pre poisťovne je aktuálne pripravovaná legislatíva. Konkrétne osempercentný odvod, ktorý my by mal od budúceho roka platiť pre všetky odvetvia neživotného poistenia, kým v súčasnosti sa platí len z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia. Pokiaľ ide o európsku legislatívu, tá čoraz viac stavia na ochrane spotrebiteľa a zavádza nové povinnosti pre jednotlivé členské štáty EÚ, vrátane Slovenska.

Od januára 2017 by mali mať aj slovenskí klienti k dispozícii tzv. KID dokument (Key Information Document), ktorý má za cieľ jednoduchou formou zhrnúť nákladovosť produktu životného poistenia, a pritom byť prehľadný, čitateľný a zrozumiteľný. Bohužiaľ, príprava sa bruselským úradníkom skutočne veľmi nepodarila a Európsky parlament normu zamietol. Mňa osobne v súčasnosti okrem spomenutého plánovaného osobitného odvodu trápi na slovenskom trhu autopoistenie, ktoré ja často za hranicou rentability.

Nízke úrokové sadzby znižujú nielen zisky poisťovní, ale ich dôsledkom bude aj nutná zmena ponuky produktov v životnom poistení. Poisťovne sa tiež musia vysporiadať s nejasnými podmienkami pri nemajetkovej ujme v rámci PZP. Pre ďalší rozvoj nášho odvetvia bude aj to, ako sa bude dariť slovenskej ekonomike.

Veľký dôraz mnohé poisťovne kladú na trhový podiel v jednotlivých segmentoch. Považujete to za správne? Kde sú v tomto smere ešte rezervy v praxi – na čo treba klásť dôraz?

Určitú veľkosť a s ňou spojený trhový podiel poisťovne potrebujú k tomu, aby mohli efektívne pracovať. Musia tiež neustále inovovať v rámci zachovania svojej konkurencieschopnosti, pri zachovaní istých ľudských kapacít a technického zázemia. Preč sú tie časy, kedy zohrávalo veľkú úlohu to, ako v ktorom segmente poisťovne rastú.

Ďaleko podstatnejšie sú pre poisťovne dva aspekty – musia byť profitabilné vo vlastnej poisťovacej činnosti (a schopní tak generovať kapitál potrebný pre fungovanie spoločnosti) a dostatočne zaujímavé pre klientov. Byť im partnerom, prinášať im pridanú hodnotu a vedieť, aké sú ich priority. Toto sú kľúčové faktory pre dlhodobé pôsobenie na poistnom trhu.

Zisk poistného sektora neustále klesá – ktoré faktory na našom trhu majú na to najväčší vplyv? Je možné danú situáciu nejakým spôsobom zvrátiť, alebo odhadujete jej ďalší vývoj?

Situácia v poistnom sektore nie je jednoduchá, vnímame veľký tlak na permanentné zefektívňovanie procesov. Pri životnom poistení nás veľmi tlačia nízke úrokové sadzby, konkurencia je vysoká, pôsobia tu desiatky poisťovní, ktorí chcú tiež uspieť na trhu.

Poisťovne budú určite viac a viac segmentovať svojich klientov, a z toho dôvodu musia správne odhadnúť potenciálne riziká a nastaviť cenu. Aj UNIQA poisťovňa ide touto cestou – chceme byť dlhodobo kvalitným partnerom pre našich klientov i obchodných partnerov. Nestojíme o to byť poisťovňou, ktorá je na trhu najlacnejšia – naším mottom sú v prvom rade kvalitné služby.

Ak sa presunieme k EÚ legislatíve, ako vnímate problematiku neustále sa zvyšujúceho počtu európskych regulácií. Považujete to vzhľadom na súčasný stav v EÚ za dobrý krok, alebo by sa malo niečo zmeniť?

Sme súčasťou európskej legislatívy, každopádne objem zmien a normatív, ktoré musia jednotlivé členské štáty postupne implementovať, je obrovský. Európska regulácia má spravidla jedného spoločného menovateľa, a tým je ochrana spotrebiteľa. Určite je to závažné kritérium, je ho však potrebné naplniť predovšetkým kvalitným finančným poradenstvom.

Na druhej strane, regulácia nás ženie do situácie, kedy klientov zaťažujeme množstvom dokumentov, ktoré nie sú vždy na prospech veci. Kľúčové pre mňa je, aby sprostredkovateľ bol klientovi poruke, dobre zanalyzoval jeho potreby a „ušil“ mu poistenie na mieru. Tak, aby klient nebol poistený veľa, ale ani málo – aby bol jednoducho poistený správne. Kvalitné poradenstvo žiadna hromada papierov nenahradí.

Bolo by lepšie ponechať jednotlivým členským štátom voľnejšie ruky v tomto smere?

To by bolo pomerne zložité riešenie, pričom takéto dopady nemožno vopred odhadnúť. EÚ na jednej strane ponecháva určitú voľnosť pri transpozícii niektorých oblastí legislatívy lokálnym vládam či regulátorom, ale množstvo agendy je príliš rozsiahle. Čo sa týka ďalšej európskej administratívy, bohužiaľ sa obávam, že noriem bude ešte pribúdať. S tým sa budeme musieť naučiť žiť.

Za slovenský trh však môžem konštatovať, že slovenské poisťovníctvo je vo veľmi dobrej kondícii. Minulý rok síce naším trhom zahýbalo ukončenie aktivít rumunskej poisťovne Astra a potvrdilo sa, že európska legislatíva nemá až taký dosah na všetky procesy, ako by sme očakávali.

Ochrana spotrebiteľa je v tomto prípade určite namieste, avšak priamy dosah európskych smerníc na prax v jednotlivých krajinách sa však preukáže až po určitom čase. Musíme byť na to v každom prípade pripravení.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články