EIOPA Národnej banke Slovenska: „Postrážte si poisťovňu alebo..."


			EIOPA Národnej banke Slovenska: „Postrážte si poisťovňu alebo..."

Orgán dohľadu EIOPA publikoval v máji správu, že na základe právomocí stanovených v článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010 o zriadení Európskeho orgánu dohľadu … (nariadenie EIOPA) vydal odporúčanie Národnej banke Slovenska (NBS) týkajúce sa porušenia práva Únie.

Odporúčanie prijal orgán dohľadu EIOPA v druhej polovici a ide konkrétne o to, že jedna slovenská poisťovňa, ktorá je dohliadaná NBS ako domácim orgánom dohľadu, nebola v súlade s pravidlami Solventnosti II, pokiaľ ide o technické rezervy, kapitálové požiadavky, investovanie a riadiace a kontrolné systém, a to v niekoľkých posledných rokoch.

NBS síce prijala niekoľko opatrení na nápravu tejto situácie, orgán dohľadu EIOPA však považoval tieto kroky za nedostatočné a rozhodol o začatí prešetrovania ohľadom porušenia práva Únie.

Smernica Solventnosť II (2009/138/ES) zaviedla dohľad zameraný na budúcnosť a založený na riziku. Preto sú orgány dohľadu povinné prijať preventívne a nápravné opatrenia, aby zabezpečili, že poisťovatelia budú dodržiavať zákon.


Mohlo by vás zaujímať: Banky aj poisťovne sú podľa NBS kapitálovo dobre vybavené


Smernica Solventnosť II (2009/138/ES) zaviedla dohľad založený na výhľade a na rizikách. V súlade s tým sa po dohľadových orgánoch požaduje prijímať preventívne a nápravné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že poisťovatelia dodržiavajú právo.

Právomoci dohľadu sa majú uplatniť včas a primeraným spôsobom a pri zvažovaní najvhodnejšieho opatrenia by sa malo posúdenie orgánom dohľadu vykonať s ohľadom na závažnosť daného prípadu, aby sa zabezpečili záujmy poistencov/poistených osôb. Čím väčšie je podľa EIOPA riziko pre poistníka/poistenú osobu, tým rýchlejšie rozhodnutie sa požaduje od orgánu dohľadu.

Orgán dohľadu EIOPA odporúča NBS zvážiť, či vyčerpala účinne zoznam primeraných možných dohľadových opcií alebo či existuje pre dohľad alternatívny výber, ktorý by bol primeraný dlhému trvaniu a závažnosti daného nesúladu a právom. 


Mohlo by vás zaujímať: NBS: Finančná stabilita zostáva vysoká, ale pribudli nové riziká


Podľa odporúčania orgánu dohľadu EIOPA by NBS mala prijať stanovisko, overiť a uzavrieť Compliance (súlad s právom) firmy, a to dohľadovým rozhodnutím NBS počas 45 dní od prijatia odporúčania. Okrem toho by NBS mala urobiť nevyhnutné kroky a opatrenia v súlade so smernicou Solventnosť II, aby zabezpečila Compliance s právom Únie v rámci predpísaných zákonných lehôt ako súčasť plne integrovanej intervenčnej stratégie NBS.

To by malo vyústiť buď do štrukturálnej a udržateľnej obnovy alebo nápravy všetkých porušení, alebo ak je to prípadné či mandatórne, v odobratí povolenia danej firme.

Zdroj: EIOPA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články