Ako vlani fungoval dohľad NBS nad finančným a poistným trhom? 


			Ako vlani fungoval dohľad NBS nad finančným a poistným trhom? 
10.5.2022 Poistný trh

Aj rok 2021 sa niesol v znamení pandémie. Dohľad NBS sa zameral hlavne na to, aby slovenský finančný sektor zostal a stabilným a odolným. Riziká bezprostredne spojené s koronakrízou v priebehu roka postupne klesali.

Ako uvádza Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom za rok 2021, v bankovom sektore sa dohľad zameral na dostatočnosť kapitálu, aby bola zabezpečená jeho odolnosť, a na stabilitu bánk.

Kapitálovú vybavenosť bánk sa od začiatku pandémie podarilo sa zvýšiť o viac ako 800 mil. €, pričom
kapitálová rezerva dosiahla 3,8 %. Výkonnosť bánk sa stabilizovala, zvyšuje sa však tlak na ich efektívnosť v prostredí nízkych úrokových sadzieb.

Ročné hodnotenie bánk potvrdilo ich stabilitu, banky ustáli krízové obdobie a stabilizovali svoje podnikanie. Bankový dohľad sa vrátil k plnohodnotnému hodnoteniu bánk a opätovnému stanoveniu prudenciálnych požiadaviek.

Možnosť požiadať o legislatívny odklad splátok úverov bola aktuálna počas celého roka. V reakcii na zvýšený objem úverov s odkladmi splátok zvýšil bankový dohľad intenzitu sledovania kreditného rizika a zaviedol špecifický zber údajov od bánk. NBS tiež urobila špecifickú analýzu životného cyklu úverov,
pri ktorých bol schválený odklad splátok a potvrdila pokles bezprostredných rizík.

V rámci roka bola pozorovaná konsolidácia subjektov v jednotlivých sektoroch. V októbri došlo v rámci bankového sektora k definitívnemu zlúčeniu OTP banky Slovensko, a. s. a Československej obchodnej banky, a. s.Hoci uvedená transakcia výrazne neovplyvnila postavenie troch najväčších bánk na Slovensku, vytvárajú sa predpoklady pre postupnú koncentráciu bankového sektora.

Trend transformácie akciových spoločností na pobočky poisťovní z iného členského štátu pokračoval aj v roku 2021, pričom došlo k transformácii spoločností Generali Poisťovňa, a. s. a UNIQA poisťovňa, a. s., čím NBS z tohto dôvodu už nevykonáva nad týmito spoločnosťami dohľad v plnom rozsahu.

Rovnako z dôvodu transformačných zmien nastal rebranding aj v sektore dôchodkového sporenia.  V novembri došlo k prevodu aktív z Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. na Centrálny depozitár cenných papierov, a. s., čím sa zavŕšil proces konsolidácie centrálnych depozitárov v SR.

V oblasti dohľadu nad poisťovňami pokračovali zisťovania vplyvu pandémie na sektor. NBS odporučila poisťovniam prehodnotiť výplatu dividend zo zisku za rok 2020. Posledný odhad poisťovní nepreukázal výrazné zhoršenie solventnostnej a finančnej pozície poisťovní.

V rámci regulácie sa NBS sústredila najmä na riešenie problematických oblastí PZP. Úpravy sa týkali najmä aplikácie systému bonus/malus, sankčného systému v prípade chýbajúceho PZP a náhrady nemajetkovej ujmy z PZP.

Dohľad nad oblasťou dôchodkového sporenia sa v prvom rade sústredil na snahu reformovať I. a II. pilier. NBS presadzuje ústavné zakotvenie základných princípov dôchodkového systému, predovšetkým z pohľadu ochrany dlhodobej udržateľnosti verejných financií, ako aj fiškálnej politiky a ochrany sporiteľov v starobnom dôchodkovom sporení.

V oblasti finančného sprostredkovania NBS registrovala zvýšené množstvo otázok na možnosť alebo regulárnosť jeho vykonávania v prípade osobného bankrotu. Spolu s MF SR sa zhodla na tom, že fyzické osoby, ktoré nevedia riadiť svoje financie a je na ich majetok vyhlásený konkurz, nemôžu radiť iným ľuďom ako riadiť svoje financie.

Regulácia v oblasti kapitálového trhu sa zamerala na revidovanie pravidiel investovania do realitných fondov a dohľadový benchmark k podnikovým dlhopisom. Uvoľnili sa niektoré pravidlá pre investovanie do realitných spoločností, rozšírili sa prípustné právne formy realitných spoločností, upravili sa pravidlá pre poskytovanie a prijímanie pôžičiek v realitných fondoch a umožnilo sa nastavenie politiky vydávania a vyplácania podielových listov.

NBS usmernila distribútorov a predajcov pri predaji podnikových dlhopisov retailovým klientom. Podnikové dlhopisy síce považuje za legitímny nástroj financovania obchodných spoločností, avšak vo všeobecnosti za rizikovú investíciu pre retailového klienta.

Aj napriek pandémii NBS intenzívne pracovala na podpore inovácií a fintechu. Pripravoval sa regulačný sandbox - platforma, ktorá umožňuje účastníkovi na základe konzultácií s NBS nastaviť finančnú inováciu v súlade s reguláciou a prakticky si ju otestovať na reálnych klientoch na slovenskom finančnom trhu.

V oblasti platobných služieb pokračovalo preverovanie stavu implementácie uplatňovania silnej autentifikácie klientov bankami na Slovensku. Zvýšil sa objem takto vykonávaných transakcií, ako aj podiel obchodníkov umožňujúcich ju vykonať a poklesol objem nezrealizovaných transakcií. Na druhej strane však mierne vzrástol podiel podvodných transakcií na ich celkovom počte.

NBS je vzhľadom na silný finančný cyklus pomerne aktívna v oblasti makroprudenciálnej politiky. Urobila viacero detailných analýz zameraných na hlbšie pochopenie rastu úverov a možných rizík, ako aj na trh rezidenčných nehnuteľností.

Analýzy boli postavené najmä na hodnotení finančnej situácie individuálnych klientov v portfóliách bánk. Detailne sa tiež analyzoval vývoj v podnikovom sektore a možný vplyv výpadku dodávok tovarov a rastúcich cien energií, ktorým podniky čelili koncom roka. Dôležitým vstupom pre výkon makroprudenciálnej politiky bol model na dekompozíciou rastu úverov, vytvorený na odbore výskumu.

V priebehu roka NBS štyrikrát rozhodovala o výške proticyklického kapitálového vankúša, jeho ďalšie znižovanie však nebolo potrebné. Finančný a ekonomický cyklus sa počas roka 2021 začal pomaly otáčať, začalo sa tiež zvyšovať riziko tvorby nerovnováh. NBS preto nevylúčila možnosť zvýšenia miery proticyklického kapitálového vankúša v ďalšom období.

Spolu s bankami sa dosiahol ďalší pokrok v zabezpečení riešiteľnosti ich prípadnej krízovej situácie. Vyvinula sa nová verzia podrobného manuálu použitia nástroja kapitalizácie počas krízy. Banky sa prvýkrát venovali aj zhodnoteniu svojej likviditnej pozície v prípade krízovej situácie.

Pomocou rôznych typov oprávnených nástrojov sa snažili kontinuálne napĺňať stanovenú výšku MREL. Rámec riešenia krízových situácií sa rozširuje aj na iné sektory okrem bankovníctva - kompetencie Rady pre riešenie krízových situácií sa rozšíria tak, aby sa stala aj orgánom zodpovedným za riešenie krízových situácií centrálnych protistrán.

Novým trendom aj pri riadení bánk a ich dohliadaní sa stáva zohľadnenie environmentálnych, sociálnych a správnych rizík. NBS v rámci vykonávaného dohľadu sleduje dodržiavanie nových pravidiel, ktorých cieľom je zvýšenie transparentnosti v súvislosti so začlenením rizík ohrozujúcich udržateľnosť.

Zdroj: NBS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články