Poistenie k úverom – kedy pomôže?


			Poistenie k úverom – kedy pomôže?

V súčasnosti sú úvery, spotrebiteľské aj hypotekárne, vďaka nízkym úrokovým sadzbám veľmi populárne. Úver predstavuje v každom prípade aj riziko – nielen pre veriteľa, ale aj pre dlžníka a jeho rodinu.

Zdravý a zamestnaný človek dokáže splácať úver spravidla bez problémov, ale nepriaznivé udalosti, ako napríklad úmrtie, invalidita, pracovná neschopnosť alebo strata zamestnania, môžu ovplyvniť príjmy rodiny a tým aj schopnosť splácať čerpaný úver.

Riziká sa zväčšujú pri úveroch vo vyššom objeme a na dlhšie obdobie. Platí totiž, že pri citeľnom záväzku na niekoľko desiatok rokov sa pri zhoršení finančnej situácie klienta objavuje problém splácať úver len z úspor.

Každý dlžník by si mal položiť otázku: Ak sa mi prihodí nepriaznivá udalosť, budeme ja a moja rodina schopní splácať úver?

Poistenie schopnosti splácať úver a Poistenie schopnosti splácať úver na bývanie od Poštovej poisťovne, a. s., pomôže klientovi a jeho rodine pri problémoch so splácaním úveru, do ktorých sa môže dostať pri vážnych životných situáciách. V súčasnosti využíva tieto produkty viac ako 40 000 klientov.

Aké riziká pokrývajú tieto poistenia?

Na výber je základný alebo komplexný súbor poistenia s krytím úveru pre prípad úmrtia z akýchkoľvek príčin, invalidity, pracovnej neschopnosti a v prípade poistenia spotrebiteľského úveru aj straty zamestnania s nasledujúcou nezamestnanosťou.

Akou formou sa dá poistiť?

Poistenie si klient zriaďuje s úverom od Poštovej banky na celé obdobie splácania úveru alebo si môže svoj úver v polročnej lehote ešte dopoistiť. Poistenie je súčasťou úverovej zmluvy dlžníka, náklady na poistenie sú súčasťou splátky úveru.

Komu je poistenie určené?

Poistenie k spotrebiteľským úverom je určené klientom, ktorí ešte nedovŕšili vek 63 rokov, resp. pri poistení k úveru na bývanie nedovŕšili vek 55 rokov; nie sú poberateľmi invalidného dôchodku a nemajú vážne ochorenie. Spotrebiteľský úver je možné poistiť do výšky 30 000 € a úver na bývanie do 150 000 €.

Čo získa klient vďaka poisteniu?

Pri úmrtí klienta vyplatí poisťovňa priamo Poštovej banke nesplatenú istinu úveru ku dňu úmrtia a pri invalidite sa vypláca zostatok istiny úveru ku dňu priznania invalidného dôchodku. Pri pracovnej neschopnosti alebo nezamestnanosti minimálne v trvaní 60 dní sa od 60. dňa kryjú splátky úveru počas trvania PN alebo nezamestnanosti, maximálne však 6 splátok pri spotrebiteľskom úvere a 12 splátok pri úvere na bývanie. Výhodou zriadenia poistenia je aj zníženie úrokovej sadzby úveru na bývanie o 0,2 % p. a.

Viac o poistení nájdete na internetovej stránke Poštovej poisťovne:

http://www.ppabk.sk/produkty/financie/poistenie-schopnosti-splacat-uver/

http://www.ppabk.sk/produkty/financie/poistenie-schopnosti-splacat-uver-na-byvanie/


Zuzana Kallová, produktová manažérka 

 

Zdroj: Poštová poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články