Poisťovníctvo v roku 2017: Ondrej Reichbauer, riaditeľ úseku tvorby produktov, Poštová poisťovňa


			Poisťovníctvo v roku 2017: Ondrej Reichbauer, riaditeľ úseku tvorby produktov, Poštová poisťovňa
24.3.2017 Poistný trh

Poštová poisťovňa v uplynulých mesiacoch vynovila produktové portfólio a prioritu vidí v doplnkových službách, najmä k bankovým produktom. „Naďalej chceme pracovať na zjednodušení procesov a prehľadnosti produktov tak, aby ich sprostredkovanie bolo zaujímavou rutinou,“ prezrádza v rozhovore Ondrej Reichbauer, riaditeľ úseku tvorby produktov a podpory predaja. 

Ktoré dôležité momenty najviac ovplyvnili poistný trh v 2016, či už u nás, alebo vo svete? Prekvapilo či potešilo vás niečo?

Z nášho pohľadu, v roku 2016 rovnako ako v roku 2015, bol azda najvýznamnejším faktorom pretrvávanie nízkych úrokových sadzieb na finančnom trhu. Táto negatívna situácia mala vplyv najmä na poisťovne, ktoré majú podstatné portfólio starých zmlúv s vysokými garanciami zhodnotenia. V záujme zvyšovania výnosov z investícií poisťovne siahali popri dlhopisoch aj k väčším investíciám do akcií a podielových fondov, s ktorými sa však spája nielen možnosť vyššieho výnosu ale aj nárast ich rizikovosti. Poisťovne sa tak stávajú citlivejšie na trhové výkyvy. Hospodárske výsledky poisťovní sa tak môžu stať volatilnejšími vzhľadom na zmenu trhovej hodnoty ich investícií.

Nízke garancie zhodnotenia neprospeli ani predaju poistných produktov so sporivou zložkou (kapitálové a investičné životné poistenie) a záujem klientov a sprostredkovateľov sa tak sústreďoval najmä na rizikové životné poistenie.

Pokračujúca regulácia poistného sektora (Solventnosť II) a z nej vyplývajúce povinnosti poisťovní spôsobujú rast prevádzkových nákladov poisťovní, ktorý súčasne nie je krytý rastom poistného v dôsledku určitej stagnácii poistného sektora. Veľké nadnárodné poisťovne majú možnosť zmierniť tento negatívny dopad napr. zmenou svojich dcér na Slovensku na pobočky. Malé slovenské poisťovne, akou je aj tá naša nemajú obdobné možnosti a teda sú v nevýhode.

Z roku 2016 nás azda najviac potešilo odloženie aplikácie PRIIPs nariadenia, čo dočasne umožnilo efektívne využitie produktového manažmentu na konsolidáciu a vynovenie produktového portfólia poisťovne. Na druhej strane sa problematická implementácia odložila len na neskôr a v súvislosti s novou reguláciou na základe smernice o distribúcii (IDD), prípadne v dôsledku dlho debatovanej regulácie provízií slovenského poistného sektora pred sebou tlačíme veľký rozsah úprav poistných produktov, procesov a modelu sprostredkovania poistenia, ktorý nám zviaže ruky v budúcnosti.

Čím si prešla vaša poisťovňa v predchádzajúcich mesiacoch a ktoré priority sa vám podarilo zvládnuť? Objasnite nám to bližšie.
Prioritou Poštovej poisťovne v minulých mesiacoch bolo najmä už spomenuté vynovenie produktového portfólia individuálnych poistných produktov, nešlo ani tak o pridávanie nových produktov, ale skôr o vhodné doplnenie a inováciu už zabehnutých. Nasýtenie predajných sietí množstvom produktov je veľké, a preto nie je vhodné rozkladať ich pozornosť na príliš široké produktové portfólio, ale skôr im poskytovať produkty, ktoré vedia klientovi podľa jeho potrieb vyskladať a prispôsobiť.

Poštová poisťovňa je však bankopoisťovňou a preto sa chce v nasledujúcom období hlbšie povenovať aj jednoduchým bankopoistným produktom v podobe doplnkových služieb k iným najmä bankovým produktom.

Na slovenskom poistnom trhu sú už jednoznačne etablované bankopoistné produkty k úverom (spotrebákom, hypotékam) v podobe poistenia schopnosti splácať úver. Pokiaľ ide o bankopoistné produkty k účtom toto etablovanie ešte len prebieha. Zatiaľ čo cestovné poistenie k platobnej karte nájdeme takmer v každej banke, iné produkty ako poistenie platieb, poistenie osobných vecí, poistenie odcudzenia mobilných zariadení, úrazové poistenie pre dospelých či dieťa nájdeme len v niektorých.
Nové možnosti sa otvárajú aj pri predaji bankopoistných produktov v inom ako bankovom sektore, z nášho pohľadu je to najmä na Slovenskej pošte a v sektore mobilných operátorov.

Čo považujete za najväčšiu inováciu v roku 2016 v oblasti poisťovníctva? Prezraďte tiež, ako sa snažíte držať krok s modernými IT trendami či inováciami?
Pre našu poisťovňu sú to pre slovenský trh nové a podnetné bankopoistné produkty, ktoré vďaka širšiemu predaju môžu lákať nízkou cenou a pritom zaujímavým a obsažným poistným krytím. Je to cesta, ktorou by sme sa popri predaji individuálnych poistných produktov chceli tiež uberať a ponúkať tak klientom špecifické poistné doplnkové služby k rôznym finančným produktom (nielen bankovým).

Z našej kuchyne je pekným príkladom takéhoto inovovaného bankopoistného produktu napríklad SIPO poistenie, ktoré je k Poštovej karte predávané na ktorejkoľvek pošte, pričom len za 97 centov mesačne ponúka zaujímavé poistné krytie dlhodobej pracovnej neschopnosti a straty zamestnania a následnej nezamestnanosti.

V IT oblasti poistný sektor tiež rýchlo napreduje. Pre nás je najdôležitejšie kvalitnejšie využívanie dostupných dát na adresnejšie oslovovanie potenciálnych klientov, ako aj napredovanie v oblasti online predaja, predaja cez digitálnu banku alebo prostredníctvom SMS. Neopomenuteľné miesto IT je aj v pokračujúcom procese automatizácie a to najmä v oblasti zjednodušenia procesov a v znížení prácnosti.

Na čom chcete zapracovať, čo sa týka spolupráce s maklérmi, či už externými, alebo v rámci vlastnej maklérskej siete? Kde vidíte isté možnosti či riziká?
Ako som už spomínal, o téme regulácie vyplácania provízií sa hovorí už dlho. Na základe signálov z trhu je však pravdepodobné, že už tento rok bude táto téma debatovaná konkrétnejšie a dúfam že aj v odbornej rovine.

Bude to zaiste hľadanie nového kompromisu v rozložení benefitov zo vzájomných vzťahov, tak poistného, ako aj sprostredkovateľského, v trojuholníku klient, poisťovňa a sprostredkovateľ. Dôležité je však to, aby tento kompromis vzhľadom na jeho dôležitosť, postavil na prvé miesto spokojnosť klienta a vhodným spôsobom spravodlivo vyrovnal povinnosti, práva a úžitky poisťovne a sprostredkovateľa poistenia.

Pokiaľ ide o spoluprácu našej Poštovej poisťovne s predajnými sieťami, ďalej chceme pracovať na zjednodušení procesov a prehľadnosti produktov tak, aby ich sprostredkovanie bolo zaujímavou rutinou.
Chceme sa posunúť ďalej aj v kvalite vzdelávania a v šírke podpory predaja. Osobne vidím dôležitosť v individuálnom osobnom prístupe k predajcovi, nevyhnutný je neustály refreš jeho znalostí a koučing. Dôležité je na to vyčleniť aj primerané personálne kapacity.

Aké témy v oblasti poisťovníctva budú podľa vás hýbať slovenským poistným trhom v roku 2017? 
Určite to bude najmä nová regulácia poistného sektora, ktorá pramení v rozširujúcej sa právnej regulácii tohto sektora na úrovni Európskej únie. Predpokladám, že nás nebudú šetriť ani domáci legislatívci a budú sa snažiť poistný sektor pozmeniť najmä v oblasti sprostredkovania poistenia a ochrany spotrebiteľa.

Veľký otáznik visí nad tým, ako sa bude ďalej profilovať iniciatíva Národnej banky Slovenska optimalizovať parametre skupinových poistných zmlúv a teda vo väčšine súčasne bankopoistenia. Poistný sektor sa v tomto roku bude musieť vysporiadať aj so zavedeným 8 % odvodom v neživotnom poistení.

Vymenujte hlavné ciele vašej poisťovne pre ďalšie mesiace, na ktoré sa budete zameriavať, či už v rámci celkovej stratégie, nových produktov či ďalšieho smerovania...
Ako som už spomenul, pôjde najmä o zmeny a inovácie v oblasti bankopoistných (skupinových) poistných produktov, posilnenie podpory predaja individuálnych poistných produktov. Dôležité bude aj zjednodušovanie procesov, vrátane väčšieho využívania informačných technológií. Progres chceme zaznamenať aj vo zvyšovaní kvality vzdelávania a koučingu sprostredkovateľov poistenia a posilnením personálnych kapacít v tejto oblasti.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články