Allianz – SP: V poisťovacích podvodoch vedie Žilinský kraj


			Allianz – SP: V poisťovacích podvodoch vedie Žilinský kraj
30.9.2016 Poistný trh

Štvrtina poisťovacích podvodov na Slovensku je v Žilinskom kraji. Zinscenované nehody vozidiel, fiktívne úrazy aj opakovane nahlasované neopravené škody sú špecifikom práve tohto kraja.

Od začiatku roka 2016 (január až august) preverila Allianz – Slovenská poisťovňa spolu 1355 podozrivých škodových udalostí zo životného aj neživotného poistenia, v celkovej hodnote vyše 4,3 milióna eur.

Podozrenie na podvod sa potvrdilo až v 95-tich percentách prípadov, teda v 1295 preverovaných škodách. Jednoznačne najviac podozrivých škôd bolo zistených v Žilinskom kraji.

Tabuľka 1: Prehľad podozrivých škôd podľa typu poistenia v roku 2016 (január - august)

 

Prehľad celkom

Počet šetrených škôd

Šetrená hodnota (eur)

Odhalený podvod (eur)

Priemerné potenciálne plnenie (€)

Neživotné poistenie

1 241

4 202 363

2 485 883

3 386

Životné poistenie

97

122 098

53 398

1 259

Underwriting Fraud (účelové poistenie)

17

16 689

10 510

982

Spolu

1 355

4 341 149

2 549 791

3 204

 

Až štvrtinu podozrivých škôd evidujeme v Žilinskom kraji, kde sme za prvých 8 mesiacov odhalili spolu 330 podvodov v celkovej výške viac ako 919-tisíc eur. 312 podvodov bolo spáchaných v neživotnom poistení a 18 v životnom poistení,“ bilancuje Jaroslava Zemanová, vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností.

Najviac podozrivých škôd je v okresoch Žilina, Martin, Námestovo, Ružomberok a Liptovský Mikuláš. „Mnohí v tomto regióne objavili poistenie ako zdroj príjmu. V niektorých mestách a obciach evidujeme aj desaťnásobne viac deklarovaných škodových udalostí ako je štatistická pravdepodobnosť. Máme obce, kde nám na jednej ulici nahlásia naraz niekoľko identických úrazov,“ približuje situáciu Vojtech Kosík, vedúci skupiny špeciálnych činností v Allianz – SP.

Tabuľka 2: Podozrivé škodové udalosti podľa krajov v roku 2016 (január - august)

 

Kraj

Počet šetrených škôd

Šetrená hodnota (eur)

Odhalený podvod (eur)

% odhalených podvodov zo šetrenej hodnoty (eur)

Bratislavský a Trnavský

191

485 383

364 445

75,08%

Nitriansky a Trenčiansky

349

867 068

539 765

62,25%

Žilinský

366

1 460 202

919 831

62,99%

Banskobystrický

170

413 278

275 138

66,57%

Košický a Prešovský

279

1 115 217

450 614

40,41%

 

 

 

 

 

SPOLU

1 355

4 341 149

2 549 791

58,74%

 

V poistení majetku vedú „autičkári“

Najviac pokusov o poisťovací podvod je páchaných pri vozidlách. Niektorí majitelia vozidiel sa snažia uplatniť si prevádzkové opotrebenie osobných a nákladných áut, ale aj poľnohospodárskych strojov, a to z havarijného poistenia, poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo z poistenia podnikateľov.

„Stretávame sa s pokusmi, keď si majiteľ vozidla chce zinscenovanou nehodou obnoviť svoje opotrebované vozidlo, napríklad zničené nápravy, tlmiče, nábojové ložiská, rozvody alebo iné časti motora. Pri šetrení zistíme, že vozidlo má „stočené“ kilometre a jeho technický stav je výsledkom opotrebovania vozidla, a nie poistnej udalosti, ktorú majiteľ nahlásil. Chýbajú tam sprievodné znaky náhodnej udalosti, ktorú havarijné poistenie kryje, ako havária, živel, odcudzenie či vandalizmus,“ približuje Vojtech Kosík.

Pomerne časté je aj nedodržanie technológie opravy vozidiel, úmyselné zväčšenie rozsahu poškodenia s cieľom navýšiť odškodné alebo umelé navyšovanie nákladov na opravu na vozidlách, ale aj na nehnuteľnostiach.

Zaznamenávame prípady, keď priznané poškodené diely majiteľ vozidla nevymení, iba ich vyfakturuje a obohatí sa na úkor poisťovne. Pri poistení nehnuteľnosti sa zase objavujú prípady, keď si majiteľ domu alebo chaty uplatní náhradu škody za poškodenú strechu alebo plot po daždi, krupobití alebo tiaži snehu a ľadu, opravu nevykoná a pri ďalšom poškodení sa opätovne snaží získať poistné plnenie. Podrobným šetrením zistíme, že nehnuteľnosť nebola opravená a plnenie mu zamietneme,“ hovorí Vojtech Kosík a dodáva:

Severozápad Slovenska je špecifický aj tým, že tu operujú aj skupiny, ktoré inscenujú dopravné nehody slovenských vozidiel – vinníkov aj za účasti vozidiel so zahraničnými registračnými číslami. Vozidlá vinníkov sú väčšinou staršie vozidlá v zlom technickom stave a poškodené vozidlá zase vozidlá prémiových značiek, väčšinou havarijne nepoistené.

Viacnásobné poistky aj fiktívne či hromadné úrazy

V rámci životného poistenia je špecifikom Žilinského kraja uzatváranie viacerých životných poistiek na jednu osobu. Hlavným rozdielom medzi životným a neživotným poistením je, že z neživotného poistenia sa poistený nesmie obohatiť, a to ani pri viacnásobnom poistení toho istého predmetu v rôznych poisťovniach.

To znamená, že plnenie za spôsobenú škodu slúži na obnovu majetku do takého stavu, v akom bol pred vznikom poistnej udalosti. Cenu života však nie je možné kvantifikovať ani obmedziť, preto je možné život a zdravie poistiť aj viackrát a pri úraze či chorobe získať plnenie z viacerých poistiek a poisťovní.

V Žilinskom kraji ľudia uzatvárajú výrazne viac životných poistiek na osobu ako v ostatných regiónoch. Napríklad jedna osoba si uzavrie aj 6 či 10 poistiek, prípadne 5-členná rodina má dohromady 15 životných poistiek. Zároveň v Žilinskom kraji zaznamenávame oveľa viac hlásení úrazov ako pády, podvrtnutia, drobné rezné rany, pošmyknutia, či pomliaždeniny. Objavili sa prípady, keď nám osoba nahlásila 3 či 4 úrazy za rok, pričom ich liečenie bolo neprimerane dlhé a následne si chcela uplatniť neprimerane vysoké poistné plnenie. Pri šetrení sa preukázalo, že išlo o fiktívny úraz a pokus o poisťovací podvod,“ objasňuje Jaroslava Zemanová.

Detektívi poisťovne

Pri preverovaní a objasňovaní podozrivých poistných udalostí Allianz – SP využíva skúsených odborníkov – bývalých detektívov, špičkové technológie, ale aj informácie dostupné na verejných portáloch, ktoré pomáhajú porovnať skutočný stav poisteného predmetu so stavom deklarovaným zo strany klienta.

Pri odhaľovaní poisťovacích podvodov často spolupracujeme s políciou a vyšetrovateľmi. Ak sa preukáže, že išlo o podvod, páchateľovi hrozí trestné stíhanie. Naším cieľom totiž je, aby sme odškodnili tých klientov, ktorým skutočne vznikol nárok na poistné plnenie, a na druhej strane nezaplatili to, na čo nárok nevznikol. Tým, že eliminujeme výplaty „podvodných plnení“, chránime záujmy našich poctivých klientov, ktorí by na to následne tiež doplatili,“ uzatvára Jaroslava Zemanová.

Zdroj: Allianz - Slovenská poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články