Kilečko II: EFIBA podala návrhy týkajúce sa zákona o PZP a zákona o FSaFP


			Kilečko II: EFIBA podala návrhy týkajúce sa zákona o PZP a zákona o FSaFP

Spoločnosť EFIBA sa rozhodla aj na základe podnetov priaznivcov SIBAF® vzdelávania využiť mediálnu výzvu Ministerstva hospodárstva SR a Centra lepšej regulácie a poslala pár podnetov na úvahy, aj s príslušným odôvodnením.

Návrhy sa týkajú zákonov o povinnom zmluvnom poistení (PZP) a zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (FSaFP).

Obsahujú zlepšenie podmienok podnikania pre finančných sprostredkovateľov, rovnosť zaobchádzania medzi finančnými sprostredkovateľmi, odstránenie zbytočného gold platingu a zvýšenú ochranu spotrebiteľov na finančnom trhu.

Pozrite sa, čoho sa podnety spoločnosti EFIBA týkali:

1. V zákone č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

a) znížiť  počet nepoistiteľných vozidiel s platným EVČ s jasne nastavenými pravidlami  pokút za neuzatvorené PZP poistenie, podstatná časť z výberu pokút by bola príspevkom do poistného garančného fondu SKP. Zároveň vytvoriť v zákone „Fond zábrany škôd“  aj s komisiou na adresné a transparetné využitie prostriedkov z výberu 8 % odvodu z PZP poistného;

b) podstatne znížiť z dnešných až 100 % možného uplatniteľného regresulen z dôvodu nezaplatenia poistného, resp. splátky aktívneho PZP poistného krytia v čase škodovej nehody na presne určenú minimálnu a maximálnu hranicu nároku zo strany poisťovne, aby sankcia bola primeraná, ale nie nezvládnuteľná;

c)  z dnešných až 100 % možného uplatniteľného regresu len z dôvodu neuzavretia poistnej zmluvy PZP v čase škodovej nehody na presne určenú minimálnu a maximálnu hranicu nároku zo strany poisťovne, po vzore Českej republiky.

2. V zákone č.186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

a) pre vylúčenie akýchkoľvek právnych nejasností v §7 umožniť pre SFA vykonávať  FS  na základe nielen zmluvy s poisťovňou, ale aj s profesionálnym klientom a coverholderom/assekurateurom.

b) odstrániť v OFV pre sektor poistenia goldplating z20 hodín na 15 hodin pre vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

c)  odstrániť nerovnosť v požiadavkách odbornej spôsobilosti medzi základným a stredným stupňom OFV

d) vykonať pri neprerušenom kontinuálnom OFV len raz skúšku odbornej spôsobilosti na začiatku vykonávania finančného sprostredkovania a zrušiť preskúšavanie každé 4 roky pre všetky subjekty v sektore poistenia, ktoré je pre  99,99 % trhu len formálne na základe aktuálnej praxe.

e) nahradiť pre vykonanie OFV slovo „každoročne“ slovným spojením „v kalendarnom roku“, aby báza sledovania vykonaného vzdelávania bol kalendárny rok a nie 365 dní, čím  by nedochádzalo k skracovaniu predpísanej doby.

3. V zákone  č. 747 /2009 o dohľade nad finančným trhom

(napriek ústretovému kroku NBS  znížiť  príspevky  2020 a 2021) navrhla spoločnosť EFIBA zaviesť spojitú funkciu pre   výpočet ročných príspevkov subjektov FS za dohľad.

4. V zákone č. 213/2018 o dani z poistenia

Na základe finálnych údajov za rok 2019 získaných z Finančného riaditeľstva SR je návrh podstatne znížiť daň z poistenia pre 13 druhov z celkových 18 druhov neživotného poistenia z 8 % na 1 %.

Návrhy EFIBA

Spoločnosť EFIBA podala návrhy s vierou, že tak môže prispieť k k lepšiemu a transparentnejšiemu podnikaniu pre subjekty finančného sprostredkovania a ochrany občanov.

Návrhy a ich prípadné úskalia bude možné diskutovať aj na SIBAF® fóre, ktoré sa uskutoční  8. októbra 2020.

Zdroj: EFIBA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články