Od 1. januára došlo k zmene minimálnych limitov pri PZP


			Od 1. januára došlo k zmene minimálnych limitov pri PZP

Minimálne limity pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla sa od januára tohto roka zmenili. Makléri, myslite na ich úpravu v dojednaných poistných zmluvách. 

Legislatívna úprava vyplýva z oznámenia Európskej komisie (2018/C 233/01) o úprave minimálnych súm, ktoré sú stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti, podľa inflácie, uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 4. júla 2018.

Toto oznámenie sa týka určitých členských štátov, ktoré využívajú prechodné obdobie na uplatňovanie smernice 2009/103/ES. V súlade sčlánkom 9 ods. 2 smernice 2009/103/ES sa prehodnotili sumy stanovené v eurách v článku 9 ods. 1, aby sa zohľadnili zmeny európskeho indexu spotrebiteľských cien zahŕňajúceho všetky členské štáty, ktorý zverejnil Eurostat.

Limit poistného plnenia

§ 7 Zákona 381/2001  o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(1) Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve.

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej

a) 5 240 000 eur za škodu podľa § 4 ods. 2písm.a) a náklady podľa § 4 ods. 3 bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, (poznámka redakcie: pôvodne 5 000 000 EUR)

b) 1 050 000 eur za škodu podľa § 4 ods. 2písm.b) až d) bez ohľadu na počet poškodených. (poznámka redakcie: pôvodne 1 000 000 EUR)

(3) Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit poistného plnenia podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b), alebo poistnej zmluvy, poistné plnenie sa každému z nich znižuje v pomere limitu poistného plnenia k súčtu nárokov všetkých poškodených.

Rozsah poistenia zodpovednosti

§ 4 Zákona 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(1) Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

(2) Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu

a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,

b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,

c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b)a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 6písm. a) alebo písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,

d) ušlého zisku.

Podľa predkladateľov zákona nebude mať zvýšenie limitu žiadny vplyvy na trh poistenia respektíve klientov.

Čl. IV (zákon č. 381/2001): Nemá žiadne vplyvy – Navrhované zvýšenie minimálnej sumy poistného krytia nebude mať žiadne vplyvy. Výška limitov je dostatočná už v súčasnosti a nezaznamenali sme škody z povinne zmluvného poistenia, ktoré by prekračovali súčasné limity. K navýšeniu limitov došlo len z dôvodu pravidelného, automatického prehodnocovania limitov poistného krytia Európskou komisiou, a to v rozsahu, ktorý nemá merateľný dopad na dotknuté subjekty. (zdroj: dôvodová správa)

Podľa Olivera Borka zo spoločnosti  EFIBA bude zaujímavé sledovať vývoj v rámci tohto typu poistenia, predovšetkým z hľadiska výšky poistného. „Otázne zostáva, či sa rovnako na fakt zvýšenia limitov budú pozerať aj zaisťovatelia. Predpokladáme, že ceny PZP pôjdu v ďalších mesiacoch určite hore, aj vďaka judikátom o nemajetkovej ujme."

TIP experta Olivera Borka:

Rozhodnutie občianskoprávneho kolégia NS SR z 9. 10. 2018. 

Škodou pre účely zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení je aj nemajetková ujma spôsobená zásahom do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. V spore o náhradu takejto ujmy je poisťovňa pasívne legitimovaná. (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. júla 2017 sp. zn. 6 MCdo 1/2016) 

Názor redakcie:

Národná banka Slovenska pred vyše dvoma rokmi avizovala, že slovenský trh povinného zmluvného poistenia (PZP) je na hranici udržateľnosti. Aktuálne pomer škodovosti, teda nákladov poisťovní k výberu poistného, teda ich tržbám, atakuje hranicu cca 116 %. Poisťovne sú teda pri danom produkte v strate, teda nutne musí dôjsť k zvýšeniu cien poistného pre klientov, pričom uvedené inštitúcie musia do budúcnosti vytvárať vyššie finančné rezervy. Ide o nezdravý jav, ktorý naznačuje vysokú nestabilitu trhu.

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Zákon 381/2001 Z. z.

Pavol Novický,  4. 1. 2019

Predpokladám, že autor sa odvoláva na Zákon 381/2001 Z. z.

RSS

Súvisiace články