Solventnosť II: Poisťovatelia kritizujú neprimerané náklady


			Solventnosť II: Poisťovatelia kritizujú neprimerané náklady

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) bol Európskou komisiou poverený revíziou a prepracovaním súboru opatrení na Solventnosť II (S II).

Tento projekt sa stručne označuje tiež ako revízia S II 2020. Na splnenie tejto úlohy EIOPA využíva tiež konzultácie so zástupcami poisťovateľov a ich záujmových združení. V septembri 2019 sa vo Frankfurte nad Mohanom konalo ich ďalšie spoločné rokovanie, ktoré prinieslo celý rad nosných podnetov. 

Dôraz bol na začiatku rokovaní kladený na vyhodnotenie doterajších konzultácií, t.j. konzultačné vlny I. Diskusia sa týkala rôznych oblastí súboru opatrení na S II a zaznela v nej ako kritika, tak návrhy na vylepšenie systému. V centre pozornosti však bola otázka sčasti neprimeraných nákladov súvisiacich s plnením informačných povinností, a to na podklade porovnaní s konkrétnymi potrebami orgánu dohľadu. 

Caroline Afslag, ktorá na pojednávaní zastupovala federáciu Insurance Europe, poznamenala, že postup EIOPA, ktorá chce riešiť zmeny S II v dvoch vlnách, sťažuje poisťovateľom možnosť vyhodnotiť účinky prvej vlny, pretože zmeny v rámci druhej vlny môžu ešte pohľad odbore ovplyvniť. Podľa Afslag je vraj principiálnym problémom, že štandardy reportovania sú už značne rozšírené. Národné orgány dohľadu by už teraz mali mať dostatočné prostriedky na to, aby si vyžiadali od poisťovní potrebné údaje a informácie.

Afslag ďalej zdôraznila, že návrhy k pilierom 1 a 2 projektu S II cielia na ešte väčšiu ochranu poistených osôb, hoci insolvencie v poisťovníctve zatiaľ nikdy neviedli k nejakým väčším stratám pre klientov. V tejto súvislosti bolo uvedené, že návrhy EIOPA v súčasnej podobe by znamenali pre poisťovateľov jednoznačne nárast prekážok. Niektoré nové požiadavky obsiahnuté vo formulároch pre oznamovanie kvantitatívnych údajov, napríklad pre kybernetické poistenie a majetkové poistenie sa javia ako prehnané. 

Ďalšie návrhy na zlepšenie sa týkali zisťovania údajov pre správu o solventnosti a finančnej situácii, zverejňovanie niektorých interných údajov a rozsahu analýzy rizík. Prenos interných modelov na analýzu do štandardných formulárov (pre oznamovanie kvantitatívnych údajov) by nebol pokladaný za rozumný. Okrem toho bola zistená duplicita s národnými orgánmi dohľadu.  

Kritika zo strany poisťovateľov sa týkala aj prekrývania ročných a štvrťročných informačných povinností, pokiaľ ide o RSR (Regular Supervisory Reporting – pravidelné informácie pre orgán dohľadu) a SFCR (Solvency and Financial Condition Report - Správa o solventnosti a finančnej situácii). Zástupkyňa AMICA Silvia herms (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe – Asociácia vzájomných poisťovateľov a poisťovacích družstiev v Európe) odporučila rozšíriť už existujúce predĺženie termínov pre ročné správy tiež na štvrťročné správy.

Ďalej by mali existovať rozdielne termíny pre rozdielne formy reportovania. Pokiaľ ide o 4. štvrťrok, tak príslušná správa by mohla úplne odpadnúť, pretože príslušné informácie možno nájsť len o niečo neskôr v ročnej správe.  

Herms sa kriticky vyjadrila aj k tomu, že požiadavky na spravodajstvo by sa mohli bezmála každý rok meniť, napríklad v oblasti technických štandardov a oceňovacích systémov. Nevynechala ani pripomienky k úprave externých auditov a uvažovaným zmenám formulárov, ktoré sa vzťahujú k poistným produktom.

V závere rokovania zástupkyňa EIOPA Teresa Moutinho poskytla prvé informácie ku konzultačnej vlne II. K všeobecnej kritike poisťovateľov vzhľadom k vysokým nákladom spojeným s reportingom nebolo zo strany EIOPA oznámené nič zásadné. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články