EIOPA a zákaz provízií? Pozrite sa, o čom sa teraz hovorí...


			EIOPA a zákaz provízií? Pozrite sa, o čom sa teraz hovorí...

EIOPA zverejnila 4. júla konzultačný materiál k príprave návrhu delegovaných aktov, týkajúcich sa Smernice o distribúcii poistenia. Jednou z aktuálnych tém bolo aj vyplácanie provízií. O akých novinkách sa teda aktuálne hovorí?

Námety a pripomienky zainteresovaných osôb mali byť dodané EIOPA do 3. októbra 2016, ktorá ich vyhodnotí. Finálnu verziu návrhu musí EIOPA predložiť Komisii do 1. februára 2017. Tento konzultačný materiál vzbudil značnú pozornosť. Zásadná je tá skutočnosť, že podľa názoru niektorých asociácií poisťovní EIOPA prekročila rámec platnej Smernice IDD.

Kritika zo strany GDV

GDV (Gesamt Verband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Nemecká asociácia poisťovní) zverejnila svoje stanovisko 28. septembra 2016 pod alarmujúcim názvom „návrh EIOPA prináša faktický zákaz provízií".

Podľa GDV je kľúčovým prvkom IDD v oblasti sprostredkovania predaja slobodná voľba medzi provízou a odmenou priamo platenou zákazníkom. Konzultačný materiál EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority - Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) však smeruje k faktickému zákazu provízií. Ak by Komisia postupovala podľa návrhu EIOPA, tak by bolo zmenené základné rozhodnutie Rady a Európskeho parlamentu.

EIOPA však dostala od Komisie iba úlohu pripraviť technické návrhy k štyrom vybraným oblastiam IDD, ktoré by mohli byť čiastočne konkretizované. Ide o dohľad nad produktom a jeho riadenie, konflikt záujmov, stimuly a posúdenie vhodnosti a primeranosti. Hoci podľa GDV má IDD definovať minimálne štandardy pre európske trhy, tak obsahom konzultačného materiálu sú relatívne podrobné regulačné návrhy na celkovo 170 stranách. Tým EIOPA predbieha najmä rad rozhodnutí, ktoré sa majú urobiť na úrovni členských štátov EÚ.

To sa týka aj odmeňovania za predaj poistných produktov s investičnou zložkou. Navrhované právne úpravy v tejto oblasti sú ťažko zlučiteľné s províznom systémom.

Okrem toho je podľa GDV celá rada návrhov EIOPA k poradenstvu, dokumentácii a reportingu značne vzdialená praxi. Ich prípadné prevedenie by viedlo k podstatnému zvýšeniu administratívnych nákladov ako u poisťovní, tak u sprostredkovateľov poistenia.

 

Kritické pripomienky Insurance Europe (IE)

Tiež názov tlačového oznámenia IE "Delegované akty k IDD musí byť v zhode s originálnou legislatívou" - je úplne výrečný. IE tým má na mysli, že delegované akty v prenesenej právomoci (úroveň 2) musia rešpektovať pôvodný rámec legislatívy dohodnutý zákonodarcami EÚ (úroveň 1). Vo svojom stanovisku k uvedenému konzultačnému materiálu, ktoré sa už sprístupnila EIOPA, IE upozornila, že v mnohých prípadoch idú návrhy EIOPA nad rámec pravidiel stanovených IDD.

Pokiaľ ide o dohľad nad produktom a jeho riadenie, IE vyjadrila názor, že spotrebiteľom by mala zostať slobodná voľba nakúpiť poistné produkty, ktoré uspokojujú ich požiadavky a potreby, a to aj v prípade, že „prekračujú" vopred určený cieľový trh. To znamená, že distribútori by mali mať možnosť, respektíve byť schopní predávať mimo vopred určený cieľový trh. Podľa IE by prípadné reštriktívne opatrenie prekračovalo požiadavky úrovne 1, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby poistné produkty uspokojovali potreby cieľového trhu. IE tiež zdôrazňuje, že návrhy v tejto oblasti nemôžu viesť k akejkoľvek kontrole cien (poistného) alebo k detailným ustanoveniam o dizajne produktu, pretože by jasne prekračovali zadanie, tj. identifikáciu cieľového trhu.

Treba brať do úvahy viacero faktorov

IE ďalej zastáva názor, že pravidlá IDD o konflikte záujmov musia brať u poistných produktov s investičnou zložkou do úvahy špecifickú charakteristiku poistenia, pretože to bolo úmyslom legislatívy úrovne 1. V žiadnom prípade by odmeňovanie založené na provízii nemalo byť samo o sebe chápané ako konflikt záujmov . IE nadväzne na to tvrdí, že v IDD nie je zahrnutý žiadny zákaz provízií a že u tejto otázky je rozhodnutie o opcii na jednotlivých členských štátoch EÚ.

EIOPA nemôže zavádzať pravidlá, ktoré by de facto zaviedli zákaz provízií, pretože by to bolo v rozpore so spomínanou opciou. Tým, že EIOPA špecifikuje široký zoznam stimulov, ktoré sú pokladané za schopné vytvárať vysoké riziko spôsobujúce ujmu na kvalite služby, tak vo svojom dôsledku tak vlastne robí.

Záverom sa v stanovisku IE uvádza, že je nesmierne dôležité, aby celkový proces vedúci k dopracovaniu aktov v rámci prenesenej právomoci  bol dokončený čo najskôr. Mnohé požiadavky vyžadujú podstatné zmeny existujúcich podnikateľských modelov a organizačných štruktúr, ktoré zaberú dosť času a vyvolajú značné implementačné náklady. Poisťovniam musí byť preto poskytnutý po schválení delegovaných aktov dostatok času, aby mohli implementovať nové pravidlá s minimálnymi dodatočnými nákladmi a bez neodôvodnených nákladov.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články