EIOPA vyzýva k minimalizácii dopadov divokého Brexitu!


			EIOPA vyzýva k minimalizácii dopadov divokého Brexitu!
20.3.2019 Zahraničie

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) zverejnil koncom februára odporúčanie pre sektor poisťovníctva pre prípad, že Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ bez dohody, čo inými slovami znamená formou „neriadeného Brexitu".

Odporúčania, ktoré je určené národným kompetentným orgánom, ponúajú návod na zaobchádzanie s poisťovacími podnikmi a distribútormi UK s ohľadom na cezhraničné služby poskytované v EÚ v prípade vystúpenia UK z EÚ bez dohody. Bude sa aplikovať nasledujúci deň po tom dni, keď sa prestane uplatňovať príslušné európske právo. 

V prípade neriadeného Brexitu sa UK stane 30. marca 2019 treťou krajinou a poisťovacie podniky a distribútori UK stratia právo vykonávať poisťovacie činnosti v 27 členských štátoch EÚ na základe slobody usadiť sa (zakladanie pobočiek) a na základe slobody dočasného poskytovania služieb. V princípe poistné zmluvy uzatvorené pred týmto dátumom poisťovacími podnikmi UK v 27 členských štátoch EÚ sú po tomto dátume platné. Avšak príslušné poisťovacie podniky by už nemali povolenie na prevádzkovanie poisťovacích aktivít, pokiaľ ide o tieto cezhraničné poistné zmluvy.  

Dňa 21. decembra 2017 zverejnila EIOPA stanovisko, v ktorom vyzvala národné kompetentné orgány, aby zabezpečili, že poisťovacie podniky s predmetným cezhraničným podnikaním pripravia realistické pohotovostné plány vymedzujúce opatrenia pre zabránenie prevádzkovania poisťovacích aktivít bez oprávnenia i pre zaistenie kontinuity poskytovania služieb po vystúpení UK a potom zaistia implementáciu týchto opatrení.

Mnohé poisťovacie podniky UK, najmä s veľkým cezhraničným podnikaním v 27 členských štátoch EÚ, už prijali patričné ​​postupy a implementujú pohotovostné opatrenia. Existuje však reziduálna časť poisťovacieho biznisu v EÚ27, ktorý nie je pokrytý zodpovedajúci opatreniami zo strany poisťovní UK. V novembri 2018 to bolo 124 poisťovacích podnikov UK, ktoré sa podieľajú na celkovom poisťovacom biznise v EÚ27 asi 0,16 %. 

Sledovanými odporúčaniami EIOPA dáva návod orgánom dohľadu na to, ako zaobchádzať s reziduálnym poisťovacím biznisom s cieľom minimalizovať ujmu poistencom z titulu takých cezhraničným poistných zmlúv. Národné kompetentné orgány, teda orgány dohľadu, by mali zabezpečiť riadne zastavenie poisťovacej činnosti (run-off), a to vrátane patričného dohľadu. Poisťovacie podniky UK by nemali bez povolenia uzatvárať nové poistné zmluvy. 

Odporúčanie dáva aj návod na aplikáciu relevantných právnych ustanovení vzhľadom na cezhraničnú poisťovaciu činnosť poisťovní UK. Medzi celkom deväť konkrétnych odporúčaní je zahrnuté napríklad povolenie zriadenia pobočky z tretej krajiny, zánik povolenia, spolupráca medzi národnými kompetentnými orgánmi, komunikácia s poistencami a oprávnenými osobami i distribučné aktivity.  

Osobitná pozornosť by sa mala venovať nasledujúcim trom opatreniam:

  • riadny run-off: Bez toho, aby boli dotknuté práva poistencov uplatniť opciu alebo právo v existujúcich poistných zmluvách pre realizáciu ich dôchodkových dávok, národné kompetentné orgány by mali zabrániť v ich jurisdikcii tomu, aby podniky UK uzatvárali nové poistnej zmluvy alebo vytvárali, obnovovali, rozširovali, zvyšovali  alebo znovu otvárali poistnú ochranu v rámci existujúcich poistných zmlúv, ak nemajú pre takúto poisťovaciu činnosť oprávnenie podľa práva Únie;
  • prevod poistného kmeňa: Za predpokladu, že daný proces sa začal pred dátumom vystúpenia, tak by národné kompetentné orgány mali povoliť finalizáciu prevodu poistného kmeňa od poisťovacích podnikov UK na poisťovacie podniky EÚ27; 
  • zmena obvyklého bydliska alebo sídla poistníka: Ak poistník s obvyklým bydliskom, alebo v prípade právnickej osoby s miestom usadenia (sídlom) v UK, uzavrel poistnú zmluvu životného poistenia s poisťovacím podnikom UK a potom tento poistník zmenil svoje zvyčajné bydlisko, alebo sídlo do členského štátu EÚ (z EÚ 27), tak národné kompetentné orgány by mali pri svojom dohľadovom skúmaní vziať do úvahy, že poistná zmluva bola uzavretá v UK a že poisťovací podnik UK neposkytoval v prípade tejto zmluvy cezhraničné služby v EU27. 

Na riešenie problémov plynúcich z nepovolených cezhraničných poisťovacích činností je nevyhnutná zosilnená spolupráca národných kompetentných orgánov. EIOPA bude podporovať takúto súčinnosť prostredníctvom kooperačných platforiem. Poisťovacie podniky UK by mali informovať poistencov a oprávnené osoby, ktorých zmluvy budú dotknuté vystúpením UK z EÚ, o ich právach a povinnostiach. Návod na aplikáciu právneho rámca pre sprostredkovanie poistenia, pokiaľ ide o distribútorov UK, je taktiež súčasťou sledovaného odporúčania. 

Na záver je potrebné uviesť dve poznámky:

  • kompletné odporúčanie EIOPA je k dispozícii na webových stránkach EIOPA,
  • k odporúčaniu EIOPA okamžite poskytla stanovisko Asociácia britských poisťovateľov (ABI). Aj keď vraj prichádza pomerne neskoro, tak ide o rozumný návod, ako napomôcť k zníženiu právnej neistoty pri niektorých poistných zmluvách v období po Brexitu. Podľa ABI je obzvlášť dôležité, že občania UK, ktorí si kúpili dôchodkové poistenie v UK, ale teraz žijú v EÚ, dostávajú týmto odporúčaním žiaduce extra uistenie. Povolenie na dobehnutí zmlúv podpísaných ešte pred Brexitem a poskytnutie časového priestoru poisťovateľom na dokončenie prevodu poistného kmeňa do EÚ27 sú pragmatické a vítané rozhodnutia. ABI však podotýka, že aj keď návod redukuje neistotu, nemôže zabezpečiť, že všetci individuálni regulátori ho budú implementovať rovnakým spôsobom. ABI uzatvára svoje tlačové vyhlásenie konštatovaním, že Brexit bez dohody ostáva kľúčovou výzvou pre UK a klientov európskych poisťovní (teda EÚ27) a je potrebné sa mu vyhnúť za každú cenu. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články