EIOPA reaguje na Brexit: Prázdne škrupiny sú neprijateľné


			EIOPA reaguje na Brexit: Prázdne škrupiny sú neprijateľné

11. júla 2017 vydala EIOPA princípy pre dohľad nad premiestnením poisťovní a zaisťovní zo Spojeného kráľovstva. Ich cieľom je podporiť konvergenciu v oblasti dohľadu a tiež dôslednosť pri povoľovacom procese.

Toto stanovisko EIOPA je určené orgánom dohľadu v zostávajúcich 27 členských štátoch EÚ a má im poskytnúť návod, ako postupovať v povoľovacom procese a pokračujúcom dohľade podľa Solvency II (S II). Princípy sa týkajú aj systému riadenia rizík a outsourcingu.

Podrobnejšie možno uviesť, že EIOPA vyzýva orgány dohľadu, aby zabezpečili zdravý povoľovací proces, ktorý bude podporený adekvátnymi zdrojmi. EIOPA upozorňuje, že bude potrebné sa zaoberať väčším počtom žiadostí v pomerne krátkom čase.

Orgány dohľadu by mali uplatniť prospektívny prístup i hodnotenie orientované na riziká a brať zreteľ na podnikateľský model žiadateľa. Dôkladne musia byť posúdené neistoty spojené s riadením podnikateľskej stratégie. Automatické uznanie existujúceho povolenia by nemalo byť v žiadnom prípade uplatnené....

Podľa EIOPY musí byť skúmaná taktiež správa a riadenie podnikov s dôrazom na zabezpečenie účinného rozhodovania a riadenia rizík. EIOPA očakáva, že dané spoločnosti preukážu primeranú úroveň korporátnu substancie a nebudú vykazovať charakteristiky prázdnej škrupiny. Orgány dohľadu by mali starostlivo skúmať akýkoľvek transfer rizík a požadovať minimálne krytie rizík zo strany žiadateľa. EIOPA odporúča minimálnu retenciu (ťarchu) vo výške 10 % z upísaného obchodu.

EIOPA zdôrazňuje, že za outsourcing dôležitých funkcií nesie plnú zodpovednosť administratívny, riadiaci alebo kontrolný orgán, pričom outsourcing nesmie podstatne zhoršiť kvalitu systému riadenia a kontroly. Tiež nesmie viesť k nadmernému zvýšeniu operačného rizika a ku zhoršeniu schopnosti orgánov dohľadu monitorovať compliance a nesmie narušiť poskytovanie služieb.

Ďalšie princípy sa týkajú monitoringu. EIOPA orgánom dohľadu radí zaviesť zodpovedajúce monitorovacie nástroje na posudzovanie existujúcich a vznikajúcich rizík. Tiež vykonať v priebehu prvého roka po udelení povolenia špecifické dohľadové šetrenie, aby zabezpečili konzistenciu s pôvodným podnikateľským modelom.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že EIOPA má obavy z toho, že v súvislosti s Brexitom môže dôjsť k snahe niektorých korporácií oklamať reguláciu, najmä súbor opatrení na S II. Preto pripravila tieto princípy a preto jej predseda Gabriel Bernardino zdôraznil, že fiktívne firmy – prázdne škrupiny a spoločnosti len s poštovou adresou v danej krajine – sú neprijateľné.

Zdroj: EIOPA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články