EIOPA zverejnila ďalší konzultačný materiál. Pozrite sa, aké má zámery

Teraz ide o návrh usmernení k smernici o distribúcii poistenia. Zúčastnené osoby sa môžu vyjadriť do 28. apríla 2017.

Predovšetkým je účelné si pripomenúť, že EIOPA je splnomocnená vydať usmernenia podľa čl. 16 Nariadenia č. 1094/2010 / EÚ o zriadení Európskeho orgánu dohľadu (EIOPA), ktorého ods. 1 znie:

S cieľom vytvoriť jednotné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci ESFS a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva Únie, vydáva orgán pre poisťovníctvo usmernenia a odporúčania určené príslušným orgánom alebo finančným inštitúciám."

Nový všeobecný pokyn má okrem toho oporu priamo v IDD, a to v ods. 7 a 8 čl. 30, ktoré znejú:

7. EIOPA vypracuje do 23. augusta 2017 a následne pravidelne aktualizuje pokyny na posudzovanie poistných produktov s investičnou zložkou, ktorých súčasťou je štruktúra, ktorá zákazníkom sťažuje porozumenie vyskytujúcim sa rizikám, v súlade s ods. 3 písm. a) bodom i).

8. EIOPA môže vypracovať a následne pravidelne aktualizovať usmernenia na posudzovanie poistných produktov s investičnou zložkou, ktoré sú na účely ods. 3 písm. a) bodu ii) klasifikované ako nekomplexné, pričom zohľadní akty v prenesenej právomoci, prijatej podľa odseku 6 ".

Z vyššie uvedeného je zrejmé zadanie pre EIOPA. Vymedzenie príslušných poistných produktov je dôležité pre uplatnenie výnimky, aby napríklad pri predaji bez poradenstva nemusel poisťovací sprostredkovateľ získavať od klienta informácie o jeho znalostiach a skúsenostiach v oblasti investícií (pozri článok. 30 ods. 3 IDD).

V súlade so spomínaným zadaním EIOPA tentoraz pripravila návrh obsahujúci len dva čiastkové všeobecné pokyny. Jeden sa týka iných nekomplexných poistení s investičnou zložkou (respektíve expozície investícií voči finančným nástrojom, ktoré sa považujú za nekomplexné podľa Smernice 2014/65 / EÚ).  Druhý sa týka poistných produktov s investičnou zložkou, ktoré zahŕňajú štruktúru, sťažujúcu zákazníkom porozumenie voči vyskytujúcim sa rizikám.

Pokiaľ ide o Smernicu 2014/65 / EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II), nie je to preklep, pretože príslušné posudzovanie sa má skutočne diať podľa inej smernice ako je IDD, čo je tiež výslovne uvedené v jej článku. 30 ods. 3 písm. a) bod i. Pre bližšiu predstavu čitateľov uvedieme aspoň úvodnú časť druhého spomínaného pokynu.

Poisťovací sprostredkovateľ, alebo poisťovňa by mali posúdiť, či poistná zmluva zahŕňa štruktúru, ktorá klientovi sťažuje možnosť porozumieť vyskytujúcim sa rizikám. Ak však zmluva obsahuje akúkoľvek z nižšie uvedených charakteristík, poisťovací podnik alebo poisťovací sprostredkovateľ by ju mali pokladať za zmluvu nevyhovujúcu podmienkam uvedeným v čl. 30 ods. 3 písm. a) bod i IDD:

  • zmluva zahŕňa ustanovenia, podmienku alebo aktiváciu, ktorá poisťovaciemu podniku umožňuje vecne zmeniť podstatu, riziko, alebo popustiť profil poistného produktu s investičnou zložkou,
  • neexistujú opcie k ukončeniu poistnej zmluvy s výplatou odkupného alebo inak realizovať poistný produkt s investičnou zložkou za hodnotu, ktorá je prospešná klientovi,
  • existujú jednoznačne vymedzené alebo nepriame zrážky, ktoré majú ten efekt, že hoci predstavujú technicky opcie k odkupnému pri poistnom produkte s investičnou zložkou, ako aj v prípade ukončenia zmluvy, môžu spôsobiť neodôvodnené poškodenia klienta, pretože tieto zrážky sú neúmerné k nákladom príslušného poisťovacieho podniku.


Už táto ukážka ustanovenia vybraného pokynu naznačuje, že ide o technicky náročnú problematiku a je potrebné sa na návrh kriticky pozrieť, aby jeho finálna verzia bola jednoznačná a zrozumiteľná. Problémom môže byť aj tá skutočnosť, že poistná zmluva nie je upravená na úrovni EÚ, a tak v niektorých členských štátoch EÚ nebude asi možné pokyny plne aplikovať.

Návrh tohto všeobecného pokynu je k dispozícii zatiaľ v len v angličtine. Dá sa predpokladať, že EIOPA zverejní v najbližšom období aj ďalšie jazykové verzie.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.