Skupina Generali dosiahla v roku 2019 najlepší prevádzkový výsledok v histórii


			Skupina Generali dosiahla v roku 2019 najlepší prevádzkový výsledok v histórii

Prevádzkový výsledok dosiahol hodnotu 5,2 miliardy EUR  (+ 6,9 %) vďaka pozitívnemu vývoju vo všetkých segmentoch.

Generálny riaditeľ Skupiny Generali Philippe Donnet povedal: „Generali uzavrela rok 2019 s najlepším prevádzkovým výsledkom vo svojej histórii a s vynikajúcou kapitálovou pozíciou, čím upevnila svoju pozíciu globálneho lídra vo svojom odvetví.

Tieto výsledky potvrdzujú, že sme na dobrej ceste k splneniu všetkých cieľov strategického plánu „Generali 2021“. Disciplinovaná implementácia stratégie viedla k rastu vo všetkých líniách biznisu a umožnila nám tak zvýšiť diverzifikáciu zdrojov zisku, dosiahnuť čistý prírastok prostriedkov v životnom poistení na vysokej úrovni, ako aj najlepší kombinovaný ukazovateľ spomedzi konkurencie. Tieto výsledky sme dosiahli napriek makroekonomickému kontextu a vďaka prínosu všetkých ľudí z Generali - zamestnancov, agentov a partnerov, ktorí nám pomáhajú dosiahnuť naše ambície stať sa pre našich klientov celoživotným partnerom.

Našou prioritou je podporovať rast Skupiny, ktorý zahŕňa aj náš dlhodobý záväzok k udržateľnosti. Stanovili sme si jasné ciele zamerané na životné prostredie - s ohľadom na priamy vplyv na životné prostredie, produkty a investície - pohodu zamestnancov, miestne komunity, v ktorých pôsobíme, ako aj najvyššie štandardy správy vecí verejných.

Naše výsledky v roku 2019 ako aj pokrok, ktorý sme dosiahli smerom k cieľom strategického plánu „Generali 2021“, nás tiež stavajú do silnej pozície, aby sme tak mohli čeliť rýchlo sa rozvíjajúcej situácii spôsobenej celosvetovým výskytom ochorenia COVID - 19. Našou kľúčovou prioritou je ochrana zdravia a dobrých životných podmienok našich zamestnancov pri súčasnom zabezpečení kontinuity všetkých našich činností a udržiavaní našej ponuky produktov a úrovne služieb pre klientov.“

V súvislosti so šírením koronavírusu vo svete pristúpila Skupina Generali k zriadeniu mimoriadneho medzinárodného fondu vo výške 100 miliónov EUR, ktorý bude určený na boj s vírusovým ochorením COVID 19 na medzinárodnej úrovni. Fond je určený predovšetkým na pomoc Taliansku, ale aj ostatným krajinám, kde Generali pôsobí, na urgentnú pomoc počas tejto rýchlo sa šíriacej krízy. V strednodobom horizonte bude určený na pomoc pri ekonomickom zotavení zasiahnutých krajín.

ZHRNUTIE HOSPODÁRSKYCH VÝSLEDKOV


V roku 2019 dosiahla Skupina Generali solídny rast zisku vo všetkých oblastiach vďaka disciplinovanej a efektívnej implementácii strategického plánu „Generali 2021“. Výsledky potvrdzujú dobrú technickú výkonnosť Skupiny a jej solídnu kapitálovú pozíciu, a to aj napriek zhoršeniu makroekonomických podmienok a pokračujúcemu scenáru nízkych úrokových mier.

Prevádzkový výsledok Skupiny predstavuje jej vôbec najlepšiu výkonnosť vo výške 5,192 miliardy EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 6,9 % (4 857 miliónov EUR za rok 2018), a to vďaka pozitívnemu vývoju vo všetkých segmentoch.

Segment životného poistenia, ako aj poistenia majetku a zodpovednosti vykazujú vynikajúcu technickú ziskovosť, ktorú potvrdzuje kombinovaný ukazovateľ na úrovni 92,6% (-0,4 percentuálneho bodu) a marža nového biznisu na úrovni 3,89% (-0,49 percentuálnych bodov).

Nárast v segmente Asset Managementu je vo veľkej miere spôsobený celkovým vývojom na trhu a konsolidáciou výnosov z nových multibutikov. Prevádzkový výsledok holdingu a iných podnikov profitoval z výkonnosti Banca Generali a z rastúcich výnosov z akcií súkromného sektora.
Neprevádzkový výsledok Skupiny bol v hodnote -1 581 miliónov EUR (-1 361 miliónov FY2018) a zahŕňa hrubý jednorazový náklad vo výške 245 miliónov EUR z transakcie správy záväzkov v súvislosti s spätným nákupom podriadených dlhopisov.

Čistý zisk vzrástol na 2 670 miliónov EUR (+ 15,7 %) a odzrkadľuje zlepšenie prevádzkového výsledku, ako aj príspevok z finančných operácií. Čistý zisk, ktorý nezahŕňa dopad ziskov a strát súvisiacich s úbytkom v celkovej výške 475 miliónov EUR, dosiahol 2 191 miliónov EUR. Po odpočítaní jednorazových čistých nákladov vo výške 188 miliónov EUR na uvedenú transakciu správy záväzkov bol upravený čistý zisk 2 379 miliónov EUR s nárastom o 6,6 %.

Čistý zisk v rámci asset managementu dosiahol 280 miliónov EUR (+ 19 %). Hrubé predpísané poistné celej Skupiny Generali dosiahlo 69 785 miliónov EUR, čo je nárast o 4,3 % ako dôsledok pozitívneho vývoja vo všetkých segmentoch. Z celkovej výšky hrubého predpísaného poistného tvorili sociálne a environmentálne produkty v súlade s cieľmi stratégie „Generali 2021“ 15 225 miliónov EUR.

Čistý prírastok prostriedkov v životnom poistení vzrástol na 13,632 milliónov EUR (+19.6 %) a technické rezervy zo životného poistenia zaznamenali rast + 7,6 % v hodnote 369,4 miliardy EUR. Hrubé predpísané poistné dosiahlo rast 4,5 % vďaka silnému výsledku v druhej polovici roka. Hrubé predpísané poistné z poistenia majetku a zodpovednosti narástlo o 3,9 % na úroveň 21 526 miliónov EUR, a to vďaka pozitívnemu vývoju v motorovom aj nemotorovom segmente zaznamenanom v predchádzajúcich štvrťrokoch.

Zhodnocovanie Asset Managementu v rámci Skupiny dosiahlo hodnotu 630,1 miliárd EUR (+ 29 %). Vlastné imanie Skupiny predstavovalo 28 360 miliónov EUR (+ 20,2 %). Tento nárast je spôsobený najmä vďaka skvelým výsledkom Skupiny, ako aj rozdelením dividend a zmenou ostatných ziskov alebo strát vykázaných vo vlastnom imaní (zmena rezerv AFS).

Skupina Generali opäť potvrdila vynikajúcu kapitálovú pozíciu s predbežným ukazovateľom solventnosti podľa smernice Solvency II na úrovni 224 %, čo predstavuje nárast o 8 percentuálnych bodov, a to aj napriek pretrvávajúcim nízkym úrokovým sadzbám.

Zdroj: Generali

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články