Sociálna poisťovňa vlani dlžníkom povolila 2,5 tisíc splátkových kalendárov


			Sociálna poisťovňa vlani dlžníkom povolila 2,5 tisíc splátkových kalendárov
21.2.2020 Produkty

V roku 2019 vydala Sociálna poisťovňa spolu 2 561 rozhodnutí o povolení splátok dlžných súm (tzv. splátkový kalendár) v celkovom objeme 4,330 milióna eur.

Dlžníci z tohto celkového počtu úspešne ukončili 304 splátkových kalendárov, čo znamená, že uhradili 100 % dlžnej sumy vo výške 350 tisíc eur. Naopak, pobočky Sociálnej poisťovne zrušili z dôvodu nedodržania splátok 977 splátkových kalendárov v objeme 1,649 milióna eur (z toho ku dňu zrušenia rozhodnutia dlžníci z tejto sumy uhradili 254 tisíc eur).
 
Naďalej aktívnych splátkových kalendárov bolo vlani 1 280 na celkový objem pohľadávok vo výške 2,332 milióna eur. Z nich bolo do 31. decembra 2019 uhradených 609 tisíc eur.
 
Od 1. januára 2018 sa zmenou zákona predĺžilo obdobie splátkového kalendára pri splácaní dlhu Sociálnej poisťovni z 18 na 24 mesiacov. Na to, aby dlžník mohol takto splácať dlh, si musí podať žiadosť v písomnej forme v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
 
V prípade povolenia splátok určuje Sociálna poisťovňa výšku jednotlivých splátok, termín ich splatnosti, číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktoré bude dlžník posielať jednotlivé splátky a výšku úrokov. Dlžník je potom povinný splátkový kalendár rešpektovať.
 
Ak nedodrží termín splátky, resp. zaplatí nižšiu sumu splátok alebo si neplní svoje aktuálne odvodové povinnosti, stáva sa celá dlžná suma splatnou. V takom prípade sa splátkový kalendár zruší a už zaplatená suma sa použije na zápočet pohľadávky Sociálnej poisťovne. 
Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články