Poistenie podnikateľov:  preverte si, aké riziká vaša poistka zahŕňa


			Poistenie podnikateľov:  preverte si, aké riziká vaša poistka zahŕňa
28.1.2019 Produkty, Poistný trh

S väčšinou nástrah v podnikaní si podnikateľ dokáže poradiť správnym nastavením manažmentu riadenia rizík. Existujú však aj také riziká, ktorých výskyt nemá vo svojich rukách a predchádza sa im naozaj veľmi ťažko.

Máme na mysli napríklad živelné riziká, ktorými nám príroda pripomína svoju silu. Správny manažér pozná prostriedok na zabezpečenie svojho majetku a investícií aj pred takýmito prírodnými javmi. Je ním vhodne nastavené poistenie, ktoré pokryje väčšinu potenciálnych hrozieb. Z týchto dôvodov v Poštovej poisťovni nastavujeme poistné krytie vždy podľa individuálnych potrieb a požiadaviek klienta.

Poistenie nehnuteľností

Ak firma vykonáva svoje podnikanie vo vlastnej budove, mala by okrem snahy o udržiavanie budovy v dobrom technickom a prevádzkovateľnom stave myslieť aj na kvalitné poistenie. Poistenie by malo zahŕňať riziká pre prípad živelných a iných nepredvídateľných udalostí, ako sú požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla, víchrica, zemetrasenie, povodeň, záplava a iné. Veľké škody vie narobiť aj prasknuté potrubie a voda, ktorá cezeň pretečie do priestorov, v ktorých nemá čo robiť.

Doplnkové poistenie predstavuje poistenie pre prípad krádeže, lúpeže, vandalizmu alebo rozbitia skla, ktoré môže nastať z akejkoľvek príčiny. Veľmi časté je vykonávanie podnikania v prenajatých priestoroch. Prenajatý priestor je potrebné často upraviť tak, aby vyhovoval estetickým a funkčným potrebám prevádzky. Pristavujú sa priečky, montuje sa vzduchotechnika, nové stropy, podlahy alebo výklady. Aj tieto stavebné úpravy vyhotovené v budove, ktorá patrí niekomu inému, je možné poistiť pre prípad rovnakých rizík ako v prípade budovy. Pretože starať sa chceme o všetko, čo máme vo svojom vlastníctve.

Poistenie zariadenia, zásob a finančnej hotovosti

Podľa toho, čomu sa daná firma venuje, má vo svojich aktívach rôzny druh majetku. Pri rôznom druhu majetku vzniká aj rôzna potreba poistenia. Firma, ktorej činnosť spočíva v administratívnom charaktere, vlastní zariadenie kancelárií ako nábytok a elektronika (počítače, tlačiarne, telefóny a iné). Takáto firma má potrebu poistenia okrem klasických živelných rizík a krádeže aj pre prípad skratu a prepätia elektroniky.

Na druhej strane, firma, ktorej hlavnou činnosťou je výroba produktov, vlastní stroje na výrobu a spracúvanie materiálu a zásoby vstupov výroby a hotových výrobkov. Špecifické pre túto firmu je, že okrem vymenovaných rizík potrebuje aj poistenie technických rizík, ktoré kryjú škody spôsobené „vnútri“ stroja napríklad chybou konštrukcie, materiálu, nesprávnou obsluhou, skratom alebo pôsobením elektrického prúdu. V každej spoločnosti sa zvyčajne nachádza aj istá hodnota finančnej hotovosti uložená v trezore. Vhodné je, aby poistka firmy zahŕňala aj poistenie peňazí a cenností, pretože v prípade vlámania môžu byť práve tie hlavným terčom páchateľov.

Poistenie prerušenia prevádzky

Aby bolo poistenie naozaj komplexné, v prípade podnikateľov treba myslieť aj na to, že v dôsledku veľkej poistnej udalosti môže prevádzka ostať niekoľko týždňov alebo aj mesiacov prerušená. V tomto období prichádza firma o zisk, ktorý plánovala v tomto časovom úseku zarobiť. Firma navyše znáša aj náklady, ktoré platí bez ohľadu na to, či prevádzkuje svoju činnosť alebo nie, tzv. fixné náklady (náklady na mzdy, splátky úverov a energie). Aj proti takému riziku Poštová poisťovňa svojich klientov poisťuje, ak o takéto poistné krytie prejavia záujem.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Nielen nám môže byť spôsobená škoda. Čo v prípade, ak my svojou činnosťou neúmyselne a neplánovane spôsobíme škodu inému? Poškodený má právo domáhať sa náhrady za škodu, či už ide o škodu na majetku, zdraví alebo dokonca na živote. Takáto škoda sa môže vyšplhať do závratných výšok. Odhadnúť sumu, na ktorú sa poistenie zodpovednosti za škodu má uzatvoriť, nie je ľahké. Zväčša býva pomocníkom ročný obrat firmy, pretože veľkosť podniku priamoúmerne súvisí s veľkosťou potenciálnej škody. Podnikateľ, ktorý má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu a správne určenú výšku poistnej sumy, môže potom spokojnejšie spávať.

Viac o poistení podnikateľov nájdete na internetovej stránke poisťovne: https://www.ppabk.sk/produkty/podnikatelia/

Zdroj: Poštová poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články