Cenu pohľadávky určenej na predaj ovplyvňuje množstvo faktorov


			Cenu pohľadávky určenej na predaj ovplyvňuje množstvo faktorov
22.2.2021 Poistný trh

Ceny, za ktoré inkasné spoločnosti odkupujú pohľadávky po splatnosti, sú rôzne. Je to z dôvodu, že takýto druh cenotvorby závisí od veľkého množstva faktorov. 

Podľa skúseností expertov skupiny EOS, zaoberajúcej sa manažmentom pohľadávok, majú jednoznačne najvyššiu pridanú hodnotu pohľadávky, ktoré sú „čerstvé” - maximálne 90 dní po splatnosti.

Ak napríklad nebola do procesu vymáhania zapojená externá spoločnosť, cena môže byť násobne vyššia ako za staršie portfóliá, vysvetľuje Peter Hetteš, obchodný riaditeľ spoločnosti EOS KSI Slovensko. Pokračuje, že pri veku pohľadávok do jedného roka sa ešte stále dá hovoriť o vyššej cene; pri dvoj-, trojročných však už ide výraznejšie nadol. 

Peter Hetteš uvádza, že značné rozdiely v cenách pohľadávok vytvára aj fakt, že v Česku napríklad majú inak nastavené odpisovanie pohľadávok. Na Slovensku je možné dosiahnuť úplný daňový odpis až po troch rokoch od splatnosti. To podľa neho veriteľov u nás núti predávať staršie pohľadávky ako v Českej republike, čo hýbe ich cenou. Ďalším dôležitým faktorom je, že na českom trhu pôsobí silnejšia konkurencia.

Dôležitá je vymožiteľnosť

Naproti tomu v Rusku, kde platí všeobecne zlá vymožiteľnosť, je cena pohľadávok nízka. „Keďže cena vždy závisí od predpokladanej vymožiteľnosti balíka, v rámci porovnania krajín má najväčšiu váhu celková ekonomická situácia krajiny. Ďalej je to tiež legislatíva, ktorá často limituje vymožiteľnosť. V rámci toho ide o ochranu spotrebiteľa, ekonomické súvislosti a dopady postúpenia pohľadávok, komplikácie v súdnych konaniach, konkurzy, exekúcie... No v neposlednom rade spomeniem aj konkurenciu na trhu ako faktor výšky ceny pohľadávok,“ hovorí Peter Hetteš.

Ďalšie podstatné faktory tvorby ceny v prípade kúpy dlhového portfólia:

  • vek pohľadávok
  • história pohľadávok (čo všetko robil s pohľadávkami veriteľ a či boli pohľadávky riešené inkasnými spoločnosťami, či pripadne už boli zažalované alebo sú v exekúcii a pod.)
  • výška pohľadávok (vyššie pohľadávky sú horšie vymožiteľné, navyše pribúdajú vyššie náklady na súdne poplatky a pod.)
  • typ odvetvia (napr. pohľadávky z oblasti telekomunikácií sú nižšie vymožiteľné ako pohľadávky bánk)
  • platobná história dlžníkov (ako splácali predmetnú pohľadávku v minulosti pôvodnému veriteľovi – aké sumy v akých obdobiach)
  • výkonnosť podobných portfólií odkúpených v minulosti
  • kvalita dokumentácie
  • spôsob zabezpečenia (ručenie, zmenky, uznanie záväzku...)
  • záruky veriteľa, ktoré je ochotný poskytnúť pri postúpení (zmluvné podmienky medzi postupcom a postupníkom) a pod.

Expert spoločnosti EOS KSI Slovensko dopĺňa, že dôležité sú aj informácie napríklad o tom, ako dlho bol dlh oneskorený a kedy bude premlčaný alebo, kde žije neplatič. „Čím hodnovernejšia informácia, tým väčšia šanca na určenie kúpnej ceny, ktorá je spravodlivým odrazom pohľadávky a portfólia. Pretože okrem množstva zohráva dôležitú úlohu aj kvalita údajov.“

Treba mať aj šťastie

Peter Hetteš vysvetlil, že v niektorých krajinách je možné dostať aj sedem telefónnych čísel pre každú pohľadávku. „Neviete, ktoré z nich je aktuálne, kým nevyskúšate všetky a nemáte šťastie,“ hovorí s tým, že musia prihliadať aj na fakt, že podrobnosti poskytnuté pred desiatimi rokmi, keď bola čerpaná pôžička, už nemusia byť platné.  

Práve v čase pandémie je tiež prospešné myslieť na to, či portfólio pohľadávok nepochádza z obdobia krízy. „Musíme prihliadať na to, kedy bola posledná platba skutočne vykonaná. Tiež, aká je história predajcu a čo sa v tom čase dialo na trhu. Aké je percento platobnej neschopnosti? Nezmenila sa legislatíva?“

S každou ďalšou otázkou sa profil dlhového portfólia stáva podrobnejším, pripomenul odborník. Avšak, aj ľudský faktor hrá rolu. „Na portfólio sa musíme pozerať aj z ľudského hľadiska. Pretože každé portfólio rozpráva svoj vlastný príbeh a je úplne jedinečné,“ uzavrel Peter Hetteš z EOS KSI Slovensko.

Zdroj: Euler Hermes

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články