Dôjde v Nemecku k zastropovaniu provízií? Skrutky sa uťahujú


			Dôjde v Nemecku k zastropovaniu provízií? Skrutky sa uťahujú

Na portáli Versicherungswirtschaftheute bol koncom marca zverejnený článok o možnom zastropovaní provízií v Nemecku. Už nejde iba o špekulácie a úvahy.

Spolkové ministerstvo financií totiž dokončilo prvotný návrh zákona o „zastropovaní provízií za dojednanie životného poistenia a poistenia zvyšku dlhu" a predložilo ho na diskusiu.

Provízie za dohodnutie životného poistenia majú byť zastropované v rozmedzí medzi 2,5 % až 4 %. Poisťovatelia prevádzkujúci životné poistenie sú pritom žiadaní, aby vypracovali kritériá pre kvalitné sprostredkovanie, ktorá umožní odmenu presahujúcu 2,5 %. Na náležitý postup poisťovateľov v tomto smere bude dohliadať Spolkový ústav pre dohľad nad finančnými službami (BaFin).

Tzv. referentský návrh zákona má 38 strán. Spolkové ministerstvo financií v ňom vysvetľuje okrem iného dôvody pre jeho spracovanie. V roku 2014 bol vydaný zákon o reforme životného poistenia [Lebensversicherungsreformgesetz (LVRG)]. Jeho cieľom bola aj redukcia nákladov na uzavretie poistnej zmluvy. Tento cieľ sa však nepodarilo uspokojivo naplniť. Podľa hodnotiacej správy ministerstva z júna 2018 sa náklady na uzatvorenie poistenia znížili iba okolo päť percent.

Dôvody pre zastropovanie provízií vidí Spolkové ministerstvo financií aj v pretrvávajúcom prostredí nízkych úrokových sadzieb. Ďalej je vraj potrebné sa vyvarovať možných zlých stimulov. Spomínaná úprava provízií je podľa ministerstva v záujme spotrebiteľov a odstránila by niektoré právne nejasnosti spojené s aplikáciou smernice 2016/97 o distribúcii poistenia (IDD).

Pokiaľ ide o vyššie spomínaný katalóg kritérií pre kvalitné sprostredkovanie, ktorých naplnenie umožní vyplácať provízie v rozmedzí od 2,5 % do 4 %, tak ministerstvo príklad uvádza, že by medzi takéto kritériá mohla patriť nízka kvóta storien, nepatrný počet sťažností a kvalitné a rozsiahle poradenstvo. Poisťovatelia prevádzkujúci životné poistenie by museli BaFin preukázať, prečo vyplatili provízie presahujúce 2,5 %.  

Po zverejnení referentského návrhu sa okamžite objavili prvé reakcie zainteresovaných osôb. Diskusia sa týka napríklad otázky, či je návrh v súlade s ústavou, pretože podľa niektorých stanovísk smeruje proti slobode podnikania. Ministerstvo je si vraj ale isté jeho priechodnosťou. 

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zastáva nasledujúcu pozíciu: „Naďalej odmietame zastropovanie provízií. Vidíme potrebu podstatného vylepšenia návrhu v dôležitých bodoch. To platí obzvlášť pre zahrnutie jednorázovo plateného poistného. Úprava poistenia zvyšku dlhu značne prekračuje stanovený cieľ. Pozitívne je podľa GDV zámer vytvoriť právnu istotu a zaobchádzať rovnako so všetkými poskytovateľmi trhových ponúk."  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články