Nemecko: Návrh nariadenia o sprostredkovaní poistenia schválila vláda


			Nemecko: Návrh nariadenia o sprostredkovaní poistenia schválila vláda
15.8.2018 Zahraničie

V čísle 52 Spolkového vestníka zákonov z júla 2017 bol zverejnený zákon k implementácii smernice (EÚ) 2016/97 o poisťovacom obchode a o zmene ďalších zákonov.

Bezodkladne sa v Nemecku začalo pracovať na návrhu vykonávacieho nariadenia k tomuto zákonu. Návrh nariadenia bol uverejnený v októbri 2017.

V pripomienkovom konaní k nemu bolo uplatnených rad kritických pripomienok. Vybavenie pripomienok sa pretiahlo, pretože bolo dosť komplikované aj vzhľadom k protichodným názorom rôznych záujmových skupín. Avšak koncom júna 2018 návrh schválila Spolková vláda. 

Všeobecná charakteristika návrhu nariadenia

Návrh nariadenia predložilo vláde Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky. Oproti zatiaľ platnému nariadeniu obsahuje množstvo zmien a doplnkov. Podrobnejšie je upravený predovšetkým povoľovací režim a postup pri registrácii. Boli doplnené napríklad niektoré nové povinnosti týkajúce sa pravidelného ďalšieho vzdelávania v rozsahu 15 hodín v kalendárnom roku. Je tam zahrnutá tiež povinnosť príslušných osôb prevádzkujúcich predmetnú živnosť, aby sa zúčastnili mimosúdneho riešenia sporov.

Spolková vláda návrh postúpila na posúdenie Spolkovému snemu, ktorý si v citovanom zákone zabezpečil, že mu musí byť návrh nariadenia predložený na posúdenie, pričom ho môže zmeniť alebo odmietnuť. Navyše sa vyžaduje aj súhlas Spolkovej rady.  

Odborná spôsobilosť

Ďalším vzdelávaním v rozsahu 15 hodín ročne si majú poisťovací sprostredkovatelia zabezpečiť udržanie odbornej spôsobilosti. Podľa návrhu nariadenia môže byť ďalšie vzdelávanie vykonávané prezenčnej formou, samoštúdiom, prostredníctvom interných opatrení osôb prevádzkujúcich predmetnú živnosť, alebo v inej vhodnej forme. V prípade využívania samoštúdia musí poskytovateľ ďalšieho vzdelávania zabezpečiť preukázateľnú kontrolu výsledkov (úspechu) štúdia.

Tiež získanie určitej odbornej kvalifikácia na základe odbornej skúšky bude uznávané ako ďalšie vzdelávanie. Doklady a podklady týkajúce sa ďalšieho vzdelávania musí byť päť rokov uchovávané na trvalom nosiči. Návrh nariadenia má dve prílohy. V prvej prílohe sú vymedzené požiadavky na kvalitu opatrení v oblasti ďalšieho vzdelávania a druhá príloha obsahuje formulár ohľadom splnenie záväzku ďalšieho vzdelávania.

Informácie o povahe odmeny

V návrhu nariadenia je stanovené, ktoré informácie musí poisťovací sprostredkovateľ poskytnúť poistníkovi. K nim patrí tiež povaha, ale nie výška odmeny, ktorú sprostredkovateľ dostane v súvislosti so sprostredkovaním. Klient musí dostať tiež informáciu, či musí odmenu zaplatiť priamo, alebo či je provízia či iný druh odmeny obsiahnutý v poistnom. Sprostredkovateľ musí súčasne podať informácie o rôznych peňažných a nepeňažných výhodách a uviesť  adresu zmierovacieho orgánu, ktorému môže byť predložený spor medzi poisťovacím sprostredkovateľom a poistníkom.

Európska komisia musí do 23. februára 2021 predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní čl. 1 smernice 2016/97 / EÚ o distribúcii poistenia, teda o uplatňovaní pravidiel týkajúcich sa prístupu k distribúcii a poistenia a zaistenia v EÚ. V tejto súvislosti chce Spolková vláda vykonať vlastné vyhodnotenie, pričom sa chce zamerať aj na účinnosť úradnej kontroly dodržiavania povinností v oblasti ďalšieho vzdelávania. 

Posunutý termín nebol dodržaný

Ak vezmeme do úvahy, že členské štáty EÚ by mali po zmene termínu transpozície IDD smernicou 2018/411/EÚ z 19. marca 2018 povinnosť do 1. júla 2018 prijať a uverejniť právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou IDD, tak je zrejmé, že ani v Nemecku nebol tento posunutý termín dodržaný.

Vyššie uvedená stručná informácia o obsahu nemeckého návrhu vykonávacieho nariadenia k zákonu, ktorým sa implementuje smernica o distribúcii poistenia, neumožňuje nejaké hlbšie porovnanie relevantných tunajších a nemeckých právnych predpisov. Jedno je ale zrejmé. V Nemecku sa navrhuje zasadiť informačné povinnosti poskytované distribútorom poistenia klientovi do nariadenia, kým napríklad v Česku sú tieto povinnosti stanovené priamo v zákone o distribúcii poistenia a zaistenia.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS