Marek Gašparík: Bez poistenia pohľadávok musia firmy počítať s vyšším rizikom


			Marek Gašparík: Bez poistenia pohľadávok musia firmy počítať s vyšším rizikom

Poistenie pohľadávok a poistenie záruk. Tieto dva produkty dlhodobo dominujú v ponuke poisťovne Credendo, ktorá sa aktuálne pripravuje na ďalšie poistné obdobie, kedy sa bude musieť vyrovnať s novou 8 %-nou poistnou daňou.

To, ako si s tým vedia poradiť, objasňuje Marek Gašparík, riaditeľ pobočky Credendo – Short–Term EU Risks na Slovensku.

Marek Gašparík_8_2017_1_tk

Čím momentálne žije vaša poisťovňa Credendo? Na slovenskom trhu bolo v poslednom čase vidieť viacero legislatívnych noviniek – ako to ovplyvnilo vaše aktivity?
Momentálne na konci roka ako poisťovňa Credendo žijeme dvoma aktuálnymi témami. Prvou je príprava na ďalšie poistné obdobie a zmeny, ktoré s tým súvisia, druhou je aktuálna 8-percentná daň.

Nové pravidlá vstúpia do platnosti už 1. januára 2019 a my musíme tieto procesy správne nastaviť v našich poistných systémoch. Povinnosť zaplatiť daň má každá poisťovňa z celého kmeňa neživotného poistenia, okrem povinného zmluvného poistenia. Zároveň poistný trh napreduje pomalšie ako sme očakávali, čo je potrebné takisto zohľadniť v príprave na budúci rok.

Čomu pripisujete, že poistný trh nerastie predpokladaným tempom? Sú firmy opatrnejšie?
Slovenská ekonomika naďalej rastie (zhruba na úrovni 4 % ročne) a malo by to tak ostať podľa odhadov Národnej banky Slovenska aj v ďalších rokoch. Dynamický rast ekonomiky podporuje trh práce, keď v prostredí tvorby pracovných miest dochádza k znižovaniu miery nezamestnanosti, čo vytvára pozitívne očakávania aj zo strany firiem. Klienti sú na rozdiel od minulosti ochotnejší ponúkať tovar či služby za výhodnejších podmienok a s dlhšou lehotou splatnosti.

Z dôvodu optimistickej nálady na pracovnom trhu niektorí manažéri firiem možno považujú poistenie pohľadávok za zbytočný finančný náklad, avšak z pohľadu poistenia treba myslieť aj na riziká zmien, ktoré môžu podľa odhadov analytikov nastať a ohroziť ich biznis. Finančná kríza a s tým spojené problémy so splatnosťou pohľadávok môžu prísť nečakane, treba sa na to vopred pripraviť.

Ako tieto novinky, ktoré ste spomínali, ovplyvňujú vaše aktivity? Ako podľa vás zavedenie dane z neživotného poistenia ovplyvnia poistný trh a čo to bude znamenať pre klientov?
Poistné podmienky vždy riešime s každým klientom individuálne. Vyberať si môžu z rôznej škály našich služieb pri zostavovaní poistnej zmluvy, ktorá bude najlepšie vyhovovať ich obchodným aktivitám, krajine sídla ich zákazníkov a napríklad aj stupňu centralizácie riadenia firmy.

Prirodzene, 8 % daň predstavuje vyššie náklady ako pre našu poisťovňu, tak prenesene aj pre našich klientov. V konečnom dôsledku takýto krok bohužiaľ časom povedie k zdražovaniu poistenia, rovnako ako tomu bolo po zavedení daní pri ostatných produktoch nielen v oblasti poisťovníctva. Nepredpokladáme však, že by to znamenalo výraznejší pokles dopytu po poistení pohľadávok

Pred uzatvorením poistenia klienti zvyčajne zvažujú isté výhody či nevýhody poistných produktov. Na čo by si mali dávať pozor pri uzatváraní poistenia pohľadávok okrem výšky poistnej sumy?
Do poistenia pohľadávok vstupuje pri uzatváraní i obnove zmlúv viacero dôležitých parametrov, menovite: dĺžka splatnosti pohľadávok, celoročný obrat firmy, počet odberateľov, sektor podnikania, štruktúra pohľadávok, interný kreditný manažment, straty z pohľadávok utrpené v minulosti. Cena býva najčastejšie vyjadrená ako jednotná sadzba pre celý poistený obrat spoločnosti a pohybuje sa v promile.

Najčastejšie hovoríme s klientmi práve o nastavení čo najlepších poistných podmienok. Čo je však veľmi dôležité, je akceptácia limitov na daných odberateľov. Netreba sa teda pozerať len na cenu poistenia, ale dobre zvážiť všetky podmienky uvedené v zmluve.

Spomínali ste, že zákazníci sú teraz optimistickejší, čiže mali by byť obozretní aj z hľadiska budúceho rizika poistenia svojich pohľadávok. Všimli ste si za posledné obdobie nové požiadavky z hľadiska tunajších klientov?
Firmy na Slovensku dlhodobo ponúkajú o niečo dlhšie splatnosti, ako je priemer, čo môže u časti ich zákazníkov viesť k horšej finančnej disciplíne. Na druhej strane je čoraz viac klientov, ktorí sú ochotní tolerovať to a posúvať termíny splatnosti svojich faktúr.

V rokoch 2015 a 2016 sme na poistnom trhu zaznamenali dvojciferný nárast zaplateného poistného v oblasti poistenia pohľadávok, vlani už rast dosiahol menej ako 10 percent. Za prvý polrok roka 2018 bol dokonca nárast poistného len o jedno percento. Danú situáciu aktuálne analyzujeme, vrátane všetkých potenciálnych faktorov, ktoré na to môžu mať na slovenskom poistnom trhu vplyv.

Čo z týchto trendov na trhu vyplýva pre vaše ďalšie aktivity v danej oblasti?
Prirodzene, musíme všetko zanalyzovať a vyvodiť z toho závery. Predpokladáme, že edukácia produktu poistenia pohľadávok musí byť ešte oveľa intenzívnejšia ako doteraz. Pohľadávky u väčšiny spoločností predstavujú až 30 % ich majetku a firmy, ktoré sa rozhodnú podnikať bez poistenia pohľadávok tak vedome musia počítať s vyšším rizikom. Je potrebné podnikateľom vysvetľovať, že zlyhanie jedného kľúčového odberateľa môže byť pre nich v najhoršom prípade likvidačné.

A preto rovnako ako majú poistené napríklad nehnuteľnosti proti požiaru, je rozumné mať poistené aj pohľadávky. Poistenie pohľadávok naviac podporuje oveľa dynamickejší rozvoj biznisu, pretože podnikateľov nebrzdí obava zo spolupráce s novými odberateľmi. My sa dlhodobo snažíme ponúkať našim klientom také riešenia, ktoré ich nielen chránia proti neplatičom, ale zároveň im prinášajú pridanú hodnotu k ich aktivitám.

Každá skupina klientov má pritom svoje špecifické potreby, či už sa jedná o veľké spoločnosti s vlastným kredit manažmentom, alebo o malé a stredné spoločnosti. Práve individuálny prístup u nás klienti najviac oceňujú.

Spomínali ste klientov, ktorí majú aj vlastný kreditný systém, s ktorým pracujú. Sú to väčšinou veľké spoločnosti, alebo si to môže dovoliť aj menšia spoločnosť?
Väčšinou sú to veľké spoločnosti, ktoré majú viacero odberateľov, riešia dodávky rádovo vo väčších objemoch. Tie majú vlastný kreditný manažment, v rámci ktorého si interne nastavujú limity na určitú skupinu odberateľov a od poisťovne žiadajú schváliť poistné limity, ktoré prevyšujú ich interné limity. Väčšina malých spoločností nemá dostatočné vlastné prostriedky na vlastný kredit manažment pri správe svojich pohľadávok.

Menší a strední zákazníci preto skôr vyhľadávajú naše poistné služby v danej oblasti, nakoľko im vieme poradiť v oblasti rizikovosti ich obchodného partnera, vďaka čomu si môžu dovoliť mať dlhšie lehoty splatnosti svojich faktúr. Poistením pohľadávok tak získajú istotu, že dostanú zaplatené, ak sa ich odberateľ dostane do platobnej neschopnosti alebo nevôle. Naše poistné riešenia sú pre nich rýchlo a jednoducho realizovateľné.

Viac ako 95 % vybraného poistného tvorí vo vašej poisťovni poistenie pohľadávok, ale veľký potenciál má aj poistenie záruk. Čím môžu byť pre klientov zaujímavé?
Naša poisťovňa Credendo na tunajšom poistnom trhu ponúka dva spomínané produkty, a to poistenie pohľadávok a poistenie záruk. Poistenie pohľadávok už predstavuje štandardizovaný produkt, napriek tomu, že ešte mnoho spoločností nevyužíva naplno jeho potenciál. Kryje straty spôsobené platobnou nevôľou alebo neschopnosťou zákazníkov, ako aj straty spôsobené politickými udalosťami.
Poistenie záruk umožňuje klientom zúčastňovať sa výberových konaní a realizovať zákazky, pri ktorých je podmienka predloženia garancie. To býva bežná prax hlavne v stavebníctve, strojárstve alebo v medzinárodnom obchode.

V takýchto prípadoch môžeme za našich klientov vystaviť požadovanú garanciu a v prípade, že sa im nepodarí dodržať svoje záväzky, vyplatíme oprávnenej osobe poistné plnenie až do výšky limitu záručnej poistky. Medzi výhody poistenia záruk patrí hlavne to, že pozitívne ovplyvňuje firemný cash-flow a nezaťažuje vlastné finančné zdroje spoločnosti. Poistenie záruk je na slovenskom trhu pomerne nový produkt, ale má veľký potenciál. My ho máme v ponuke od roku 2017 a zatiaľ sme vystavili 46 záručných poistiek. Pevne verím, že ich počet bude narastať minimálne takým tempom, ako tomu bolo doteraz.

Aké aktuálne trendy je vidieť v zahraničí, kde vaša skupina pôsobí? Sú tam nejaké oblasti, ktoré riešite a môžu byť prekvapením či inšpiráciou aj pre náš trh?
Podľa našich predpokladov je súčasný poistný trh v Európe pomerne stabilizovaný, hoci, samozrejme, z času na čas sa na stredoeurópskych trhoch najmä v Česku, Maďarsku, Poľsku a pod. stretávame aj so špekulatívnymi prípadmi. Podvodníci z cudziny sa vydávajú za konkrétnych odberateľov s dobrým finančným ratingom. Zneužijú meno často známych a silných značiek a od nič netušiacich firiem si zoberú tovar, za ktorý nezaplatia.

Komunikácia prebieha spravidla elektronicky, zásielky si dávajú poslať na inú ako fakturačnú adresu alebo adresu prevádzky a po jej prevzatí sa odmlčia. Našťastie sa nám podarilo už zopár klientov pred takýmito podvodmi zachrániť, a práve preto považujeme za potrebné vrátiť sa späť k edukácii a preventívnej činnosti, apelujúc najmä na malé a stredné spoločnosti.

Čo by ste odporúčali v takýchto prípadoch? Preveriť si, volať do firmy, keď je nová zákazka, pri väčšom objeme?
Dôležité je overovať si odberateľov, zvlášť ak firmy s niekým obchodujú prvýkrát. Poisťovňa pohľadávok totiž môže evidovať odberateľa ako bezpečného obchodného partnera, no to, či niekto protiprávne použil jeho meno, už overiť nevie.

Určite minimálne si odkontrolovať základné indikácie, teda či daný človek v rámci uvedenej spoločnosti vôbec pracuje. Nepodceňovať referencie a vzájomnú komunikáciu pred potvrdením akejkoľvek väčšej objednávky. Preveriť si, či je fakturačná adresa totožná s miestom dodania. Toto sú základné indície, ktoré odporúčame preveriť si vopred, aby sa zabránilo podvodu tohto typu.

Čím je špecifická likvidácia škôd a poistných udalostí pri poistení pohľadávok? Ako prebieha a s čím si musíte poradiť?
V situácii, kedy odberateľ nezaplatí za dodaný tovar či službu, prichádza na rad najskôr vymáhanie pohľadávok, kedy sa snažíme vymôcť pokiaľ možno celú dlžnú čiastku. Pri úspešnom vymáhaní hrá dôležitú úlohu predovšetkým rýchlosť. Pokiaľ chcete svoje pohľadávky vymáhať mimosúdnou cestou a mať vysokú mieru úspešnosti, je vždy dôležité konať čo najrýchlejšie.

Pohľadávky vymáhame zásadne v spolupráci s klientom, či už na vymáhanie využijeme našich zamestnancov alebo externých partnerov. Častokrát ide o veľmi citlivú záležitosť, preto vždy postupujeme tak, aby sme nenarušili obchodné vzťahy našich klientov.

Ak sa pohľadávku napriek tomu nepodarí do určitého času vymôcť, vyplatíme poistné plnenie. Keby sme štatisticky spočítali počty nahlásených škôd v našej poisťovni v porovnaní s minulým rokom, je to porovnateľné, avšak vymožiteľnosť pohľadávok je vyššia ako vlani.

Aké inovácie či novinky ste priniesli klientom v poslednom období? V Česku ste ponúkali novú mobilnú aplikáciu „Credendo Risk“, ktorá je doplnkovou digitálnou službou. Ako je to na Slovensku?
Mobilná aplikácia „Credendo Risk“ je doplnkovou digitálnou službou, ktorú Credendo poskytuje svojim klientom celosvetovo, to znamená aj pre slovenských klientov. Aplikácia ponúka aktuálne informácie o vývoji rizika v jednotlivých krajinách so zameraním na rozvojové krajiny a jednoducho ju stiahnete z App Store alebo Google Play.

Aplikácia má tri časti: „Country Risks“ so svetovou mapou znázorňujúcou rizikovosť jednotlivých krajín, „About us“, kde nájdete novinky spoločnosti Credendo s priamym odkazom na webové stránky a „Solutions“, ktorá prináša prehľad jednotlivých riešení, ktoré Credendo ponúka.

Mobilná aplikácia je dostupná zadarmo bez ohľadu na to, z ktorej krajiny k nej pristupujete. Získava si veľkú obľubu u našich klientov, nakoľko si takto môžu ľahko overiť rizikovosť krajiny s ohľadom na svoj biznis. Je jednoduchá, má intuitívne ovládanie a je veľmi zrozumiteľná.  

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články