Vyhlásenie GFIA ku COVID-19: Stabilita poisťovníctva musí byť zachovaná


			Vyhlásenie GFIA ku COVID-19: Stabilita poisťovníctva musí byť zachovaná

Globálna federácia asociácií poisťovní (GFIA) vydala vyhlásenie týkajúce sa súčasnej koronakrízy. V niektorých krajinách je poisťovníctvo totiž pod tlakom, aby pokrylo škody spôsobené pandémiou.

Neraz toto riziko nie je zahrnuté v existujúcich poistných zmluvách, alebo rastie administratívna záťaž, keďže niektoré orgány dohľadu požadujú ďalšie údaje a informácie. Z tohto dôvodu sa musela GFIA ako globálny reprezentant poisťovníctva ozvať. Stanovisko GFIA podporuje tiež Insurance Europe.

Vyhlásenie GFIA začína tézou, že globálne poisťovníctvo je zásadnou stabilizačnou silou naprieč svetom. Poisťovatelia vždy prispievali a naďalej budú prispievať k príprave riešení reagujúcich na najväčšie problémy, ktorým čelia jednotlivci, podnikatelia a vlády, najmä ak ide o veľké katastrofy a spoločenské otrasy.

V čase, keď svet zápasí s pandémiou COVID-19, zostávajú poisťovatelia koncentrovaní na dodržanie sľubov voči klientom. Poisťovatelia podľa GFIA implementovali pohotovostné či núdzové plány pre pandémiu, aby ochránili svojich zamestnancov a obmedzili prerušenia poskytovania služieb. Niektorí poisťovatelia taktiež zaviedli nové pružné platobné riešenia a prijali iné opatrenia k adaptácii na meniace sa potreby poistencov a širšej spoločnosti, v ktorej pôsobia.

Mnohé spoločnosti, či už individuálne alebo kolektívne prostredníctvom odborových asociácií, podnikajú tiež dobrovoľné kroky, aby prispeli aj iným spôsobom k zastaveniu tejto zdravotnej krízy a k príprave plnej obnovy, ktorá bude nasledovať. Tieto kroky budú zahŕňať aj aktívnu účasť na príprave krátkodobých aj dlhodobých legislatívnych riešení, obsahujúcich reakciu na pandemické riziká.  

Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že GFIA plne chápe postup štátov a medzinárodných organizácií, ktoré plnia danou reakciou na krízu svoje povinnosti, a to ako v oblasti ochrany zdravia občanov, tak podpory podnikateľov, ktorí sú motorom ich ekonomík. GFIA oceňuje, že centrálne banky, vlády a medzinárodné organizácie predložili návrhy cieliace na flexibilitu ohľadom niektorých regulačných požiadaviek a požiadaviek na zber dát. GFIA žiada vlády, aby pri realizácii mimoriadnych opatrení reagujúcich na pandémiu zvážili nasledujúce body.

Životne dôležitá je pokračujúca stabilita poisťovníctva. Bez nej nebudú poisťovatelia schopní naďalej reagovať na krízu alebo dodržiavať svoje záväzky voči klientom vyplývajúce z existujúcich poistných zmlúv. Poisťovníctvo je odhodlané pomôcť vládam uspokojovať finančné potreby občanov a podnikateľov. Avšak ak poistenia pre prípad pandémie a iné príčiny škody neboli zahrnuté do existujúcich poistných zmlúv, alebo neboli zohľadnené v platbách poistného, ​​tak požadovanie od poisťovateľov, aby kryli retroaktívne tieto škody, by mohlo vážne ohroziť stabilitu globálneho poisťovníctva.

Také udalosti, ako sú požiare, dopravné nehody a prírodné katastrofy, kryté poistením, nastávajú stále, a to aj v čase pandémie. Zároveň poisťovatelia riadia svoju finančnú silu, aby uspokojili sľuby a garancie urobené klientom, či už sa vzťahujú alebo nevzťahujú k pandémii. 

Proste retroaktívna zmena podmienok poistných zmlúv by nebola vhodným spôsobom reakcie na rozsiahle finančné dôsledky pandémie COVID-19. V skutočnosti by takéto akcie mohli ohroziť celkovú finančnú stabilitu poisťovníctva a významne podkopať schopnosť poisťovateľov hradiť iné typy škôd. Naopak by to mohlo zhoršiť negatívne dopady, ktoré ekonomika teraz pociťuje;  

Niektoré vlády zistili, že je potrebné obmedziť voľný pohyb osôb a nariadili uzatvorenie podnikov alebo zníženie ich produkcie s cieľom spomaliť rozširovanie COVID-19. Poisťovatelia plne podporujú opatrenia na ochranu zamestnancov, rodín a verejnosti a robia všetko potrebné, čo môžu, aby implementovali najlepšie postupy pre bezpečnosť svojich zamestnancov. Od niektorých odborníkov sa vyžaduje, aby udržiavali poisťovne v prevádzke, a to vrátane IT špecialistov a zamestnancov spracúvajúcich dáta, likvidátorov poistných udalostí, poskytovateľov zdravotných služieb, opravárov vozidiel a špecialistov na obnovu majetku. 

Rovnako ako u iných katastrofických udalostí, ako sú povodne alebo zemetrasenia, je nesmierne dôležité, aby poisťovatelia boli schopní reagovať na potreby klientov aj počas pandémie COVID-19, najmä ak ich zdravie a bezpečnosť sú vystavené riziku.

Pokračovanie podnikateľskej činnosti poisťovateľov je značne závislé na rôznorodej sieti poisťovacích expertov a významných dodávateľov. GFIA preto žiada vlády, aby vyhoveli žiadostiam z ich národných trhov týkajúcich sa výnimiek alebo iných opatrení, ktoré môžu byť prijaté, aby poisťovne mohli zachovať svoju činnosť a mohli pokračovať v poskytovaní poistnej ochrany a penzijných produktov sporenia, ktoré žiadajú ich klienti. 

Regulátori a orgány dohľadu naprieč svetom sa pochopiteľne zaujímajú o solventnosť a plány pokračovania činnosti poisťovateľov a niektoré orgány dohľadu požiadali o ďalšie údaje a informácie od poisťovateľov. Tieto rozhodnutia sú síce v právomoci orgánov dohľadu v daných jurisdikciách, avšak koordinácia medzi vládnymi úradmi a umožnenie určitej flexibility s ohľadom na existujúce administratívne zaťaženie ,by bolo veľmi žiaduce, aby sa poisťovací priemysel mohol časovo aj zdrojovo koncentrovať na služby poistencom a čeliť pandémii. 

Poisťovatelia a poisťovací sprostredkovatelia premiestnili svoju činnosť do domáceho prostredia, aby boli naďalej schopní poskytovať služby svojim klientom. Tento presun predstavuje viacero administratívnych výziev, pokiaľ ide o uspokojovanie potrieb klientov, a to vrátane regulačných požiadaviek v niektorých krajinách na zasielanie dokumentov prostredníctvom e-mailu alebo na doručenie osobným odovzdaním.

Vlády a regulátori by mali preto zmierniť požiadavky na listinnú komunikáciu alebo na osobné komunikáciu a podporovať digitálne dodanie podkladov pre poistenie. Počas pandémie by malo ísť o výsledok, o to, aby klient obdržal dokumenty a nie o prostriedok, ktorým dokumenty dostane.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články