EIOPA k poisťovateľom a sprostredkovateľom: Pozastavte distribúciu dividend


			EIOPA k poisťovateľom a sprostredkovateľom: Pozastavte distribúciu dividend

EIOPA zverejnila niekoľko dôležitých výziev najmä smerom k poisťovateľom a poisťovacím sprostredkovateľom, ktorých cieľom je zmierniť dopady koronakrízy na poisťovaciu činnosť a na spotrebiteľov.

EIOPA považuje za dôležité zabezpečiť v čase pandémie kontinuitu poisťovacích služieb a žiada poisťovateľov a poisťovacích sprostredkovateľov, aby:  

  • poskytovali spotrebiteľom jasné a aktuálne informácie o ich právach vyplývajúcich z poistných zmlúv,
  • rokovali so spotrebiteľmi férovo a v komunikácii so vyslovovali jednoznačne,
  • informovali spotrebiteľov o prijatých núdzových opatreniach,
  • pokračovali v dohľade nad produktami a v ich riadení [1], a ak je to potrebné, vykonali preskúmanie poistných produktov,
  • brali do úvahy záujmy spotrebiteľov a uplatňovali v prístupe k nim flexibilitu, ak je to rozumné a praktické.

K týmto základným tézam sa v tlačovom oznámení dodáva, že EIOPA si je vedomá toho, že pandémia spôsobila bezprecedentné narušenie podnikateľských aktivíť a nasmerovala pozornosť poisťovateľov predovšetkým na zabezpečenie podnikateľskej činnosti. V tejto situácii je však tiež dôležité, aby bolo so spotrebiteľmi zaobchádzané férovo. Spotrebitelia aj v tejto ťažkej dobe spoliehajú na poistenie, a preto je podstatné, aby poisťovatelia zabezpečili kontinuitu poisťovacích služieb. 

EIOPA víta doterajšie iniciatívy poisťovateľov a poisťovacích sprostredkovateľov urobené za týchto mimoriadnych okolností, ktorých cieľom je, aby prípadná strata kontaktu so spotrebiteľmi nezabránila v uplatňovaní ich práv. Avšak EIOPA považuje narušenie trhu v dôsledku pandémie za isté riziko pre celý sektor poisťovníctva.

Aj keď EIOPA upozorňuje na potrebu flexibility voči spotrebiteľom, zároveň zdôrazňuje, že zavedenie retroaktívneho prístupu k poistným plnením, ktorý nie je upravený v poistných zmluvách, by mohlo vytvoriť významné solventnostné riziká a nakoniec ohroziť poistnú ochranu poistených osôb. EIOPA a národné orgány dohľadu pracujú teraz spoločne, aby zabezpečili finančnú stabilitu, trhovú integritu a ochranu spotrebiteľa v priebehu tohto narušenia trhu spôsobeného pandémiou. 

EIOPA tiež vyzýva poisťovateľov a zaisťovateľov, že vzhľadom na súčasnú úroveň neistoty, pokiaľ ide o hĺbku, veľkosť a trvanie vplyvov COVID-19 na finančné trhy a ekonomiku, aby dočasne pozastavili distribúciu všetkých dividend, ktorá závisí na ich uvážení, a tiež spätný odkup akcií, teda kroky zamerané na odmeňovanie akcionárov.

Toto pozastavenie či odloženie by sa malo preskúmať, hneď ako sa finančný a ekonomický dopad koronakrízy stane jasnejším. Tento obozretný prístup by mal byť aplikovaný tiež na variabilné politiky odmeňovania.

[1] Pozri Článok. 25 IDD 

 

Zdroj: EIOPA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články