Užitočný doplnok k poisteniu zodpovednosti za škodu v práci


			Užitočný doplnok k poisteniu zodpovednosti za škodu v práci
22.10.2018 Poistný trh, Produkty

Jesennou novinkou Wüstenrot poisťovne je Pripoistenie právnej ochrany – Pracovné právo k Poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

Wüstenrot poisťovňa, a.s., má vo svojom portfóliu aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone práce, neúmyselne, z nedbanlivosti, príp. škodu na služobnom vozidle. S účinnosťou od 20.10.2018 si je možné k tomuto poisteniu dojednať aj Pripoistenie právnej ochrany, ktoré klientovi zabezpečí uplatňovanie jeho záujmov v oblasti pracovného práva (poradenstvo v pracovnoprávnych otázkach, zastupovanie v sporoch, ak zamestnávateľ poruší Zákonník práce či iný pracovnoprávny predpis).

Podstatou tohto pripoistenia je teda ochrana a presadzovanie oprávnených záujmov klienta v sporoch z oblasti pracovného práva, a to až do výšky 35 000 €. Pripoistenie právnej ochrany sa dojednáva bez spoluúčasti. Poistné plnenie je vo forme právnych služieb.

Ako vyplýva z doterajších údajov spoločnosti Wüstenrot, cca 60 % žiadostí o poskytnutie právneho poradenstva je práve z oblasti pracovného práva. V mnohých prípadoch pracovnoprávnych sporov klientov úspešne zastupovala práve Wüstenrot poisťovňa, ktorá má už 10-ročné skúsenosti s poskytovaním poistenia právnej ochrany.

Príklady z praxe WP:

 • Klienti dostali výpoveď z pracovného pomeru, poisťovňa podala na súde žalobu o neplatné skončenie pracovného pomeru a klientom vymohla aj náhradu mzdy za niekoľko mesiacov.
 • Úspešné zastupovanie niekoľko desiatok poistených klientov v spore, v ktorom im zamestnávateľ neoprávnene strhol časť mzdy – tú im musel doplatiť.

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania aj samostatné Poistenie právnej ochrany poskytujú na trhu viaceré poisťovne, ale právna ochrana v pracovnoprávnych záležitostiach ako možnosť pripoistenia je zatiaľ ojedinelá ponuka Wüstenrot poisťovne, ktorú prináša na základe požiadaviek z praxe – stúpa počet ľudí v pozícii zamestnanca, ktorí si uvedomujú potrebu ochrany svojich práv a zároveň ich náročnú vymožiteľnosť.

Pripoistenie právnej ochrany k Poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania je možné uzavrieť aj prostredníctvom web stránky www.wuestenrot.sk.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania:

 • pre osoby v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere (okrem hasičov, vodičov SAD a pod.),
 • platí pre územie celej Európy,
 • poistenie trov súdnych a mimosúdnych konaní zamestnancov v odôvodnených prípadoch,
 • poistenie za 26 € ročne,
 • poistné krytie do 14 000 €,
 • so spoluúčasťou vo výške 10 % (min. 33 €, max. 660 €)
  a k tomu odteraz možnosť Pripoistenia právnej ochrany, ktorá klientovi zabezpečí:
 • nonstop linku právneho poradenstva (nárok na dovolenku, na odstupné, počet hodín práce nadčas, atď.),
 • vypracovanie analýzy alebo stanoviska (ako v danej veci postupovať, možnosti riešenia...);
 • zastupovanie v mimosúdnom, v súdnom aj v exekučnom konaní,
 • úhradu odmeny advokáta a súdnych poplatkov, aj odmeny znalca,
 • úhradu nákladov na výkon jednej exekúcie,
  pričom pripoistenie zahŕňa spory vyplývajúce z pracovného pomeru, zo štátnozamestnaneckého pomeru, a tiež z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Pripoistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vznikli na území EÚ, Čiernej Hory, Macedónska, Chorvátska, Srbska, Turecka, a o ktorých je vecne a miestne príslušný rozhodnúť súd so sídlom v SR, na základe právneho poriadku SR.

Zdroj: Wüstenrot poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články